Media-no-image

Deloitte Digital Democracy Survey - ninth edition

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 13:49 CEST

Yngre konsumenter upp till 25 år fortsätter att överge traditionella program på traditionella TV-apparater till förmån för strömmande video och handhållna enheter. Datorer, surfplattor och smartphones används nu upp emot 60 procent av den totala konsumtionen.

Enligt den nionde upplagan av Deloitte Digital Democracy Survey används strömmande videotjänster nu av mer än 42 procent av amerikanska hushåll och har en stark tillväxttrend.

Deloitte Digital Democracy Survey jämför och analyserar olika åldersgruppers medieval i USA och attityder till reklam och sociala.

För mer information kontakta Christer Ahlgren, chahlgren@deloitte.se.

Läs mer om undersökningen >

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Trenden stark för mobila enheter och strömmande videotjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

​Social Progress Index 2015: Norge tar täten före Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 15:25 CEST

Norge är just nu världens mest framgångsrika land om man mäter grundläggande behov som välbefinnande och enskilda möjligheter för medborgarna, enligt den årliga Social Progress Index (SPI).

Sverige rankas på andra plats och därefter Schweiz, Island och Nya Zeeland. Länderna som ligger i topp är framgångsrika inom flera olika sociala områden.

Slutsatserna grundar sig på fakta från Världsbanken och olika FN-organ, och har bearbetats av bland andra revisions- och konsultföretaget Deloitte.

SPI syftar till att ge en detaljerad insyn i länders relativa styrkor och tanken är att inspirera till samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och övriga samhället. Rapporten visar också att fattigdom, ojämlikhet och social oro inte kan lindras enbart genom ekonomisk tillväxt utan också genom en politisk vilja som tar hänsyn till landets olika förutsättningar.

För mer information se rapporten i sin helhet nedan eller kontakta Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se. Här hittar du även en sammanfattning av rapportens innehåll

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Norge är just nu världens mest framgångsrika land om man mäter grundläggande behov som välbefinnande och enskilda möjligheter för medborgarna, enligt den årliga Social Progress Index (SPI).

Läs vidare »
Media-no-image

​SCA investigation: No violation of laws or internal policies

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 08:57 CEST

Discharge from liability cannot be questioned, but criticism of appropriateness and business-related benefit in the surveyed areas

“We have in our investigation not identified anything that indicates that SCA’s parent company or its representatives have violated applicable law. With respect to the company’s internal policies, they were designed in such a manner that we judge them not to have been broken. This means that there are no grounds for SCA to direct a financial claim against any individual. Thus, the Board´s and CEO’s discharge from liability cannot be questioned,” says Johan Munck.

“The policies have been followed, but our investigation points out that the policy for corporate aviation has been generous. Furthermore, we have a number of comments and views on suitability in the report’s three main areas: corporate aviation, corporate hunting trips and related party questions,” says Svante Forsberg.

On 26 January Svante Forsberg and Johan Munck received the assignment from SCA’s Board to investigate the company’s use of corporate jets, its corporate hunting trips as well as certain relations with related parties within SCA during the period 2010-2014. The investigators’ objective has been that shareholders should receive a fair picture of what has happened and an answer to the question whether there are grounds to direct financial claims against any individuals within SCA.

“Our assignment is now completed. We hope the investigation helps the company’s management in the ongoing confidence-building activities that continue,” says Svante Forsberg.

The investigators have conducted approximately 50 interviews and meetings with leading executives at SCA, but also with individuals outside SCA. They have gone through all the trips with corporate jets during the period 2010-2014 as well as the investments in the larger corporate jets. All of the corporate hunting trips arranged by the Chairman and the CEO, including Medstugan, and the investments in Henvålen and Källberget have been reviewed. Further, the assignments that Sverker Martin-Löf’s son has had directly or indirectly for SCA have been examined.

Corporate Aviation

SCA has operations in 100 countries and among companies with a similarly complex business, corporate air travel is not uncommon. However, the investigators note that the calculations and assumptions that were on-hand in connection with the company’s investments in corporate jets have not been met, with the result that the company had to bear double aircraft costs. The costs for corporate aviation travel total SEK 325 million during the period, which amounts to SEK 180,000 per flying hour, of which SEK 47,000 is variable cost. The investigators note that Östersund has been the destination for approximately every tenth flight.

“The routines for invoicing of trips, primarily relatives, have not functioned satisfactorily during the period covered by our review,” says Svante Forsberg. “However, this applies only to smaller amounts,” he continues.

Corporate Hunting Trips

The investigation shows that the provisions for bribery cannot reasonably be applied, even if the hunting trips were associated with high costs.

The investment in Henvålen amounts to approximately SEK 225 million, whereof SCA’s share is approximately SEK 145 million. The share of internal participants has been high. Further, the investigation points to high expenditures for corporate hunting trips at Medstugan/Henvålen because corporate jets have been used.

Related Party Questions

According to the Companies Act, board members and managing directors cannot act on matters that can entail a conflict of interest.

”These types of question are very sensitive and a high level of transparency is important when it concerns transactions with related parties. Even so, it is very unusual for a company to have a policy regarding related parties. SCA clarified in March 2015 the policy they have had since 2004,” says Johan Munck.

The investigators established that Sverker Martin-Löf’s son’s company has had three different assignments: one for SCA, one for a counter-party to SCA, and one as sub-consultant in the public listing of one of SCA’s partially-owned companies.

The assessment is that Sverker Martin-Löf’s son has a solid background in banking. He is a partner in a financial services company since 2008. The report shows that there is nothing that indicates that Sverker Martin-Löf has contributed to the assignments or that the son has not received the assignments on his own merits. The fees have on all accounts been at market level rates.

”We consider, however, that the CEO, Jan Johansson, should have informed the Board about the assignments without the presence of Sverker Martin-Löf, in light of how sensitive these types of questions are,” says Svante Forsberg.

Svante Forsberg is Chairman at Deloitte and Johan Munck is a lawyer, former Justice and Chairman of the Supreme Court of Sweden

To receive a copy of the entire report, please contact Anita Jonsson, anjonsson@deloitte.se
To contact Svante Forsberg: sforsberg@deloitte.se, 0733-97 22 10
To contact Johan Munck: johan.munck@telia.com, 0707-87 56 65

Discharge from liability cannot be questioned, but criticism of appropriateness and business-related benefit in the surveyed areas

Läs vidare »
Media-no-image

Pressrelease och inbjudan presskonferens om SCA från utredarna Svante Forsberg och Johan Munck

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 08:30 CEST

PRESSRELEASE och INBJUDAN PRESSKONFERENS
Om SCA från utredarna Svante Forsberg och Johan Munck
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, lokal Sankta Clara
Tid: Idag den 8 april, klockan 10.30 -11.30

För frågor fram till presskonferensen klockan 10.30 rörande Svante Forsberg och Johan Munck, vänligen kontakta Christer Ahlgren på Deloitte på 0708-14 23 20.
 
 

SCA utredningen:
Inga brott mot lagar och interna policies. Ansvarsfriheten kan inte ifrågasättas men kritik mot lämplighet och affärsmässiga nyttan inom granskade områden.

– Vi har i vår utredning inte identifierat något som tyder på att SCAs moderbolag eller dess företrädare brutit mot gällande lagstiftning. När det gäller företagets interna policies har de varit så utformade att vi bedömer att de inte har brutits. Det innebär att det inte finns någon grund för SCA att rikta ekonomiska anspråk mot någon enskild person. Därmed kan styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet inte ifrågasättas, säger Johan Munck.

– Policies har alltså efterlevts; men vår utredning pekar på att policyn för affärsflyget har varit generös. Vidare har vi en del kommentarer och synpunkter på lämplighet inom rapportens tre huvudområden; affärsflyget, representationsjakten och närståendefrågor, säger Svante Forsberg.

Det var 26 januari som Svante Forsberg och Johan Munck fick uppdraget av SCAs styrelse att granska bolagets användning av affärsflyget, representationsjakten samt vissa närståendeförhållanden inom SCA under tidsperioden 2010-2014. Utredarnas målbild har varit att aktieägarna skulle få en rättvisande bild över vad som hänt och svar på frågan om det finns anledning att rikta skadeståndsanspråk mot någon enskild person inom SCA.

– Vårt uppdrag är nu slutfört. Vi hoppas att utredningen hjälper bolagets ledning i det fortsatta förtroendearbetet som pågår, säger Svante Forsberg.

Utredarna har genomfört drygt 50 intervjuer och möten med ledande befattningshavare inom SCA men även med personer utanför SCA. Man har gått igenom samtliga resor med affärsflyget under perioden 2010-2014 och investeringarna i de större flygplanen. Samtliga representationsjakter arrangerade av ordförande och Vd inkluderande Medstugan, samt investeringarna i Henvålen och Källberget har granskats. Vidare har man genomlyst de uppdrag som Sverker Martin-Löfs son har haft direkt och indirekt för SCAs räkning.

Affärsflyget

SCA verkar inom 100 länder och bland företag med liknande komplex verksamhet är det inte ovanligt med affärsflyg. Däremot noterar utredarna att de kalkyler och antaganden som funnits för handen i samband med bolagets investeringar i flygplan inte har infriats med följd att bolaget fått bära kostnader för dubbla flygplan. Kostnaden för affärsflyget uppgår till 325 MSEK under perioden vilket innebär 180 KSEK per flygtimme, varav rörlig kostnad 47 KSEK. Utredarna noterar att Östersund har varit destination för drygt var tionde resa.

– Rutinerna för fakturering av resor, främst medföljande, har inte fungerat tillfredställande under den tid som vår granskning omfattar, dock gäller detta endast mindre belopp, säger Svante Forsberg.

Representationsjakten

Utredningen visar att bestämmelserna om mutbrott rimligen inte bör kunna aktualiseras, även om jakten varit förknippad med höga kostnader.

Investeringen i Henvålen uppgår till cirka 225 MSEK, varav SCAs del är cirka 145 MSEK. Andelen interna deltagare har varit hög. Vidare pekar utredningen på höga utgifter för representationsjakterna på Medstugan/Henvålen på grund av att affärsflyget har använts.

Närståendefrågor

Enligt aktiebolagslagen får styrelseledamot/Vd inte handlägga frågor som kan innebära intressekonflikter.

– Denna typ av frågor är mycket känsliga och det är viktigt med hög grad av öppenhet när det gäller transaktioner med närstående. Trots det är det ganska ovanligt att företag har en närståendepolicy. SCA förtydligade i mars 2015 den policy man haft sedan 2004, säger Johan Munck.

Utredarna slår fast att Sverker Martin-Löfs sons bolag har haft tre olika uppdrag; för SCA, för en motpart till SCA och som underkonsult vid en börsnotering av ett av SCA delägt bolag.

Bedömningen är att Sverker Martin-Löfs son har en gedigen bankbakgrund. Han är delägare i ett finansiellt företag sedan 2008. Rapporten visar att det inte finns något som tyder på att Sverker Martin-Löf har medverkat till uppdragen eller att sonen inte fått uppdragen på egna meriter. Arvodena har i allt väsentligt varit marknadsmässiga.

– Vi anser dock att Vd Jan Johansson borde informerat styrelsen om uppdragen utan närvaro av Sverker Martin-Löf med tanke på hur känsliga denna typ av frågor är, säger Svante Forsberg.
 

Svante Forsberg är ordförande i Deloitte och Johan Munck är jurist, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

För att erhålla rapporten i sin helhet, vänligen kontakta Anita Jonsson, anjonsson@deloitte.se
För kontakt med Svante Forsberg, sforsberg@deloitte.se, 0733-97 22 10
För kontakt med Johan Munck, johan.munck@telia.com, 0707-87 56 65

SCA utredningen: Inga brott mot lagar och interna policies. Ansvarsfriheten kan inte ifrågasättas men kritik mot lämplighet och affärsmässiga nyttan inom granskade områden.

Läs vidare »
Xbkig9ze9zguvf1frwkc

The Deloitte/SEB CFO Survey: Exporten i medvind stärker bred tillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 10:00 CET

Trots motvind från ett alltjämt svagt Europa är den svenska ekonomin på väg uppåt för första gången sedan 2011. Uppgången stärks av bostadsinvesteringar och väntad privat konsumtion. Men den stora skillnaden är att tillverkningsindustrin nu ger draghjälp. Finanscheferna spår förbättrade kassaflöden, ökade investeringar och tillväxt under 2015.

Okjiadfw9xzrwflgtzyo

Deloitte TMT Predictions 2015: Internetklyftan mellan regioner växer och mer reklam till yngre konsumenter

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 10:49 CET

Användningen av bredbandsuppkopplingar i hem och på allmänna platser ökar mycket kraftigt och sätter press på operatörerna. Uppemot 715 miljoner bostäder globalt kommer att ha fasta bredbandsuppkopplingar under 2015. Men kapaciteterna gäller inte för alla.

