Gå direkt till innehåll
Engagemanget för Fairtrade i landets kommuner är fortsatt starkt. Här gör några bananklädda engagerade i Helsingborg besök på tågperrongen.
Engagemanget för Fairtrade i landets kommuner är fortsatt starkt. Här gör några bananklädda engagerade i Helsingborg besök på tågperrongen.

Nyhet -

Fortsatt starkt engagemang för Fairtrade i landets kommuner

Trots höjda krav och en nyligen införd diplomeringsavgift är engagemanget för Fairtrade fortsatt starkt ute i landets kommuner. Det står klart när årets granskning av ansökningar är färdig. Totalt finns det nu 64 Fairtrade City i landet, vilket innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun.

– Att kommuner väljer att använda sig av Fairtrade som ett verktyg i deras hållbarhetsarbete gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Tack vare att dessa kommuner exempelvis ställer krav i offentlig upphandling och bedriver ett aktivt informationsarbete får producenterna en större möjlighet till försäljning och därmed också ökade inkomstmöjligheter, säger Catja Kaloudis på Fairtrade Sverige.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att, i andan av Agenda 2030, öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.

Kraven som Fairtrade ställer på Fairtrade City innebär i korthet att

  • Kommunen inom den offentliga konsumtionen tar ansvar för att kommunen som organisation har en tydlig och mätbar målsättning och kan erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  • Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas och minst en tjänsteman samt en till tre politiskt tillsatta representanter ska utses.
  • Det ska finnas en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället såsom näringsliv, handeln, frivilligorganisationer, Fairtrades medlemsorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.
  • En kartläggning av näringsidkare som säljer Fairtrade-märkta produkter så som dagligvaruhandeln, serveringsställen, caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
  • De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Styrgruppen redovisar i ansökan på vilket sätt de kommer att engagera fler arbetsplatser att själva registrera sig.
  • Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare.

Utöver kriterierna har Fairtrade från och med 2017 infört en årlig diplomeringsavgift som kommer att gälla samtliga diplomerade kommuner och regioner. För Fairtrade City kommuner kommer avgiften att beräknas på kommunens invånarantal och vara en årligt återkommande avgift som ska vara erlagd i samband med ansökan om omdiplomering. Avgiften för kommuner är mellan 5-25 000 beroende på invånarantal. För Fairtrade regioner är det en fast avgift.

Utifrån en samlad bedömning av Fairtrade City-diplomerade kommuner i Sverige, har Fairtrade Sverige utsett Karlstad till 2016 års Fairtrade City.

Fairtrade City bidrar till positiv förändring för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 12, som säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt mål 1 om att utrota all form av fattigdom överallt, är kärnan i Fairtrades verksamhet. I maj 2017 hade 62 kommuner klarat granskningen för att Fairtrade City-diplomeras. Därutöver finns det i Sverige 3 diplomerade Fairtrade regioner.

Läs mer om kriterierna för Fairtrade City

Se vilka kommuner som är diplomerade som Fairtrade City

För mer information

Kontakta Catja Kaloudis, ansvarig för Fairtrade City och offentlig upphandling

E-post: catja.kaloudis@fairtrade.seTelefonnummer: +46 8-1220 89 17

Ämnen

Kontakter

Agnes Hellström

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm