Göteborgs Stad är nominerad till planpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 13:20 CET

Göteborgs stad är nominerad till planpriset för detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan, på Hisingen i Göteborg. Planpriset delas ut av Sveriges Arkitekter. Detaljplanerna innebär att stadsdelen utvecklas med 1 700 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs parkstråk.

Beslutat av park- och naturnämnden 21 januari 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 09:22 CET

Här är en kortsammanfattning av några av de ärenden som behandlades på park- och naturnämndens sammanträde 21 januari.

Halverat matsvinn på två år

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 07:00 CET

På två år har matsvinnet i Göteborgs Stads kök halverats. Nyckeln är en modell som tagits fram i Göteborg och framgången tillskrivs alla medarbetare i kommunens drygt 500 kök.

Tryggheten ökar i Angered - insatser ger resultat

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 11:21 CET

Tryggheten ökar i Angered. Det visar den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 procent att de känner sig trygga eller mycket trygga. År 2017 var siffran 77 procent. 2 procent känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013.

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är prioriterat i stadsdelsförvaltningen. Det involverar flera aktörer och ett brett spektrum av insatser.

Insatser ger resultat

Tryggast är invånarna i Bergum/Gunnilse/Olofstorp samt i Angered Centrum. Angered Centrum är också ett av de områden där tryggheten har ökat under de senaste åren. Mellan 2017 och 2018 ökade tryggheten i Angered Centrum från 78 till 87 procent.

- Det är väldigt positivt att allt fler känner sig trygga i Angered Centrum, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered. Under 2017–2018 har stadsdelsförvaltningen gjort särskilda insatser tillsammans med polisen och fastighetsförvaltarna utifrån polisens medborgarlöfte. Vi ser att det ger resultat när vi är flera aktörer som arbetar tillsammans.

Från stadsdelsförvaltningen har personal arbetat uppsökande med personer som missbrukar eller är påverkade i och omkring Angered Centrum för att erbjuda stöd och behandling för att ta sig ur missbruk. Polisen har ökat fotpatrulleringen på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och gjort riktade insatser för att förebygga och utreda narkotikabrott. Samtidigt har städningen i och omkring centrum ökat och klotter tas bort snabbare vilket är viktigt för hur tryggt ett område upplevs.

Stadsdelsförvaltningen Angereds trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2018, några exempel

 • Förbyggande arbete, t ex en ny förebyggandeenhet, fler fältarbetare och förstärkta skolsociala samverkansteam
 • Snabba insatser när ungdomar anmäls för brott
 • Avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminella gäng och våldsbejakande extremism
 • Brett arbete mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Snabb mobilisering vid problemsituationer

Stoppa nyrekrytering till kriminella gäng

Det förebyggande arbetet är en viktig grund för att angripa problematiken på lång sikt.

Under 2018 har stadsdelsförvaltningen startat upp en ny förebyggandeenhet inom socialtjänsten som ska arbeta med fokus på ungdomar som är kriminellt belastade eller riskerar att rekryteras till kriminella gäng. Antalet fältarbetare har ökats från 6 till 10 och de skolsociala samverkansteamen har förstärkts. Inom ramen för de skolsociala teamen samarbetar skolan och socialtjänsten med ungdomar som har ett normbrytande och kriminellt beteende.

Snabba insatser när ungdomar anmäls för brott

För att förhindra att ungdomar fastnar i kriminalitet har trygghetssamordningen och socialtjänsten tillsammans med polisen arbetat fram en metod för ungdomar under 15 år som anmäls för brott. Syftet är att förkorta tiden från det att ungdomen anmäls tills dess samhället reagerar. Detta gynnar både gärningspersonen och offret. Andra stadsdelar är nu på väg att börja arbeta på samma sätt.

Avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminella gäng och våldsbejakande extremism

Att stötta personer som vill hoppa av från en kriminell gängmiljö eller lämna våldbejakande extremism har en positiv effekt, både för individen och för samhället. Under 2018 har stadsdelsförvaltningens avhopparverksamhet arbetat med 39 individer. Majoriteten har varit etablerade kriminella aktörer inom lokala kriminella nätverk.

I över hälften av fallen har en positiv utveckling skett och arbetet har bland annat lett till upphörd eller minskad droganvändning och kriminalitet. De flesta har gått från att ha kriminell livsstil till någon form av sysselsättning och flera har anställning på heltid.