Media-no-image

Global Powers of Retailing 2015: Svenska detaljister i topp när medelklasserna växer

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 09:00 CET

I årets upplaga av Deloittes undersökning av världens största detaljhandelsbolag har sex svenska detaljister kvalat in bland de 250 största bolagen. IKEA och H&M fortsätter likt tidigare år att imponera med starka positioner globalt. IKEA är nu den 28:e största detaljisten och bland de 30 största den mest lönsamma. H&M ligger kvar på en imponerande på plats 52 i storleksordning. Man är nu det globala bolag som har högsta Q-ratio, vilket beskriver förmågan att differentiera sitt produktutbud. De övriga detaljisterna som platsar in bland de internationella stora aktörerna är ICA Gruppen, KF Gruppen, Axfood och Systembolaget.

För 18:e året i rad sammanställer revisions- och konsultföretaget Deloitte de hetaste trenderna bland världens största detaljhandelsföretag i rapporten Global Powers of Retailing.

Turismen fortsätter att överstiga förväntningarna under 2015. Tillväxtmarknadernas växande medelklasser reser allt oftare internationellt och inte minst till andra huvudstäder och storstäder. Här finns den stora drivkraften till detaljhandelns försäljning, enligt rapporten.

Den mobila detaljhandeln fortsätter att växa snabbt. Under 2015 förväntas 65 procent av världens befolkning att använda en mobiltelefon och ungefär 83 procent av internetanvändningen kommer att ske genom mobila enheter. För att möta konsumenternas behov kommer detaljhandlare därför att behöva erbjuda gratis trådlöst nätverk i butiken och mobilanpassade hemsidor som är optimerade för olika typer av personanpassade enheter.

- Sekretess och säkerhet blir allt viktigare eftersom tillit, öppenhet och skyddande av kundinformation är helt avgörande för att behålla lojaliteten. Inte minst inom den mobila detaljhandeln kommer det att bli normen, säger Joakim Torbjörn, partner på Deloitte.

- Men detaljhandeln handlar inte längre bara om produkten, utan också om själva köpupplevelsen. Därför kommer vi konsumenter att mötas av fler innovativa sätt att påverka oss och våra val genom olika sociala mediekampanjer, festivaler, modeshower och interaktiva skyltningar, säger Joakim Torbjörn.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

I årets upplaga av Deloittes undersökning av världens största detaljhandelsbolag har sex svenska detaljister kvalat in bland de 250 största bolagen. IKEA och H&M fortsätter likt tidigare år att imponera med starka positioner globalt. IKEA är nu den 28:e största detaljisten och bland de 30 största den mest lönsamma.

Läs vidare »
Rcmmtwhwtzoxoulj6c0a

​Deloitte TMT Predictions 2015: Internet of Things, 3D, Collect@store exploderar, Internet-klyftan blir allt djupare och företagen återtar ledarrollen som early adopters

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 09:00 CET

För fjortonde året i rad förutser Deloitte de största internationella TMT-trenderna som kommer att påverka företag och privatpersoner de närmaste 12-18 månaderna i rapporten TMT Predictions 2015.

D5nburdxwvmmwngczg07

​Guldklubban 2014: Tomas Billing och Bob Persson erhöll utmärkelsen av Prins Daniel

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 14:10 CET

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Tomas Billing, NCC, och Bob Persson, Persson Invest. Utmärkelsen delades ut för tionde året i rad vid en ceremoni i Stockholm i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

Tbkiyhqkq9pcgke0vrjf

Internationellt näringsliv hyllar svenskt miljötekniskt företag

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 13:08 CET

​Det svenska företaget Ekobalans erhöll årets utmärkelse SACC New York-Deloitte Green Award. Utmärkelsen delas ut årligen av Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Deloitte till ett företag som är på gång att få ett genombrott inom miljövänlig och hållbar utveckling.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • uuchahlgren@deloicittelkwn.se
  • 0708-14 23 20

  • Presskontakt
  • Director
  • Communications, Clients & Industries
  • ipjsokoariozgusejobexgrgbd@dbueloittycsauusse.rnltoklase
  • 0733-97 12 50

Om Deloitte

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 210 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person, och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Adress