Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Att vinna freden kräver hänsyn till miljön

De internationella kraven ökar på hänsyn till miljön i bevarandet av freden. FOI:s forskning hjälper det svenska försvaret att miljösäkra sina internationella insatser. En ny rapport från FOI visar vilka problem som måste lösas för att ta fram metoder för att vinna freden utan att förstöra miljön. Krig och konflikter är en realitet i stora delar av världen. Det är också en verklighet som hjälporganisationer och svenska soldater i fredsbevarande styrkor dagligen möter. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön. Brinnande oljekällor i Irak, utarmat uran på Balkan, krympande odlingsbara jordar i Afghanistan, giftbesprutning i Vietnam och intensiv jakt på mat till soldaterna, s k "bush meat", i afrikanska stater är bara några av de miljöproblem som uppmärksammats under senare år. - Försvarsmaktens utmaning ”att vinna freden” i internationella insatser ställer nya krav, säger Annica Waleij från FOI. Att tackla miljöproblemen i krigets spår och att se till att inte orsaka nya problem är exempel på sådana krav. Vilka åtgärder behövs? Vilka miljöproblem orsakas av kriget? Vilka beror av klimatfaktorer, bristande miljöadministration eller fattigdom? Vår rapport försöker reda ut begreppen och ge svar på den typen av frågor, berättar hon. Svaren behövs för att kunna vidta rätt åtgärder före, under och efter en insats så att människorna i krigsområdet kan få en miljömässigt hållbar grund för att bygga freden och bekämpa fattigdom. Rapporten belyser olika krigs- och konfliktområden i nutid och dåtid som Vietnam, Balkan, Irak, Afghanistan, och Demokratiska Republiken Kongo och diskuterar förutsättningarna för att kunna bedöma hur miljöförhållanden förändrats av en väpnad konflikt. Några olika modeller som finns för att beskriva miljökonsekvenser i krigs- och katastrofområden har studerats. Denna rapport ligger till grund för arbetet i nästa steg. Då ska en modell tas fram för att minimera svenska militära insatsers miljöpåverkan i fredsbevarande och fredsframtvingande uppdrag. Det är ett angeläget arbete som pågår just nu. Regeringen ställer krav på Försvarsmakten att till den 1 januari 2008 ha metoder för att ta hänsyn till miljön i internationella insatser. Då ska EU:s snabbinsatsstyrka under svensk ledning, Nordic Battle Group, stå klar. Rapporten visar att det är svårt att skilja orsak från verkan vad gäller miljöproblem i krigsområden. Naturen är komplex och ekologiska cykler spänner över långa tidsperioder. Ofta finns inte kunskap om tidigare miljöbelastning och data om miljön i regioner som drabbas av konflikter. Många gånger blandas hälsoeffekter och miljöeffekter ihop. Vad som kan vara skadligt för människor, som utarmat uran eller minor, ger ibland inga eller paradoxalt nog positiva miljöeffekter. Allt detta gör det svårt att bedöma hur kriget verkligen påverkar miljön i en region. Därför behövs relevanta och robusta modeller och metoder så att militära styrkor kan ta hänsyn till miljön i internationella insatser. För mer information kontakta: Annica Waleij, forskare, 070-368 17 74 Åsa Ivarsson, presskontakt, 073-444 77 55 Rapporten finns att hämta på FOI:s webbplats: http://www2.foi.se/rapp/foir1864.pdf

Ämnen

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Med ett fokus på att förstå, förklara och förändra tillhandahåller vi ny kunskap och expertstöd. Många gånger sker arbetet tillsammans med olika allierade inom Nato. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.

FOI har ungefär 1 300 anställda. Cirka 950 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden