Pressmeddelande -

​Samordning ska föra e-hälsan framåt

eHälsomyndigheten har rapporterat sina två regeringsuppdrag inom området samordning. Det ena avser satsningar på e-hälsoområdet och beskriver en lång rad olika insatser. Det andra uppdraget, att vara Nationell kontaktpunkt för e-hälsa, har under det senaste året haft EU-fokus.

Målet med satsningar på e-hälsa är att bidra till en god och jämlik hälsa och välfärd. Invånarna ska själva kunna vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård och få ökat inflytande med hjälp av e-hälsa. IT-stöd och e-hälsa ska användas för att sätta invånarens behov i centrum.

Vision e-hälsa 2025 slår fast att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa.

– Vi är många aktörer med olika roller på olika nivåer som måste enas om hur vi konkret ska arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. eHälsomyndighetens samordningsuppdrag beskriver hur vi tar oss an denna samverkan, säger Jean -Luc af Geijerstam, t f stabschef på eHälsomyndigheten.

Under 2016 har eHälsomyndigheten samverkat med många andra aktörer såsom andra myndigheter, SKL och Inera, landsting, aktörer och systemleverantörer på vård- och apoteksmarknaden, vårdprofessionsförbund, patient- och brukarorganisationer, branschorganisationer inom medicinteknik, företag, universitet med flera.

– Tillsammans har vi flyttat fram positionerna inom främst fyra strategiska områden: Nationell läkemedelslista, Verksamhets- och utförardomän (enhetliga begrepp för vårdverksamhet och vårdgivare), Nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande e-hälsotjänster och standardisering, säger Jean -Luc af Geijerstam.

eHälsomyndigheten arbetar sedan i juli med ett nytt regeringsuppdrag om att ta fram en plan för förvaltning av tekniska standarder för informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter
När det gäller samarbetet på den internationella arenan har eHälsomyndigheten under året förberett för införandet av permanenta tjänster som ska möjliggöra utbyte av e-recept över landsgränser i Europa 2017-2020.

eHälsomyndigheten har bedrivit samordningsuppdraget bland annat genom medverkan i ett antal samverkanfora, till exempel Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige, Rådet för statlig styrning med kunskap, Nationella läkemedelsstrategin, Samrådsgruppen för nationell e-hälsa, Samrådsgruppen för välfärdsteknologi, SIS, eSam med flera.

Vidare har myndigheten genomfört tre kartläggningar av läget för e-hälsan i Sverige, bland annat den första nationella studien av e-hälsan i ambulanssjukvården.

En viktig del av samordningsuppdraget är att kommunicera och sprida kunskap vilket skett vid ett tiotal egna seminarier i aktuella e-hälsofrågor och arrangemang på konferenser, samt på den nya och mer tillgängliga webbplatsen ehälsomyndigheten.se

Aktiviteterna beskrivs mer utförligt i rapporterna som finns på eHälsomyndighetens webbplats.

eHälsomyndighetens samordningsfunktion kommer fortsatt att vara placerad i Stockholm enligt regeringsbeslutet att omlokalisera delar av eHälsomyndigheten till Kalmar.

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56,
076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

Relaterade länkar

Taggar

  • standardisering
  • nationell kontaktpounkt
  • samordning
  • digitalisering
  • ehälsomyndigheten
  • e-hälsovisionen
  • e-hälsa

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Presskontakt

Jenny Hellgren

Presskontakt Kommunikationsstrateg 010-458 62 41

Erika Burlin Hellman

Presskontakt Kommunikationschef 010-458 63 56

Relaterade nyheter

Relaterade event