Gå direkt till innehåll
AI’s potential i sjukvården – avgörande att investera i sjukvårdspersonalen

Pressmeddelande -

AI’s potential i sjukvården – avgörande att investera i sjukvårdspersonalen

Artificiell intelligens kan leda till bättre och mer effektiv vård, men för att fullt utnyttja potentialen i AI behöver sjukvården investera i vårdpersonalen, och involvera personalen i de tidiga stadierna av AI-utvecklingen. Den slutsatsen drar EIT Health och McKinsey & Company i den gemensamma europeiska rapporten[1]Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations”. Rapporten, som bygger på intervjuer nyckelpersoner från ett stort antal EU-länder, ger en bred och heltäckande bild av vad AI kommer att innebära för sjukvården i Europa, för vårdpersonalen, hur AI kommer att påverka sjukvårdssystemen, samt vilka hinder som finns för att fullt ut utnyttja potentialen i AI.

Artificiell intelligens kan innebära revolutionerande förändringar i samhället, men många ser också farhågor i utvecklingen. För en sjukvård som över hela Europa möter utmaningar, kan AI innebära möjligheter att leverera mer och bättre vård till en åldrande befolkning, men i många europeiska länder finns ännu inga klara strategier för hur AI bör användas inom vården.

Den europeiska life science-organisationen EIT Health har tillsammans med McKinsey & Company tagit fram en omfattande rapport, ”Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations”, som ger en djuplodande bild av hur AI används idag inom europeisk sjukvård, vad AI kommer att innebära i framtiden för sjukvården och för vårdpersonalen, hur AI kommer att påverka sjukvårdssystemen, var den största framtida potentialen finns, samt vilka hinder som finns för att fullt ut utnyttja potentialen i AI, och vilka insatser som krävs för att fullt ut utnyttja AI’s framtida potential för bättre vård.

Rapporten visar att det avgörande för att förverkliga AI’s potential för sjukvården är att investera i sjukvårdspersonalen. Dels behöver vården attrahera och utbilda en ny generation sjukvårdspersonal med kompetens inom datavetenskap, och dels behövs satsningar på vidareutbildning av den befintliga vårdpersonalen, om vi ska kunna utnyttja omvandlingspotentialen hos artificiell intelligens (AI).

Rapporten, som bygger på enkäter med 175 personer som har nyckelroller inom europeisk sjukvård, samt intervjuer med 62 beslutsfattare inom vården[1], beskriver vilken betydelse AI spelar i dagens vård och kommer att få i framtiden för den europeiska sjukvården och vårdpersonalen. Rapporten ger förslag på sådana nya organisatoriska modeller och kompetenser som kommer att krävas för att potentialen i AI ska kunna utnyttjas och skalas upp för att få mest möjliga positiva effekter för vården och patienterna.

Rapporten drar bland annat slutsatsen att kompetenser som grundläggande digitala kunskaper, biomedicin, datavetenskap, dataanalys och grundläggande genomik kommer att vara avgörande om AI och maskininlärning ska få verkligt genomslag inom sjukvården.

– Det här är frågor som inte har en plats i dagens vårdutbildningar, menar Jorge Fernández García, EIT Healths innovationsdirektör, och medförfattare till rapporten.

Helt oförskyllt är dagens sjukvårdspersonal alltså inte alls förberedd inför implementeringen av AI.

Det finns många incitament för sjukvården att investera på ett sätt så att AI kan utnyttjas fullt ut. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att det år 2030 kommer att råda brist på 9,9 miljoner läkare, sjuksköterskor och barnmorskor i världen.[1] Genom att brett genomföra och skala upp AI skulle vi kunna avlasta sjukvården, och därmed reducera effekterna av dagens och framtida resurs- och personalbrist genom att till exempel effektivisera eller till och med ta bort vissa administrativa uppgifter, som idag beräknas ta mellan 20 och 80 procent av vårdpersonalens tid.1

Idag är det främsta användningsområdet för AI inom sjukvården diagnosticering. Under de närmaste fem till tio åren förväntar sig sjukvårdspersonalen däremot att kliniska beslut kommer att vara det främsta användningsområdet.2

Inom vår verksamhet inom vårdinnovation ser vi att det växer fram allt fler spännande AI-lösningar med stor potential. Men vi måste kombinera den nya generationens teknik, som kan bidra till att avlasta sjukvården, med klara strategier för hur tekniken ska integreras i själva verksamheten. Och det är bråttom, om inte Europa inte ska hamna på efterkälken i AI-revolutionen,, fortsätter Jorge Fernández García.

Utöver investeringar i utbildning och kompetensutveckling, drar EIT Health och McKinsey & Company slutsatsen att den andra nyckelinsatsen som krävs för att fult ut dra nytta av potentialen i AI är att involvera sjukvårdspersonalen under de tidiga stadierna av AI-utvecklingen. I rapporten svarade 44 procent av de tillfrågade, som valts ut på grund av sitt intresse av AI och innovation inom vården, att de aldrig blivit involverade i att utvecklinga eller genomföra en AI-lösning.2

-AI har en enorm potential att förbättra produktiviteten och öka effektiviteten inom sjukvårdssystemen, men också för att göra dem mer hållbara. AI har också potentialen att skapa bättre vård för patienterna genom att avlasta vårdpersonalen, så att den kan lägga mer tid på patientvården snarare än på administrationen, kommenterar Angela Spatharou, delägare på McKinsey & Company och medförfattare till rapporten.

I intervjuerna betonade beslutsfattarna hur brådskande det är att utveckla och utöka utbildningssatsningen, och uppmanade nationella sjukvårdssystem att tillsammans med sjukvårdspersonal, lärosäten och näringsliv ge stöd åt de vårdaktörer som ofta inte är stora nog att kunna skapa de här programmen på egen hand.2

Rapporten i sin helhet pekar även ut andra viktiga områden som behöver åtgärdas inom sjukvårdssektorn för att underlätta implementeringen av AI, bland annat bättre datakvalitet, datastyrning, datasäkerhet och interoperabilitet, implementering av strategier för förändringshantering, regler, riktlinjer och ansvarsskyldighet, finansieringsmodeller och återbetalning, samt bättre samarbete mellan olika inriktningar för förbättrad kvalitet.

Läs hela rapporten "Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations":

Rapporten (på engelska)

Sammanfattning på engelska

Information till journalister

Rapporten ”Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations” bygger på analys samt intervjuer med beslutsfattare och opinionsledare inom offentlig och privat sektor i EU, samt sjukvårdspersonal, investerare inom sjukvårdssektorn, start-up-finansiärer verksamma inom AI-sektorn samt andra näringslivsföreträdare.

Genom intervjuer och enkäter med personer som spelar aktiva roller i den pågående AI-utvecklingen inom vården – som har nyckelroller inom europeisk sjukvård eller som är beslutsfattare inom vården – ger rapporten en bred bild av den rådande diskussionen om AI inom sjukvården. Rapporten bygger på 62 intervjuer med beslutsfattare och tankeledare inom offentlig och privat sektor i Europa, Nordamerika och Asien som genomfördes från december 2019 till januari 2020. En enkät som omfattar 175 sjukvårdsmedarbetare, investerare inom sjukvårdssektorn, finansiärer av startup-företag inom AI samt andra företagsledare genomfördes mellan december 2019 och januari 2020.


[1] World Health Organisation. (2019). “Global strategy on human resources for health: Workforce 2030” Available online: https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en [Accessed March 2020]

[2] Survey of 175 healthcare professionals, health investors and AI start-up founders and other executives and 62 interviews of public- and private-sector decision makers and thought leaders across Europe, North America and Asia conducted between December 2019 and January 2020.

[3] EIT Health McKinsey report. (2020). “Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations” [online] Available at: https://eithealth.eu/our-impact/our-reports/ [Accessed March 2020]

Om EIT Health Scandinavia:

EIT Health är en Knowledge and Innovation Community, etablerad av EU-organisationen EIT (European Institute of Innovation & Technology). EIT Health är ett samarbete mellan mer än 140 Partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och flervetenskaplig hälsoinnovation. Som en unik organisation, initierar EIT Health innovationsprogram och utlysningar, och utvecklar, finansierar och bedriver även en bred portfölj av projekt inom innovativ R&D, utbildningar, inkubatorverksamhet och stödprogram för start-ups. EIT Health har Partners och program i 17 länder, varav EIT Health Scandinavia täcker tre länder: Sverige, Danmark och Estland.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


About EIT Health Scandinavia

EIT Health is a Knowledge and Innovation Community (KIC) established by the EU body European Institute for Innovation & Technology (EIT). EIT Health is a collaboration between more than 150 Partners within pharma, medtech, healthcare and healthcare funders, research institutions, and universities. Backed by the European Union, EIT Health is Europe’s largest life science collaboration organisation, and one of the largest life science initiatives world-wide. EIT Health is active across three fields: business creation, education, and multidisciplinary healthcare innovation initiatives.

EIT Health has Partners and programmes in 17 countries. The other Co-Location Centres are present in Barcelona, Paris, London, Rotterdam, Heidelberg-Mannheim and Budapest. The headquarter of EIT Health is located in Munich. EIT Health Scandinavia covers Sweden, Denmark and Estonia, and the main office is located in Stockholm.

Core Partners: Karolinska Institute (KI),Technical University of Denmark (DTU),   Royal Institute of Technology (KTH), Region Skåne, Region Stockholm, RISE, Thermo Fischer Scientific, University of Copenhagen (UCPH),University of Tartu and Uppsala University.

Associate Partners: AstraZeneca, City of Uppsala, Copenhagen Business School (CBS), , Novo Nordisk, Region Uppsala and The Capital Region of Copenhagen

Linked/Affiliated Parties: Acreo Swedish ICT AB, Interactive Institute Swedish ICT AB, Janssen-Cilag AB, Karolinska University Hospital, Swedish ICT AB (SICS), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Stockholm Innovation & Growth AB, Tartu University Hospital.

Presskontakt

Christina Bergstrand

Christina Bergstrand

Presskontakt Marketing & Communications Manager +46704552021

Relaterat innehåll

EIT Health Scandinavia

EIT Health is a Knowledge and Innovation Community (KIC) established by the EU body European Institute for Innovation & Technology (EIT). EIT Health is a collaboration between more than 150 Partners within pharma, medtech, healthcare and healthcare funders, research institutions, and universities. Backed by the European Union, EIT Health is Europe’s largest life science collaboration organisation, and one of the largest life science initiatives world-wide. EIT Health is active across three fields: business creation, education, and multidisciplinary healthcare innovation initiatives.

EIT Health has partners and programmes in 17 countries. The Regional Innovation Hubs are present in Barcelona, Paris, Dublin, Rotterdam, Heidelberg-Mannheim, Wienna and Budapest. The central office is located in Munich. EIT Health Scandinavia covers Sweden, Denmark, Finland, Norway and Estonia, with an office in Stockholm.

EIT Health Scandinavia
Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum