Pressmeddelande -

Jordbruket avgörande för det nya klimatavtalet

Klimatåtgärder inom jordbruket kan också minska hunger och fattigdom

Rom, 3 juni 2009 - Klimatåtgärder inom jordbruket i utvecklingsländer kan göra livsmedelsproduktionen mer resilient inför oförutsedda klimateffekter, framhållerr FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, under pågående klimatförhandlingar i Bonn, Tyskland. Åtgärderna kan också bidra till minskad hunger och fattigdom.

"Om jordbruket i utvecklingsländerna blir mer hållbart, ökar sin produktivitet och sin resiliens för klimateffekter kan antalet kroniskt undernärda människor, som idag uppgår till runt en miljard, minska, samtidigt som fler arbetstillfällen kan skapas", säger Alexander Müller, undergeneraldirektör och chef för FAO:s avdelning för naturresurser och miljöfrågor.

"Miljontals fattiga lantbrukare runtom i världen kan bidra till minskade växthusgasutsläpp", understryker Peter Holmgren, som företräder FAO i FN:s klimatförhandlingar.

"För att ändra ohållbara jordbruksmetoder och utbilda lantbrukare i hur växthusgasutsläpp kan minskas krävs dock massiva investeringar och information. Därför måste jordbruket ingå i det nya klimatavtalet som ska antas i Köpenhamn i december", fastslår Holmgren.

Nuvarande globala finansieringsmekanismer som Kyotoavtalets Clean Development Mechanism, CDM, når inte lantbrukare i fattiga länder säger Holmgren.

Nya och mer flexibla finansieringsmekanismer måste ge incitament till lantbrukare, inklusive småbönder, så att de kan medverka till minskningar av växthusgaser och förhindra dem.

CDM:s omfång kan t.ex. utökas och inkludera utsläppsminskningar från avskogning, skogsdegradering, våtmarker, odlingsmark och gräsmark. Detta kan bidra till att maximera markens och biomassans lagring av kol.

Finansiering av klimatåtgärder inom utvecklingsländernas jordbruk måste gå utöver och vara tydligt separerade från det officiella utvecklingsbiståndet, ODA, samtidigt som ömsesidiga fördelar mellan utveckling och klimatåtgärder ska utnyttjas.

Jordbruket bidrar till både utsläpp och minskningar

Jordbruket är en av huvudkällorna till människans växthusgasutsläpp och står för 14 procent av de globala utsläppen. Markanvändningsförändring och avskogning står för ytterligare 17 procent.

Mellan 1990 och 2005 ökade utsläppen från utvecklingsländernas jordbrukssektorer med runt 30 procent och denna siffra väntas stiga ytterligare.

Hållbara jordbrukstekniker ger dock stora minskningsmöjligheter samtidigt som jordbruksproduktiviteten ökar.

Jordbrukets stora minskningspotential finns i förbättrad kolbindningsförmåga hos marken genom minskad plöjning, förbättrad hantering av gräsmarker och restaurering av förstörd mark.

Andra möjligheter är mer effektiv gödselanvändning, förbättrad vattenhantering, förbättrad risodling, trädplantering, ändringar i djurfoder samt hållbar användning av djurs genetiska mångfald.

_______________________________________________________________

Tre förslag från FAO inför klimatmötet i Köpenhamn

Nationellt anpassade klimatåtgärder

I många utvecklignsländer utgör jordbruket fortfarande basen i ekonomin. Många jordbruksmetoder som minskad plöjning, komposttäckning och skifte från säsongsgrödor till perenna grödor, bidrar till utsläppsminskningar och hållbar utveckling. Därför är jordbruket högst relevant för utformandet av nationellt anpassade klimatåtgärder.

Finansiering av jordbrukets klimatåtgärder

Kapacitetuppbyggnad, teknologiöverföring och ekonomiska incitament är avgörande för att lantbrukare ska anta klimatåtgärder. Omfånget av Clean Development Mechanism, CDM, måste utökas och nya finansieringsmekanismer måste komma landsbygdsbefolkningen, inklusive småbönder, till godo.

Mot en holistisk syn på markanvändning

Jordbruket är en av de största drivkrafterna till avskogning. Försummelse av jordbruket i klimatavtalet kan motverka ansträngningarna för att stoppa avskogning och skogsdegradering. En mer allsidig syn på alla former av markanvändning kan leda till en bättre hantering av olika klimatåtgärder relaterade till markbaserade utsläppskällor och kolsänkor. _______________________________________________________________

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org (engelska)

FAO's policy brief for negotiators

Climate change

FAO och klimatförändringar

UN-Redd Programme

Ämnen

  • Politik

Relaterade nyheter