Xslxhuvd8twdpdtijrrc
Weeutterzqtzqzyswxnu

​Deloitte stärker sin kompetens inom finansiella sektorn – Steve Payne rekryteras som ny partner

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 10:00 CET

Steve Payne blir ny partner inom Deloitte AB från och med 23 november 2015. Han kommer närmast från BNP Paribas där han ansvarat för att etablera bankens nordiska verksamhet för tjänster till andra banker och förvaltare.

Tv3gy2tfdbxoauajeulp
Pj6dbjtnkshtd4op1xyg

​Svensk vattenreningsteknik belönas med SACC New York-Deloitte Green Award 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 16:40 CET

Det svenska miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater tilldelas 2015 års SACC New York-Deloitte Green Award. Priset delas ut årligen till ett företag som gjort genombrott inom miljövänlig och hållbar utveckling. Alnarp Cleanwater säljer bioreningsverk som renar avloppsvatten från enskilda avlopp med hjälp av växter och mikroorganismer.

Qyv1rje2jnljrbrtec9z
Dipsqps2spgzht7pjdh1

​Sweden Technology Fast 50: iZettle är Sveriges snabbast växande teknologiföretag

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 22:23 CET

Deloittes ranking av Sveriges snabbast växande teknologiföretag visar på stabil tillväxt i den svenska teknologibranschen. Vinnaren iZettle slår dessutom alla tidigare rekord avseende tillväxt på listan. Ökad tillgång till riskvilligt kapital, en relativt svag krona och en svensk ekonomi som utvecklas bättre än genomsnittet i både EU och OECD skapar fortsatt goda förutsättningar för företagen.

Hdc67k8fky4ddwfkyiny
Iodh9kbt1kxli7o4zfph

​Deloitte/SEB CFO Survey: Stabil optimism hos Sveriges finanschefer

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 10:00 CEST

Deloitte/SEB CFO-index för oktober stiger något till 55,9 från 55,6 i mars och 54,2 för ett år sedan. Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige.

Media-no-image
Vb4hcnexmuckv09r4dye Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​World Economic Forums ranking: Sveriges globala konkurrenskraft fortfarande bland de tio bästa

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 07:56 CEST

I Global Competitiveness Report 2015/16 gör World Economic Forum en omfattande genomgång av 140 länder utifrån deras konkurrenskraft i förhållande till andra länder. I analysen utkristalliseras vilka faktorer som kännetecknar framgångsrika länders förmåga att förbättra sin produktivitet, främja tillväxt, bekämpa arbetslöshet och höja välståndet. Samtidigt belyses områden i respektive land som kräver fortsatt reformarbete och vad vi kan lära av de länder som har bäst förutsättningar att lyckas i den globala konkurrensen.

Den globala ekonomin präglas fortsatt av svag tillväxt, hög arbetslöshet och geopolitisk oro även om det finns flera exempel på länder som fortsätter att lyckas väl. Konkurrenssituationen och den tekniska utvecklingen ställer samtidigt ökade krav på kompetens och omställningskraft i ekonomin. Mot denna bakgrund accentueras behovet av att genomföra strukturella reformer som främjar innovationer, produktivitet, entreprenörskap och sysselsättning.

Rapporten presenterar de senaste bedömningarna av den sammantagna konkurrenskraften. Sverige, som hamnar på plats nio, fortsätter att utgöra ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med bra förutsättningar för innovationer och en hög förmåga att ta till sig och använda ny teknik. Sverige rankas också högt avseende flera grundläggande förutsättningar för utveckling mot ett kunskaps- och tillväxtorienterat samhälle även om en försämring noterats på ett antal områden över flera år.

Schweiz, Singapore och USA fortsätter att toppa listan och det konstateras att de mest konkurrenskraftiga länderna också har visat på en långt högre motståndskraft i de sämre tider som präglat åren efter finanskrisen. Tyskland och Nederländerna kommer tätt därefter och förbättrar sina positioner. De nordiska länderna ligger alla högt upp på rankingen även om Finland faller till en åttonde plats i år.

Trots sin starka position som nummer nio i världen finns ett antal områden där Sverige möter stora utmaningar. I årets rapport framkommer nya signaler om att viljan att investera, arbeta och satsa på kompetens begränsas av samverkan mellan ett högt skattetryck och brister i arbetsmarknadens funktionssätt.

– Det blir allt tydligare att Sverige behöver ta ett helhetsgrepp om skatterna och förutsättningarna för investeringar och utbildning, säger Prof. Thomas Andersson, Ordf. för International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET).

Den internationella bilden visar att många länder har svårt att hitta vägar för att förbättra tillväxt och välstånd. Tillgång till finansiering framstår som ett tydligt problem i Europa och i många andra regioner. Flera tillväxtmarknader har visat sig ha betydligt högre sårbarhet för den globala ekonomins svagare utveckling än de mest konkurrenskraftiga länderna i studien.

– Ökat fokus på långsiktiga åtgärder som stärker vår konkurrenskraft är nu kritiskt för att vi ska kunna klara av att utvecklas mot ett samhälle som tar tillvara på talang, idéer, entreprenörskap och som skapar möjligheter för sysselsättning, tillväxt och välstånd i en omvärld med stora utmaningar, säger Tom Pernodd, Partner i Deloitte.

Global Competitiveness Report är i huvudsak baserad på bedömningar och uppfattningar av företagsledare världen över samt på officiell statistik, men andra studier tas också i beaktande när det gäller att tolka resultaten. Rapporten speglar synen hos viktiga beslutsfattare på olika länders starka och svaga sidor, och därmed deras förutsättningar för framtida tillväxt och välfärd. Med dess rikedom av observationer och jämförande analys förtjänar rapporten att tas på stort allvar av politiker, experter och allmänhet.

Ansvariga för den enkät som har gått ut till svenska företag samt för presentationen av rapporten i Sverige är IUET i samarbete med Deloitte. För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se

Ladda ner ett utdrag här för Sverige här

Ta del av hela rapporten

Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 30 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över.

I år har 140 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt; infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning & hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET (International University of Entrepreneurship and Technology Association) och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten.

Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten, som benämns "The Global Competitiveness Report 2015 - 2016", rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

I Global Competitiveness Report 2015/16 gör World Economic Forum en omfattande genomgång av 140 länder utifrån deras konkurrenskraft i förhållande till andra länder.

Läs vidare »
Media-no-image
Ba3jiutpmdk0mboelpsj

​Deloitte stärker sin position som Tax Controversy Leaders

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 11:23 CEST

Deloitte Sverige har nu fyra medarbetare på världslistan över de bästa specialisterna inom skatteprocess, enligt International Tax Review.

Varje år utnämns världens mest framstående rådgivare inom skatteprocesser i 51 länder på listan Tax Controversy Leaders. Magnus Larsson, skattechef i Sverige och Thomas Andersson, partner och specialist inom företagsbeskattningsområdet, och director Ingemar Ritseson, på Deloittes kontor i Malmö försvarar i år sina tidigare platser. Ulrika Bengtsson, director och expert inom skatteprocessområdet, utnämns nu också till topplistan.

Deloittes experter inom skatterådgivning har bakgrunder inom svensk och internationell ekonomi och skattejuridik. Klienterna är både svenska och internationella företag. Deloitte har idag 195 skatteexperter i Sverige.

För frågor och ytterligare kommentarer kontakta Magnus Larsson 0733-97 73 17. 


Deloittes Joachim Agrell och Ylva Hestréus rankas i Indirect Leaders Guide 2015 > 

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Deloitte Sverige har nu fyra medarbetare på världslistan över de bästa specialisterna inom skatteprocess, enligt International Tax Review.

Läs vidare »
Media-no-image
Tqikcvzqeqelfr4emh6g Vb4hcnexmuckv09r4dye

Starkt globalt investeringsklimat men nödvändiga reformer saknas

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 10:15 CEST

Silicon Valley/San Francisco, New York och andra amerikanska storstäder fortsätter att locka till sig växande investeringar inom teknologi för tredje året i rad. Samtidigt eftersträvar investerare initiativ för att underlätta mötet mellan företag och riskkapital i USA för att förbättra investeringsklimatet och förtroendet för riskkapitalbranschen.

Det framgår av den årliga rapporten Global Venture Capital Confidence Survey 2015, från revisions- och konsultföretaget Deloitte i samarbete med National Venture Capital Association (NVCA) och Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Undersökningen genomfördes i maj och juni 2015 med svar från drygt 200 ledande venture capital och riskkapitalföretag i USA, Europa, Asien och Afrika.

Hälften av respondenterna utanför USA önskade att deras respektive regeringar genomförde olika former av incitament och skattelättnader för riskkapitalinvesteringar. Endast 21 procent av riskkapitalisterna i USA framförde samma åsikter. Däremot önskade en stark majoritet i USA en bättre strukturerad invandringspolitik.

Israel och Kanada visar på ett förbättrat investeringsklimat medan Brasilien tappar rejält.
Riskkapitalfonderna tycks överlag ha fortsatt god tillgång till kapital för investeringar. Enligt rapporten är intresset fortsatt mycket stort bland investerarna att hitta företag med produkter och tjänster inom molntjänster, mobil teknologi och olika former av internetbaserade tjänster.

Ladda ner rapporten och läs mer om Global Venture Capital Confidence Survey

För mer information, vänligen kontakta Björn Mikkelsen på bjmikkelsen@deloitte.se eller Tom Pernodd på tpernodd@deloitte.se.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

​Silicon Valley/San Francisco, New York och andra amerikanska storstäder fortsätter att locka till sig växande investeringar inom teknologi för tredje året i rad. Samtidigt eftersträvar investerare initiativ för att underlätta mötet mellan företag och riskkapital i USA för att förbättra investeringsklimatet och förtroendet för riskkapitalbranschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Malmö FF drar upp ekonomin för hela svenska toppfotbollen

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 18:00 CEST

Tack vare Malmö FF presenterar de allsvenska klubbarna som helhet 2014 ett kraftigt förbättrat rörelseresultat på minus 2 miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar jämfört med 2013 som landade på minus 111 miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar. Målet från SEF, Föreningen för Svensk Elitfotboll, är att hela Allsvenskans intäkter ska fördubblas till totalt 2 miljarder kronor 2017. Klubbarna behöver således arbeta aktivt med att öka intäkterna inom samtliga intäktsslag, matchdagsintäkter, kommersiella intäkter och intäkter från sändningsrättigheter de kommande två åren. Det visar rapporten Penningligan, en årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi från revisions- och konsultföretaget Deloitte i samarbete med SEF, Föreningen för Svensk Elitfotboll.

– Publiksnittet minskade mellan åren 2013 och 2014 men får ett rejält uppsving nu under 2015. Även om matchdagsintäkterna är en relativt liten del av de totala intäkterna är publikintresset en drivande faktor för intäkter även i de andra intäktsslagen, säger Andreas Frountzos, senior manager på Deloitte.

Sändningsintäkterna ökar kraftigt för Allsvenskan främst tack vare Malmö FF:s medverkande i Champions League. På den nationella marknaden är det sedan tidigare klart att SEF har skrivit ett TV-avtal med TV4-gruppen för Allsvenskan och Superettan vilket börjar gälla från och med nästa säsong.

Lönerna till spelare, administration och förvaltning utgör ungefär hälften av klubbarnas totala kostnader. Ur ett internationellt perspektiv är lönerna för de största klubbarna i förhållande till övriga klubbar på en jämn nivå jämfört med de större utländska ligorna i Europa. Där står de största klubbarna för en betydligt större andel av hela ligans lönekostnader. Detta skapar förutsättningar för den jämna och spännande liga som finns i Sverige.

Internationellt har Deloitte noterat att klubbarna arbetat mycket med sin kostnadskontroll och en större del av klubbarna har börjat visa vinster. I Sverige är behovet av kostnadskontroll också stort men ökande intäkter är minst lika viktigt.

– För att bryta förlusterna måste klubbarna givetvis spela bra fotboll. Men också fortsätta att utveckla partnerskapen med sponsorer, samordna och utveckla digitaliseringen och stärka sin synlighet i samhället i övrigt genom sina sociala initiativ, säger Andreas Frountzos.

– En populär lösning för de allsvenska klubbarna de senaste 15 åren har varit att ta in externt kapital via vinstandelsbevis, preferensaktier eller andra upplägg. Vi noterar att det finns en risk för klubbarna att förlita sig på extern finansiering eftersom den på längre sikt minskar klubbens finansiella utveckling och möjligheter att generera framgång och avkastning utifrån sin egen verksamhet, säger Andreas Frountzos, senior manager på Deloitte.

Penningligan har tagits fram av Deloitte Sports Business Group och visar olika analyser kring ekonomi, ledning och styrning av klubbarna, men också hur klubbarna agerar i samhället och använder sig av sociala medier.

För mer information och tillgång till rapporten som helhet, vänligen kontakta andreas.frountzos@deloitte.se och på mobil +46 768 47 20 31.

Deloitte presenterar också årligen en redovisning av europeisk toppfotboll i rapporten Annual Review of Football Finance.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Det visar rapporten Penningligan, en årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi från Deloitte i samarbete med SEF, Föreningen för Svensk Elitfotboll.

Läs vidare »
Klm2ym5csi7lssveatwk
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

Olikheterna i vården måste brytas med större central kvalitetsstyrning

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 15:27 CEST

Utgifterna ökar stadigt för den svenska hälso- och sjukvården såväl som kostnaderna för sjukskrivningar. Politiker inom kommuner och landsting brottas med svårstyrda områden där patienternas individuella behov sätts allt mer i fokus. Deloitte och Affärsvärlden arrangerade seminariet "Mest vård för pengarna, hur ser lösningen ut?" i Almedalen.

Gbfbp0czqqoqxajg5stx
Mnkx8bjggdr8uvkuewwd

​Krav från högskolor: Bättre marknadsföring krävs för att locka till nya jobb

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 12:02 CEST

Arbetslösheten ökar även bland de högre utbildade. Kritiken som lyfts fram är att många utbildningar snarare blir förvaringsplatser för arbetslösa än att de leder till konkreta jobb. Seminariet ”Överinvesterar Sverige i högre utbildning?” arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • iokdchahlgihreqen@ppnqwrdeyoloitcvvwxbte.se
  • 0708-14 23 20

  • Presskontakt
  • Director
  • Communications, Clients & Industries
  • jsjoberg@deloitte.se
  • 0733-97 12 50

Om Deloitte

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person, och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Adress