Pressmeddelande -

Akta dig för att behandla tillväxtmarknaderna som en enda kategori!

Akta dig för att behandla tillväxtmarknaderna som en enda kategori!

2017-11-29 Av Fisher Investments Norden

Med tre av 2017 års kvartal klara ser vi att de globala aktiemarknaderna haft en god utveckling. Ett av segmenten ser särskilt positivt ut, nämligen tillväxtmarknaderna. Tillväxtmarknaderna har ökat tvåsiffrigt från årets början och har därmed gått ännu bättre än världsmarknaderna och lockat många. Men även om också vi ser rätt optimistiskt på tillväxtmarknaderna i nuläget vill vi inte uppmuntra investerare att göra svepande förändringar i portföljerna utan att först gå in mer på djupet. Vare sig du ägnar dig litet då och då åt tillväxtmarknadsaktier i egenskap av global investerare eller har en större exponering är det viktigt att beakta landspecifika nyanser. Investerarna måste skilja på olika tillväxtmarknadsmöjligheter, för de tillhör inte någon homogen kategori, och det är troligt att särskilda sektorrelaterade drivkrafter får stor påverkan på resultatet.

Men först av allt måste man förstå ett par saker. Även om tillväxtmarknadsländernas aktier ofta växer snabbare än industriländernas är de inte nödvändigtvis överlägsna till sin natur. Aktier är aktier, och precis som allting annat har de bättre och sämre dagar. Vi har sett en hel del goda tider för tillväxtmarknadsaktierna, men de har faktiskt släpat efter de utvecklade marknaderna under större delen av den nuvarande tjurmarknaden. Medan MSCI World har haft en avkastning på cirka 227 procent sedan tjurmarknaden började den 9 mars 2009 har MSCI EM ”bara” stigit med 153 procent sedan samma datum.[i] (Figur 1)

Figur 1: MSCI Emerging Markets jämfört med MSCI World sedan mars 2009

Källa: FactSet per 2017-09-28. MSCI EM och MSCI World Index, avkastning med nettoutdelning, 2009-03-09–2017-09-29. Index 100 = 30 per 2009-03-09.

Men efter att de drabbats av en egen björnmarknad och en lång flack period gör tillväxtmarknaderna nu mycket bra ifrån sig. De nådde botten den 21 januari 2016 – ett par veckor före slutet av den senaste globala korrigeringen på aktiemarknaden – och har klättrat uppåt ända sedan dess (om man bortser från ett par korta bakslag). Förra året slog MCSI EM rentav MSCI World index, som ju bara består av i-landsbolag (med 20,3 procent jämfört med 16,5 procent), och denna goda utveckling har fortsatt under 2017: MSCI EM har ökat med 15,1 procent sedan årets början, vilket är tredubbelt jämfört med MSCI Worlds utveckling på 4,7 procent.[ii]

Även om en viss exponering mot tillväxtmarknader verkar logisk för en investerare som är sugen på globala investeringar, måste man akta sig för att behandla tillväxtmarknaderna som en bred och homogen kategori. Tillväxtmarknadsländerna varierar betydligt, både när det gäller sektorkoncentrationer och den ekonomiska och politiska utvecklingen. De koreanska marknaderna har exempelvis stor vikt inom teknik. I MSCI Korea står IT för närmare 50 procent av börsvärdet – vilket är mycket högre än MSCI Emerging Market-indexets 28 procent.[iii] Men MSCI Koreas 10-procentiga börsvärde inom sällanköpsvaror, konsument, speglar denna sektorns marknadsandel inom MSCI Emerging Markets – som är representativ för de växande konsumerande befolkningarna som är vanliga på mer utvecklade marknader.[iv] Korea visar även upp vissa politiska kvaliteteter som man oftast finner på utvecklade marknader, exempelvis ett fungerande rättssamhälle. President Park Geun-hye avsattes tidigare i år, och även om historien kunde ha tagits rätt ur en koreansk såpa så var den lagstiftande församlingen och domstolarna transparenta och fungerade som det är tänkt. Folket valde sedan Parks efterföljare, Moon Jae-in, i ett fritt val. Korea släpar efter i vissa avseenden – MSCI har den kvarstående kapitalkontrollen som argument för att inte lägga till landet i indexen för utvecklade marknader – men överlag har landet mycket gemensamt med de utvecklade marknaderna. OECD anser till och med att Korea idag är ett i-land.

Jämför detta med Pakistan, som kom med i MSCI Emerging Markets Index i år. MSCI Pakistan har endast sex komponenter. Tre av dem är finansaktier, två tillhör materialsektorn och en tillhör energisektorn; ett tecken på att landet har lång väg kvar att gå när det gäller att utveckla sin privata sektor. Där finns även betydligt mer politisk osäkerhet. I juli avsatte Pakistans högsta domstol mycket överraskande premiärminister Nawaz Sharif på grund av korruption – detta är tredje gången han avsatts som premiärminister. Korruption är vanligare på tillväxtmarknader, och skandalen utlöste en våg av politisk osäkerhet. En interimistisk premiärminister sitter nu fram till nästa val, och potentiella kandidater håller redan på att positionera sig för att ta makten – allt från den avsatte Sharifs yngre bror till en religiös agitator.

Även om dessa två exempel ligger i varsin ände av spektrumet kan investerare tillämpa samma tankesätt på andra tillväxtländer. Hur är det med Taiwan, till exempel? Dess aktiemarknader liknar Koreas, och landet har inte lika stora problem med politisk korruption som andra tillväxtmarknadsländer.[v] Sydafrikas lokala marknader är hårt viktade mot sällanköpsvaror, konsument och finansaktier, men landets politiska situation är mycket mer tumultartad. President Jacob Zuma är inblandad i en korruptionsskandal och har vidtagit en hel del åtgärder för att rädda ansiktet (exempelvis har han ändrat vissa gruvregler), vinna folkligt stöd och behålla sitt inflytande. Marknaderna har antagligen tagit med denna ihållande ovisshet i prissättningen, men osäkerheten kommer troligtvis inte att avta på länge.

Eftersom tillväxtmarknadsländerna skiljer sig så mycket från varandra, bör investerarna ha varje lands inhemska kapitalmarknader i åtanke varje gång de överväger en investeringsmöjlighet. Om du är en global investerare som vill lägga till litet exponering mot tillväxtmarknaderna bör du inte fixera dig vid tillväxttakten mätt i exempelvis dollar – denna är tillbakablickande och ger ingen indikation på framtida avkastning från dessa aktier. Se istället tillväxtmarknaderna som en möjlighet att uppnå exponering mot globala sektorteman som du förväntar dig ska göra bra ifrån sig på kort sikt. Om du tror på tekniksektorn är det logiskt att se vad det finns för möjligheter i Taiwan och Kina. Kanske även Korea, även om den regulatoriska risken är något högre där för närvarande. Dessa tre länder står tillsammans för cirka 95 procent av det totala börsvärdet i MSCI Emerging Markets Technology Index.[vi] På samma sätt kan Ryssland och Brasilien vara intressanta om du tror att globala energiaktier kommer att utvecklas väl framöver. Om du investerar i Mexiko innebär det antagligen att du lägger till aktier inom dagligvaror, konsument, materialsektorn eller telekom – landets tre största sektorer. Även om vi tycker att man skall vara försiktig med att lägga alltför mycket i en och samma sektor eller i ett och samma geografiska område – hur säker du än känner dig på en viss kategori, så kan du ju träffa fel – så tror vi att strategiska tillväxtmarknadspositioner baserade på globala sektorteman kan skapa värde för investerarna.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning på investeringar. Investeringar på utländska marknader medför ytterligare risk, exempelvis förluster som beror på andra valutor eller värdepappersmarknader.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe Limited i Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat av och står under tillsyn av Storbritanniens finansmyndighet Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och registrerat i England (org.nr 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som driver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör i enlighet med ett outsourcingavtal.

Kommentarerna i denna sammanfattning utgörs av Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och bör inte betraktas som personliga investeringsråd. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet.

[i] Källa: MSCI World och MSCI Emerging Markets Total Return Indexes (nettoutdelning) i SEK, från 2009-03-09–2017-09-29.

[ii ] Ibid.

[iii] Källa: FactSet per 2017-09-29.

[iv] Ibid.

[v] Taiwan har emellertid haft sin andel avparlamentariskt bråk.

[vi] Källa: FactSet per 2017-09-29.


Ämnen

 • Finans

Kategorier

 • emerging markets
 • pensionsplanering
 • globala marknader
 • globala aktiemarknader
 • fonder
 • eu ekonomi
 • etiskafonder
 • blandfonder
 • aktier
 • aktiemarknaden.
 • aktieanalyser
 • tillväxtmarknader

Fisher Investments Norden Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe i Sverige, ett bolag som fått utmärkelsen ”Wealth Manager of the Year” av ADVFN under tre år i rad. Moderbolaget, Fisher Investments, grundades 1979 av investeringsgurun Ken Fisher. Per den 30 september 2017 förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe, dess dotterbolag och dess koncernbolag tillgångar på över 727 miljarder kronor för över 35 000 privatkunder och över 170 institutionella kunder världen över. Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att tillgång och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva när det gäller att väga in all känd information vid prissättningen. Det mervärde man får med aktiv förvaltning kräver därför antingen tillgång till information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än den tolkning som görs av andra marknadsdeltagare. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass och en lokal representant som möter kunderna där de befinner sig. Alla privatkunders tillgångar förvaras hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.

Relaterat innehåll