Gå direkt till innehåll
Äldre värnar sin egen värdighet visar ny studie

Nyhet -

Äldre värnar sin egen värdighet visar ny studie

På vård- och omsorgsboende finns en tidspress som leder till en underbemannad, stressad och rutinstyrd vård. Detta trots att det finns lagar som reglerar äldreomsorgen med fokus på att värna äldres värdighet och främja deras möjligheter till självbestämmande. I två nya studier har forskare vid Marie Cederschiöld högskola gjort observationer och intervjuer med äldre gällande kroppslig omvårdnad med fokus på etiskt bemötande utifrån undersköterskors perspektiv, respektive upplevelsen av värdighet utifrån de äldres perspektiv.

Den första studien fokuserar på omvårdnadspersonalens arbete med de boendes kroppsliga omvårdnad. Genom att ha ett etiskt förhållningssätt visar vårdaren respekt för den äldre och sätter sig in i dennes situation. Studien visade att ett etiskt bemötande främst hindrades av personalbrist, men också av otillräcklig kommunikation och en föreställning om att arbetet var mer praktiskt än relationellt. Det är känt att vård- och omsorgsboenden kämpar med en låg bemanning, vilket gör arbetet stressigt och kan innebära brister i bemötandet.

– Vi kunde se exempel på gott etiskt bemötande hos personal som hanterade tidsbristen genom att samarbeta med andra och hade genuint intresse och engagemang för den äldre personen. Detta belyser vikten av att omvårdnadspersonal tillsammans ges tid för reflektion och eftertanke, med betoning på värdet av en god vårdrelation, säger Bodil Holmberg lektor och forskare vid Palliativt forskningscentrum på Marie Cederschiöld högskola.

I den andra studien framkom att det till stor del var de äldre själva som slog vakt om sin värdighet genom att anpassa sig och sina önskemål efter rådande situation och egna möjligheter. För dem var självbestämmande nära förknippat med värdighet. Utifrån livserfarenheten hade de viktiga mentala verktyg som hjälpte dem att acceptera sitt hjälpbehov och på vilket sätt de ville ha hjälpen utförd.

– Med hjälp av sin egen inre styrka bidrar de äldre själva till att värna sin egen värdighet i den kroppsliga omvårdnaden, säger Bodil Holmberg.

Det vårdpersonal kan göra för att bevara äldres värdighet är att lyssna och känna av situationer för att kunna ge en omvårdnad med respekt för äldres preferenser. Detta visar på vikten av att omvårdnadspersonal får tid att lära känna dem de vårdar, för att kunna stödja deras självbestämmande och på så sätt stärka deras värdighet i livets slut.

Resultaten visar att det största hotet mot äldres värdighet var deras egna kroppar, som genom sin gradvisa försämring försatte dem i ett mycket sårbart tillstånd. Dessutom kränktes värdigheten av respektlöst bemötande, långa väntetider, och personalens okunnighet om personliga preferenser och behov. Resultaten visade också på oetiskt bemötande av de äldre, till exempel när de lämnades ensamma och nakna med dörren öppen eller när de drogs baklänges i rullstolen genom korridoren. Detta är en allvarlig kränkning av de äldres värdighet.

– Att bo på ett äldreboende ska vara tryggt och en plats där äldre har möjlighet till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Att mötas med respekt och värdighet är lagstadgad, och fokus måste därför läggas på förutsättningar och resurser så att vårdpersonal får möjlighet att stödja de äldre i att leva med värdighet och välbefinnande, säger Tove Godskesen, docent och forskare vid Palliativt forskningscentrum på Marie Cederschiöld högskola.

Under studien fördes diskussioner med en referensgrupp som utgjordes av en äldre person, en sjuksköterska, en undersköterska och en medicinskt ansvarig sjuksköterska med erfarenhet av äldreomsorg. Resultaten bekräftades av deras erfarenheter.

Slutsatsen är att vården av äldre behöver präglas av ett palliativt förhållningssätt som tar hänsyn till personliga, kroppsliga, sociala, existentiella och psykologiska behov för att stärka deras välbefinnande och förebygga lidande i livets slut.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sara Rystedt

Sara Rystedt

Presskontakt Funktionschef HR och kommunikation 08-555 050 69
Kristin Kling

Kristin Kling

Presskontakt Kommunikatör 076-608 33 28

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden