Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Analys av Afghanistaninsatsen nu överlämnad

Idag 15 juni överlämnade FOI skrivelsen "Det är på riktigt nu!" till regeringen. I den analyseras hur det svenska deltagande i Isaf, den internationella insatsen i Afghanistan, har påverkat Försvarsmakten och dess verksamhet.

– Sammantaget kan jag konstatera att Försvarsmaktens samlade förmåga till operationer, inom och utanför Sveriges gränser, har ökat genom deltagandet i Isaf säger Pär Eriksson, forskningsledare vid FOI och den som ansvarat för regeringsuppdraget. Insatsen har inneburit bärkraftiga effekter i form av utveckling av individer, såväl för soldater som officerare och specialistofficerare. Dessutom har det fokus och allvar som insatsen medförde bidragit till att utveckla såväl resurser som Försvarsmakten som helhet.


Analysen visar att insatsen i Afghanistan även innebar en betydande ansträngning för Försvarsmakten. Den sammanlagda direkta kostnaden för insatsen bedöms vara minst 12 miljarder kronor för perioden från 2002 till 2014. Därutöver finns det även andra kostnader, till exempel i form av slitage och omprioriteringar. Dessutom har utvecklingen av insatsorganisationen fördröjts.


Isaf-insatsen har utvecklat förmågan att samverka med Nato, även i andra sammanhang än den i Afghanistan. Den har även bidragit till utvecklingen av myndighetsgemensamma funktioner och förmågor inom Försvarsmakten, exempelvis inom kommunikation, information, erfarenhetshantering och gender. I det sistnämnda fallet har den svenska utvecklingen även legat till grund för ett utvecklat samarbete med Nato.


Insatsen satte fokus på flera för Försvarsmakten nya eller nygamla områden, som att leda flygunderstöd, underrättelser genom UAV, motmedel mot "hemmagjorda bomber" (C-IED), medicinsk evakuering (MEDEVAC), försvarsmedicin och mörkerförmåga, vilket alla är förmågor som har utvecklats i och genom insatsen. Detta har dock inneburit omprioriteringar. Större anskaffningar och anpassningar för Isaf, som t.ex. helikopter 16 och terrängbil 16, har trängt undan annan förmågeutveckling.


– Jag kan också konstatera att Isaf-insatsen kom att utgöra ett slags reality check och utvecklade självbilden från att vara den förrådsställda till den insatta Försvarsmakten. Insatsen gav en förståelse för den komplexa miljöns krav hos såväl individ, förband och resurs som Försvarsmakten som helhet. På alla dessa nivåer ökade kapacitet och förmåga, avslutar Pär Eriksson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk samt Myndigheten för samhällsskydd och bredskap. Vi har även många andra uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 850 är forskare. Omsättningen 2012 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 83%.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista