Gå direkt till innehåll
Galaxen Bygg summerar 2018

Nyhet -

Galaxen Bygg summerar 2018

2018 var ett händelserikt år för Galaxen Bygg. Under året drog vi igång arbetet med nya målgrupper, nyanlända och långtidsarbetslösa, ett uppdrag vi fått från branschens parter för att matcha kompetensen till behoven hos arbetsgivare inom byggsektorn. Även inom Arbetsmiljö och Hälsa har verksamheten utvecklats, bland annat med föreläsningar inom bygg.

Nyanlända och långtidsarbetslösa

När vi fick uppdraget från branschens parter att arbeta med nyanlända och långtidsarbetslösa startade vi en utredning för att fastställa på vilket sätt Galaxen Bygg ska bedriva verksamheten. Vi beslutade att starta i storstäderna och rekryterade nya medarbetare till Stockholm, Göteborg respektive Malmö, som alla tre började i september.

Samarbete pågår löpande med en partsgemensam styrgrupp och arbetsgrupp kallad Nubyggare. Här sitter representanter från Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna, SEKO, BYN och Galaxen Bygg. I detta forum diskuteras förslag och tas beslut bland annat om hur vi kan nå ut till fler och skapa bättre förutsättningar för nya målgrupper att komma in i branschen.

Vi har haft workshops tillsammans med nyckelpersoner från Arbetsförmedlingen och fastställt arbetsprocessen för samarbetet med dem. Idag har vi specifika kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen som är kopplade till vårt arbete, vilket är väldigt positivt då vi kan samverka kring inflöde samt dagliga ärenden och beslut.

Vår och branschens främsta verktyg för denna målgrupp att komma in i byggsektorn är Bygg- och anläggningsbranschens yrkesintroduktionsanställning (BYA), en arbetsplatslärande lärlingsanställning med distansutbildning som leder till ett yrkesbevis.

Idag har vi ett pågående inflöde av anmälningar, ett antal anställningar är skapade och flertalet anställningar är på gång.

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Inom rehabilitering har vi från den 1 maj ändrat faktureringssätt och i och med det övergått till en fast kostnad för våra tjänster istället för som tidigare en procentsats av lönebidraget – en förändring som har mottagits positivt av våra kunder.

Branschens 24 samverkansgrupper har under året mottagit 889 anmälningar av personer som behöver arbetsplatsförlagd rehabilitering. Våra medarbetare har genomfört 637 nyanställningar och vid årets slut hade 1759 personer anställning via Galaxen Bygg. 2018 avslutade 200 personer sin anställning tack vare lyckade rehabiliteringar (vidare till ordinarie anställning eller ålderspension).

Arbetsmiljö & Hälsa

Inom Arbetsmiljö & Hälsa har materialet som vi använder på byggprogrammen i våra skolor utvecklats för årskurs 1 och 2. I årskurs 2 har vi lagt till ett avsnitt om betydelsen av sömn och även webbutbildningen ’En säker arbetsplats’ från Sveriges Byggindustrier. Vi har under året utökat antalet skolinformatörer med sju personer och det är idag 19 personer som jobbar med skolinformationen en del av sin arbetstid. Läsåret 2017-2018 nådde vi ut till 8790 elever på bygg- och anläggningsgymnasierna med vår information om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Under 2018 har vi satt ihop ett paket om fyra föreläsningar – Hälsa, Psykosocial arbetsmiljö, Ergonomi i byggbranschen samt Rehabilitering och försäkringar – som vi erbjuder organisationer verksamma i byggbranschen.

Galaxen Bygg är representerad i arbetsgruppen för säkerhetsparken som ska byggas vid Arlanda och som beräknas öppna i september 2019.

Vad händer 2019

Under 2019 kommer vi att fortsätta utvecklingen av arbetet med de nya målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa. I början av 2019 kommer vi att starta även i Umeå och Östersund med målet att sedan växa vidare över landet.

Inom Arbetsmiljö & Hälsa kommer vi att fortsätta utveckla föreläsningar och utbildningar för byggsektorn. Ett projekt är också påbörjat för att ta fram en app med uppvärmningsprogram för byggbranschen. Den kommer att lanseras under kvartal 3 2019.

Vi kommer även att förstärka samarbetet och genomföra en stor Samverkanskonferens tillsammans med alla våra samverkansparter under hösten.

Vi ser fram emot ett nytt år med fortsatt gott samarbete med alla parter i branschen och med arbetsgivare som bidrar till ett hållbart arbetsliv i byggsektorn genom att anställa nyanlända, långtidsarbetssökande och personer i behov av anpassade arbetsuppgifter.

Ämnen

Presskontakt

Maja Klasman

Maja Klasman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-656 09 11

För ett hållbart arbetsliv i byggsektorn

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsplatsförlagd rehabilitering, arbetsmiljö & hälsa samt rekrytering/omställning. Vi bidrar till ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Rehabiliteringsverksamheten i Galaxen Bygg AB bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom byggsektorn och en dokumenterad funktionsnedsättning. Vi tar ansvar för att de i byggbranschen med nedsatt arbetsförmåga hittar och får stöd i lämpligt arbete.

Vi stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggsektorn för nyanlända och långtidsarbetslösa och bidrar på så sätt till kompetensförsörjningen i branschen.

Vi ökar kunskapen om arbetsmiljö i byggbranschen genom utbildning och föreläsningar i arbetsmiljö och genom att informera alla elever i gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram om hälsa och säkerhet.

Galaxen Bygg grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Byggföretagen och Måleriföretagen. Galaxen Bygg är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer på galaxenbygg.se.

Galaxen Bygg
Gustavslundsvägen 151 H
167 51 Bromma
Sverige