Tbh1uco9tc4g2ubngmkc

Det är dags att lämna djurförsöken bakom oss

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:00 CEST

Forskning kan ske snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre relevans för människans hälsa genom att ersätta djurförsök med moderna cell- och datorbaserade metoder. Etiska, vetenskapliga och ekonomiska vinster finns att göra i denna framtidsbransch. Sverige kan, med sin stora forskarkompetens på området, ta ledningen men det gäller att våga satsa.

U6o1nmp1s8sifrfbewmp
P1mrmmgio9xdkzy0guqt

Djurförsöksstatistiken för 2015 har publicerats

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 08:20 CEST

I Sverige påbörjades försök på ca 1600 djur varje dag - nästan 576 000 djur per år - i genomsnitt under åren 2011-2015. Det är en minskning jämfört med åren 2004-2012 då över 990 000 djur användes per år i genomsnitt. En glädjande utveckling även om det ännu finns mycket kvar att göra.

Qcfjsfyhdefo1gcxmr04

Tretton projekt får anslag 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 12:55 CET

Att stödja forskning för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas är Forska Utan Djurförsöks viktigaste uppgift. Det har lett till utveckling av djurfria metoder inom bland annat kemikalietester, cancerforskning och läkemedelsutveckling.  I år delar stiftelsen ut 2 miljoner kr i forskningsanslag. Sju av projekten har fått anslag tidigare år medan sex projekt får anslag för första gången.

Tkthrneovwdxp7tws7j1

Djurförsöksstatistiken för 2014 har publicerats

Nyheter   •   Jan 11, 2017 11:52 CET

Djurförsöksstatistiken för 2014 visar att djurförsöken har minskat. Antalet djur kan dock variera kraftigt mellan olika år. Sedan 2013 rapporteras statistiken annorlunda jämfört med tidigare, så någon direkt jämförelse med tidigare år går inte att göra. Det ser dock lovande ut även om ett år är lite för kort tid för en tydlig trend. För första gången har dessutom lidandegraden angivits.

Nqtfbldnegpci9ymw3sb

Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 08:00 CET

De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för kontroll av biologiska produkter som t.ex. vacciner kan fasas ut till 2025. Att fasa ut djurförsöken inom medicinsk forskning kan ta längre tid. Det skriver den holländska Nationella kommittén för försöksdjursfrågor, NCad, i sin rapport efter att ha fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för djurförsök.

Rsm5tnebaaynxge7wayd

3R-centret i hamn

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 12:09 CET

Riksdagen har klubbat regeringens budget, vilket innebär att 15 miljoner kronor per år under fyra år öronmärks till ett kompetenscentrum för 3R-frågor ska inrättas på Jordbruksverket.

Media no image

Lärosäten misslyckas med att främja forskning utan djurförsök

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 09:52 CET

LÄROSÄTEN MISSLYCKAS MED ATT FRÄMJA FORSKNING UTAN DJURFÖRSÖK

Sveriges lärosäten gör inte tillräckligt för att främja moderna alternativ till forskning med djurförsök, det visar en ny studie som publiceras idag. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök som genomfört studien menar att Sverige riskerar hamna på efterkälken som forskningsnation då efterfrågan på och behovet av mer effektiva forskningsmetoder än djurförsök ökar.

- Det finns en växande efterfrågan på djurfria forskningsmetoder som har möjlighet att vara mer kostnadseffektiva och tillförlitliga än forskning med djurförsök. Men vi ser att lärosätena inte arbetar tillräckligt strategiskt med detta och att vi riskerar vi hamna på efterkälken som forskningsnation, säger Carina Franzén, kanslichef, Forska Utan Djurförsök.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har kartlagt hur tio svenska lärosäten som bedriver eller samarbetar kring forskning med djurförsök arbetar med 3R (replace, reduce, refine), det vill säga att ersätta, minska eller förfina forskning med djurförsök.

Studien visar att flera lärosäten har bristfällig kunskap om antalet djur som används inom det egna universitetet. Endast två säger sig ha en plan för att försöka ersätta de djurförsök som utsätter djuren för svårast lidande och ett lärosäte som enligt lag ska ha ett djurskyddsorgan fortfarande saknar sådant. Endast tre av de tio granskade lärosätena har en plan för hur deras 3R-arbete kan förbättras. Flera lärosäten saknar planer för hur vävnad från djur ska kunna delas mellan olika forskare för att minska antalet djur som används vid djurförsök, trots att program för gemensamt utnyttjande av organ och vävnader påbjuds i EU-direktiv.

- De flesta lärosätena visar framfötterna i något avseende, men i princip samtliga vi granskat har uppenbara förbättringsmöjligheter. Såväl EU som Sveriges regering har under senare år visat ett allt större önskemål om att utveckla djurfria forskningsmetoder, men effekterna kommer utebli om inte lärosätena höjer sina ambitionsnivåer, säger Carina Franzén.

Läs hela studien på www.forskautandjurforsok.se

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har kartlagt hur tio svenska lärosäten som bedriver eller samarbetar kring forskning med djurförsök arbetar med 3R (replace, reduce, refine), det vill säga att ersätta, minska eller förfina forskning med djurförsök. Studien visar att flera lärosäten till exempel har bristfällig kunskap om antalet djur som används inom det egna universitetet.

Läs vidare »
Rsm5tnebaaynxge7wayd

Äntligen ett 3R-center

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 11:45 CEST

Regeringen har beslutat att finansiera ett 3R-center under åren 2017-2020 med 15 miljoner kronor per år. Detta innebär inte bara ett stärkt djurskydd för försöksdjuren, utan även forskningsutveckling. Ett 3R-center bidrar till målet att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft

Media no image

Nobelpriset i medicin till forskning som skett på jäst

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 14:41 CEST

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök är glada att kunna konstatera att forskningen som lett till årets Nobelpris i medicin återigen skett med andra metoder än djurförsök. Forskningen har istället skett på jäst, som är en utmärkt modellorganism för att studera vad som händer i celler. Grattis till Yoshinori Ohsumi som med hjälp av jäst upptäckt mekanismer för cellens återvinningssystem, autofagi (nedbrytning av molekyler i cellen och återvinning av bl.a. proteinernas aminosyror).

Många tror att det är djurförsök som ligger bakom de största landvinningarna inom biologiskt och medicinsk forskning. Men ofta är det forskning enklare organismer som bakterier och jäst som gjort det möjligt att göra de stora upptäckterna. Fortfarande fortsätter forskning sedan på möss för att undersöka hur samma mekanismer fungerar på däggdjur. Forska Utan Djurförsök arbetar för att se till att forskare kan utveckla cellmodellerna till ännu mer sofistikerade modeller för hela, levande individer, och göra det möjligt att med cellers och datormodellers hjälp studera vad som händer i människokroppen – för att rädda möss undan försök, men även eftersom musmodeller kan ge vilseledande resultat när kunskapen överförs till människa.

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök är glada att kunna konstatera att forskningen som lett till årets Nobelpris i medicin återigen skett med andra metoder än djurförsök.

Läs vidare »
Media no image

Sveriges står kvar på perrongen när tåget mot framtidens forskning går

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:10 CEST

Andra länder tar fram handlingsplaner för att kapitalisera på efterfrågan på nya djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar och åldrandets sjukdomar. I Sverige saknas fortfarande strategiska satsningar.
Forska Utan Djurförsök menar att den kommande forskningspropositionen måste tillvarata den svenska kompetensen på området och se till att Sverige ligger i framkant i denna framtidsbransch.

EU har som mål att ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” (EU-direktiv 2010/63).
EUs försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika skapar efterfrågan på nya metoder liksom det faktum att EUs kemikalielagstiftningar successivt ställer ökade krav på att djurfria metoder ska användas.

Inom läkemedelsindustrin finns ett starkt behov av mer adekvata metoder. Idag dras 90 % av alla nya läkemedelskandidater tillbaka efter kliniska studier på människa då de visar sig sakna effekt eller ha för stora säkerhetsrisker, som inte upptäckts trots omfattande djurstudier.
Sammantaget innebär detta att efterfrågan på djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar ökar.

”Det saknas struktur och strategiska vägar för 3R-arbetet” säger Viveka Hillegaart, Senior 3R-officer vid Karolinska institutet, ”möjligheten att ersätta (Replace) alla djurförsök finns inte än och av den anledningen måste det även satsas på de två andra R:en, Reduce och Refine tills vi har forskat fram djurfria ersättningsmetoder” fortsätter Viveka Hillegaart, ”det finns mycket vi kan göra i väntan på ersättningsmetoderna men även där saknas strategier”.

I en brittisk rapport beräknas den globala marknaden för cellbaserade tester inom läkemedelsutveckling, säkerhetsbedömningar och toxikologi nå 21,6 miljarder dollar år 2018.
Marknaden för användning av pluripotenta stamceller beräknas till 2,9 miljarder dollar och marknaden för 3D-cellmodeller till 2,2 miljarder dollar.
Djurfria teknologier beskrivs som ett viktigt, växande område med potential att skapa tillväxt för brittisk ekonomi. Som en följd av detta har myndigheter och finansiärer i Storbritannien tagit fram handlingsplaner för att kapitalisera på denna efterfrågan.

”Det är tydligt att det finns stora möjligheter för små och medelstora företag sprungna ur forskningsvärlden att utvecklas och ta ledningen vad gäller djurfri forskning” konstaterar Fredrik Christensson, ansvarig för forskningsfrågor hos Centerpartiet.
”Forskningen har sprungit ifrån politiken” noterar Isak From (S), ”här finns möjligheten att rädda både djur- och människoliv samtidigt som den nya forskningen skapar nya företag”.

”Vi behöver se över vad staten kan göra i egenskap av forskningsfinansiär”, avslutar Betty Malmberg, ansvarig för forskningsfrågor hos Moderaterna.

”Vi har fått precis den effekt vi vill ha. Vi har visat att detta är en forskningsfråga och att politiken inte hinner med. Vi måste hitta lösningar, detta är väldigt viktigt” menar Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos Forska Utan Djurförsök, ”det är viktigt att frågan kommer in i forskningspropositionen, dels signalpolitiskt men också för att säkerställa finansiering flera år framåt annars förlorar forskarna förtroendet för politiken. Det 3R-center, som diskuterats länge och nu äntligen fått den finansiering som behövs, måste ha forskare anställda och för det krävs flerårsfinansiering annars tar man inte jobbet” fortsätter Karin Gabrielson Morton och avslutar ”det talas mycket om utvärdering men för att kunna utvärdera något måste det finnas mål och finansiering annars finns inget att utvärdera. Vi på Forska Utan Djurförsök har noterat att till exempel många regelverk för forskningsfinansiering inte är anpassade för djurfria metoder. Det tar dessutom väldigt lång tid att söka finansiering i Sverige”.

Med rätt strategiska satsningar, inte minst i den kommande forskningspropositionen, skulle den starka svenska forskarkompetensen som finns när det gäller att utveckla och använda djurfria forskningsmetoder kunna göra Sverige till en ledande nation i denna framtidsbransch. De etiska och vetenskapliga vinsterna med satsningar på djurfria metoder är stora och det är bekymmersamt att Sverige är på väg att hamna på efterkälken. Marknadspotentialen är stor – och möjligheten att kliva på tåget och ta ledningen in i framtidens forskning finns fortfarande.

Mer om 3R: http://forskautandjurforsok.se/fakta/istallet-for-djurforsok/3r/

Mer om Forska Utan Djurförsöks seminarium i Almedalen: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/42281?redir=

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Almedalen 2016 Andra länder tar fram handlingsplaner för att kapitalisera på efterfrågan på nya djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar. Forska Utan Djurförsök menar att den kommande forskningspropositionen måste tillvarata den svenska kompetensen på området och se till att Sverige ligger i framkant i denna framtidsbransch.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Forska Utan Djurförsök

Arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria metoder

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder och påverkar politiskt. Målet är att djurförsök successivt ska ersättas med metoder som är bättre ur både vetenskaplig och etisk synvinkel. Verksamheten är helt beroende av bidrag från allmänheten.
www.forskautandjurforsok.se
Pg 90 70 90-5, Bg 907-0905, Swish 1239070905

Adress

  • Forska Utan Djurförsök
  • Hammarby Fabriksväg 25
  • 120 30 Stockholm
  • Vår hemsida