Pressmeddelande -

Skogsnäringen i ett nytt ekonomiskt klimat

FAO lanserar den senaste rapporten om skogar och skogsbruk, State of the World's Forests 2009

16 mars 2009 - Den ekonomiska krisen och klimatförändringarna utgör en dubbel utmaning, som sätter global fokus på skogsvård. Institutionella reformer och ökade investeringar i forskning och teknologi inom skogsnäringen behövs för att förbättra hanteringen av våra skogar, framhåller FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som idag lanserar sin rapport om skogar och skogsbruk, State of the World's Forests 2009.

Enligt rapporten ser vi stora variationer beträffande världens skogsareal, med ökning av skogsytan i vissa regioner och minskningar i andra. Skogar i länder i en tidig utvecklingsfas utsätts ofta för stor press. I dessa länder är det svårt att finna kompromisser mellan omedelbara ekonomiska behov och mer långsiktiga vinster. Svaga institutioner utgör det största problemet och det är också det problem, som är svårast att lösa.

"Anpassningen av skogsvårdsinstitutioner till snabba förändringar i miljön är en ofantlig utmaning", säger Jan Heino, undergeneraldirektör och chef för FAO:s avdelning för skogsfrågor. Det är särskilt viktigt att omstrukturera offentliga skogsmyndigheter, som ofta är långsamma på att anpassa sig till förändrade konsumtionsbehov, framhåller Jan Heino.

Global efterfrågan på skogsprodukter och miljötjänster väntas öka under kommande decennier, enligt rapporten. Energi- och klimatpolitiken leder till en ökning av trä som energikälla, även om denna trend kan påverkas av den ekonomiska nedgången.

Effekter av den globala ekonomiska krisen

På kort sikt påverkas skogsnäringen svårt av den globala ekonomiska krisen, understryker rapporten. Minskad efterfrågan på timmer och träprodukter efter kraschen av bostadsmarknaderna och kreditåtstramningarna har lett till att investeringarna i skogsindustri och skogsvård minskat kraftigt.

I rapporten uttrycks en oro att regeringars tidigare ambitiösa miljömål skall urvattnas, eller att klimatåtgärder kan komma att skjutas upp, när fokus läggs på att vända den ekonomiska nedgången. Initiativ att minska växthusgasutsläppen från avskogning och skogsförstöring, som är beroende av internationell finansiering, kan också möta problem.

Dessutom leder nedgångar i den formella ekonomin ofta till möjligheter för expansion av den informella sektorn, vilket kan öka den illegala skogsavverkningen.

Grön utvecklingsstrategi

Men den pågående krisen kan också innebära möjligheter. Ökad uppmärksamhet på "grön utveckling" kan innebära en ny inriktning för skogsnäringen. Trädplantering, ökade investeringar i hållbar skogsvård och aktivt stöd för träanvändning i hållbar byggteknik och förnyelsebar energi kommer att bli viktiga ingredienser i en "grön utvecklingsstrategi".

Regionala skillnader

På grund av minskat markberoende, inkomstökningar, miljömedvetenhet och välutvecklade politiska och institutionella ramverk förväntas Europas skogsresurser fortsätta att öka. Europa har runt 17 procent av jordens totala markyta men en fjärdedel av världens skogar, runt 1 miljard hektar, av vilka 81 procent finns i den Ryska Federationen.

Trots låg befolkningstäthet är det inte sannolikt att avskogningen i Sydamerika kommer att avta inom den närmaste framtiden. Höga mat- och bränslepriser kommer att driva på skogsavverkningen för att bereda plats för boskap och odling av mat, djurfoder och biobränsle.

I Afrika förväntas takten på skogsavverkningen fortsatta på nuvarande nivå. Ökad efterfrågan och höjda priser på mat och energi kan förvärra situationen, i synnerhet då ökade investeringar i infrastruktur gör nya geografiska områden tillgängliga. En ökning av torrperioderna, minskad tillgång till vatten och översvämningar minskar förmågan till hållbar hantering av Afrikas skogar på både lokal och nationell nivå.

Mer än hälften av jordens befolkning och några av de mest tätbefolkade länderna finns i Asien och Stilla Havsområdet. Där förväntas efterfrågan på timmer och träprodukter öka i takt med att befolkningar och inkomster ökar.

Ökad efterfrågan på primärvaror från snabbt industrialiserande tillväxtmarknader tros resultera i förvandling av skog i andra länder i och utanför regionen. Asien och Stilla Havsområdet har den största andelen av den globala planterade skogen. Trots detta kommer regionen vara fortsatt beroende av import av trä från andra regioner eftersom begränsningen av mark- och vattenresurser kommer att göra det svårt för regionen att vara självförsörjande på timmer och träprodukter.

I Nordamerika kommer situationen för skogssektorn bero på hur snabbt regionen klarar att vända den ekonomiska nedgången och hur detta påverkar efterfrågan på timmer och träprodukter, speciellt i USA, konstaterar rapporten. Skogssektorn kommer också att behöva hantera utmaningar från klimatförändringarna, inklusive ökningen av skogsbränder och och av skadedjur.

___________________________________________________________________________

Världsskogsveckan

Den 16 mars inleds Världsskogsveckan (World Forest Week) på FAO:s högkvarter i Rom. Under veckan kommer frågan om hållbar skogsvård i en värld under förändring att behandlas och deltagarna kommer att bl.a. diskutera klimatförändringarnas och den ekonomiska krisens betydelse för den globala skogsnäringen.

I samband med Världsskogsveckan hålls det 19e mötet för kommittén för skogsfrågor (Committe on Forestry) och FAO lanserar sin rapport om skogar och skogsbruk, State of the World's Forests 2009.

Den 17 mars håller Dr. Gro Harlem Brundtland, särskild rådgivare till FN:s generalsekreterare för klimatfrågor, ett anförande om skogens viktiga roll när det gäller att hantera effekterna avde utmaningar klimatförändringen innebär. Dr. Brundtland har engagerat sig i globala ödesfrågor under hela sin politiska karriär. Det hon kanske är mest känd för är spridningen av en bred förståelse för begreppet hållbar utveckling.

____________________________________________________________________________

FAO's Forestry Department

World Forest Week / FAO Committee on Forestry

World Forest Week meeting agenda

Reports and documents of the meeting

FAO och Skogsfrågor

Lyssna på:

Jan Heino talar om rapportens huvudbudskap (mp3, engelska)

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • state of the world's forests
  • ekonomisk kris
  • klimatförändringar
  • skogsbruk

Relaterat innehåll

Relaterade event