Gå direkt till innehåll
Ny djurförsöksstatistik publicerad efter flera års fördröjning

Pressmeddelande -

Ny djurförsöksstatistik publicerad efter flera års fördröjning

Efter flera års väntan har nu statistiken över antalet djur som används i djurförsök publicerats av Jordbruksverket. Normalt ska statistiken publiceras varje år, men senaste gången det skedde var för 2008. Nu har siffrorna för åren 2009-2011 publicerats.

- Vi kan konstatera att det fortfarande används 2.800 djur i försök i Sverige varje dag, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök. Och då har vi inte räknat med de miljontals fiskar som varje år dör i provfiske.

Även hundar och katter används

Förutom fiskar är råttor och möss de djur som är vanligast i djurförsök, men under åren 2009-2011 användes även 5 579 hundar, 485 katter och 171 apor i försök.

EU-mål att djurförsöken ersätts

EU har skärpt lagstiftningen och tydligt markerat att målet är att djurförsöken på sikt ska ersättas. Vid årsskiftet ändrades Sveriges regelverk kring djurförsök för att möta kraven i EU:s djurförsöksdirektiv.

- Allt fler forskare och myndigheter anser att vi måste komma bort från djurförsöken av etiska skäl men även för att djurförsök inte alltid ger en bra bild av hur människor påverkas t.ex. av kemikalier, säger Karin Gabrielson Morton. Det behövs ökade satsningar på metoder som cellmodeller med odlade mänskliga celler, datormodeller och bättre analysmetoder.

- Även när det gäller medicinsk forskning visar allt fler rapporter att djurmodeller ibland rent av är missvisande. Fler än åtta av tio blivande läkemedel som genomgått djurtester i utvecklingen dras tillbaka efter att de testats på människor. Läkemedel som visat sig kunna bota möss har inte fungerat alls på människor och patienter har fått biverkningar som inte kunnat förutsägas med hjälp av
djurtesterna. 

Det behövs bättre testmetoder

En av förra årets nobelpristagare i medicin, Shinya Yamanaka, tog upp i sin Nobelföreläsning
att inga av de läkemedel som testats fram och fungerat bra på möss inom hans eget forskningsområde fungerat när de testades på människor. Nu har han goda förhoppningar om att nya modeller, där den Nobelprisade kunskapen om att omvandla vuxna celler från människor till stamceller, ska leda till bättre resultat.  

Bidrar till utveckling av moderna djurfria metoder

Forska Utan Djurförsök har under årens lopp bidragit till utvecklingen av flera metoder som, samtidigt som de ersätter djurförsök, effektiviserat läkemedelsutveckling genom att snabbare sorterar bort substanser som inte fungerar. Det är metoder som nu används av läkemedelsindustrin över hela världen.   

- Vi är bra på att identifiera projekt med stor potential, säger Karin Gabrielson Morton. Särskilt stolta är vi över att flera gånger ha gett anslag till användning av tekniker som senare belönats med Nobelpris. Yamanakas teknik att få vuxna celler att omvandlas till stamceller, iPS-celler, används just nu i projekt som Forska Utan Djurförsök stödjer på Karolinska Institutet, för att ersätta djur i forskning om bl.a. Alzheimers sjukdom. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök. Verksamheten finansieras genom gåvor och arv.

Presskontakt

Karin Gabrielson Morton

Karin Gabrielson Morton

Presskontakt Sakkunnig Forska Utan Djurförsök 073-864 12 43

Arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria forskningsmetoder

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder och påverkar politiskt. Målet är att djurförsök successivt ska ersättas med metoder som är bättre ur både vetenskaplig och etisk synvinkel. Verksamheten är helt beroende av bidrag från allmänheten.
www.forskautandjurforsok.se
Pg 90 70 90-5, Bg 907-0905, Swish 1239070905