Brett arbete mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck

Som invånare i Angered ska en kunna känna sig trygg på gator och torg såväl som hemma. Arbetet mot våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck innebär såväl främjande som förebyggande arbete men även insatser när våldet är ett faktum.

Främjande arbete är bland annat så kallade kärleksveckor på skolor i Angered där elever och medarbetare arbetar med fri- och rättigheter, lär sig känna igen våld etc.

Till det förebyggande arbetet hör riktade insatser mot grupper i riskzonen, till exempel personer med en funktionsnedsättning.

Sedan hösten 2018 har socialtjänsten förstärkt kompetensen och möjligheterna att ge stöd till individer som är eller har blivit utsatta för hedersrelaterat våld. Det långsiktiga målet är att våld mot kvinnor och våld i nära relationer har upphört.

Snabb mobilisering vid problemsituationer

Stadsdelsförvaltningen har skapat ett system för att snabbt kunna genomföra mobiliseringsmöten med invånare och civilsamhälle vid problemsituationer som är kopplade till brottslighet eller antidemokratiska yttringar, såsom hot, skadegörelse, droger mm. På så sätt har stadsdelsförvaltningen tillsammans med civilsamhället och andra myndigheter kunnat hitta gemensamma lösningar både på kort och lång sikt.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen görs av HKL Research på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Angered. Undersökningens syfte är att få en bild av den upplevda tryggheten bland invånare i Angered samt hitta specifika områden som kan förbättras vad gäller tryggheten och säkerheten i Angered. Syftet är dessutom att mäta skillnader över tid. Trygghetsundersökningar har gjorts årligen sedan 2013.

Trygghetsundersökningen 2018 bygger på personliga intervjuer med 1017 personer över 16 år som bor i stadsdelen Angered. Av de intervjuade är 546 kvinnor och 462 män. 2 personer har uppgett annat kön, 7 personer har ej uppgett kön. 405 av de intervjuade har svenska som modersmål. 592 personer har annat modersmål, dessa talar tillsammans ca 50 språk. 20 personer har ej uppgett modersmål.

Intervjuarbetet är genomfört under perioden 6 september till 6 november 2018.

De personliga intervjuerna har genomförts i Angereds olika områden (Hjällbo, Agnesberg, Angered Centrum, Gårdsten, Eriksbo, Rannebergen, Linnarhult, Hammarkullen, Lövgärdet, Bergum, Gunnilse).

Kontaktpersoner:

Lisa Pedersen

Chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered

Telefon: 070-780 02 69

Helene Ramsmo

Kommunpolis

Telefon: 072-218 52 50 

Tryggheten ökar i Angered. Det visar den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 % att de känner sig trygga eller mycket trygga. År 2017 var siffran 77 %. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är prioriterat i stadsdelsförvaltningen. Det involverar flera aktörer och ett brett spektrum av insatser.

Läs vidare »

Lokalförvaltningen för ökad återvinning i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 10:41 CET

Hur kan vi öka graden av materialåtervinning vid byggprojekt och minska miljö- och klimatpåverkan? Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ingår med flera aktörer i byggbranschen i en studie för att skapa ett cirkularitetsindex, CIX, som ska bli ett verktyg för hela branschen. Cirkularitet innebär för byggbranschen att planera och bygga i hållbara material och återanvända material i högre grad.

Mad Maxed Makerspace - laga elektronik på Göteborgs filmfestival

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 10:00 CET

Datorer, mobiler, lampor, kylskåp och blinkande skor. Varje dag använder vi 160 kilo elektronik. Och vi köper mer varje år. Frågan är: Kommer metallerna att ta slut? Farliga ämnen att förgifta jorden? Klimatutsläppen öka? Är apokalypsen nära? Årets filmfestival har tema apokalyps. Den vill GreenhackGBG motverka genom att anordna i workshop i elektronikreparation.

Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 22 jan kl. 11:30

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 08:15 CET

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens nytillträdda ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden. Presentation av ärendet kring planbesked för 25 studentbostäder vid Johannebergskyrkan och beslut kring bygglov för Citygate i Gårda.

Lekmannarevisorernas granskning av verksamhetsåret 2018 är klar

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 09:13 CET

Lekmannarevisorernas granskning av Göteborgs Stads bolag visar att bolagen har åtgärdat många av de brister som revisorerna identifierade förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Ett av bolagen Göteborgs Spårvägar AB får i år det som kallas för revisionskritik.

I samband med granskningar lämnar revisorerna rekommendationer och revisions-kritik till de granskade bolagen. Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga. Revisionskritik i Göteborgs kommun graderas genom begreppen erinran och anmärkning. Anmärkning är allvarligast.

Kritik riktas mot Göteborgs Spårvägar AB i form av en anmärkning

Lekmannarevisorerna har under en följd av år granskat Göteborgs Spårvägar AB:s arbetsmiljöarbete och lämnat rekommendationer till förbättringar. Trots detta konstaterar lekmannarevisorerna efter årets granskning att det fortfarande saknas åtgärder inom arbetsmiljöområdet och att bolaget i vissa centrala delar brister i att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk.

Det har vidare framkommit allvarliga brister i bolagets interna styrning och kontroll, genom utredning av visselblåsaranmälningar till stadsledningskontoret. Lekmannarevisorernas bedömning är att styrelsen visat på bristande aktivitet och engagemang med att komma till rätta med bristerna.

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att bolagets styrelse uppenbart har brustit när det gäller att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Därför riktar lekmannarevisorerna kritik mot bolagets styrelse i form av en anmärkning.

Du hittar lekmannarevisorernas iakttagelser och bedömningar i bifogad rapport.

Rapporterna för de bolag som inte omnämns i pressmeddelandet läggs ut på www.goteborg.se/revisionsrapporter när de är klara. Rapporterna för Boplats, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Framtiden Byggutveckling, Förvaltnings AB Framtiden, Gårdstensbostäder, Poseidon och Störningsjouren blir klara under dagen, och resten av rapporterna blir klara i mitten av nästa vecka.

Vid frågor, vänligen kontakta:

 • Lars Bergsten, lekmannarevisor, 031-368 07 23
 • Vivi-Ann Nilsson, lekmannarevisor, 0704-53 37 00
 • Nina Wiklander, kommunikationsansvarig, 0707-62 20 41

Lekmannarevisorernas granskning av Göteborgs Stads bolag visar att bolagen har åtgärdat många av de brister som revisorerna identifierade förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Ett av bolagen – Göteborgs Spårvägar AB – får i år det som kallas för revisionskritik.

Läs vidare »

Pressinbjudan - träffa eleverna som tyckt till om framtidens Göteborg, 22 jan kl. 9:30 på Stadsmuseet

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 08:08 CET

I arbetet med ny översiktsplan har Göteborgs Stad träffat närmare 300 elever. Nu finns möjligheten att möta eleverna och se vad de tycker är viktigast i framtidens Göteborg. Välkommen till Stadsmuseet på tisdag 22 januari kl. 9:30 På plats: 150 elever från fem olika skolor som deltagit i arbetet, Björn Siesjö, stadsarkitekt samt Anna Olsson, projektledare för framtagande av ny översiktsplan.

Information till media efter kommunstyrelsens möte 16 januari 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 16:39 CET

Kommunstyrelsens beslut i notisform.

Kontaktpersoner 69 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • herhnrelikmp.ddrahtrlbigerjfg@qmstwhadleshtlusotetki.gqiotagebmaorcqg.ytsejp
 • 072-5361099
 • 031-3680531

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • heujlekznaln.mlkehdlnevdr@rjstonadwrshpaushaetup.gehotepebbxorccg.vxsehq
 • 070-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid extraordinära händelser.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Kontaktpersoner i Förskoleförvaltningen: Elisabet Nord, förskoledirektör telefon: 031-368 03 88 e-post:... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Ing-Marie Larsson, SDF... Visa mer

För frågor om äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Tre sektorschefer samt stadsledningskontorets avdelningschef svarar på... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • cawzrlvq.pggontztufls.usahhelsqdtrokomdf@avfngmgerfredia.gwootfqebuoorstg.fqsefk
 • 073-950 40 55
 • 031-3651156

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • angdnapq.bvnilbyenni@vguasxhtrzva.ztgosdteplbobnrghe.sixeuc
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • haomnniba.wfbjdsorhpnhdtedvuenax@cizenvgtresumnn.gjvotgjebjloryyg.mtsevn
 • 0705-62 41 28
 • 031-365 70 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • SDF Lundby
 • mazarigha.vcbelwrndwtsidsorln@qvluwwnditbyds.gqbotplebuvorgzg.mpseyd
 • 031-3667029
 • 073-0667029

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • SDF Lundby
 • hevolloee.lalaknrstlsevan@tqluuzndpgbyis.gpyotfxebyworlvg.gqseqd
 • 031-366 70 35
 • 072-238 48 65

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulnkrirzkazn.sastrtzidjqvapellro.dvfahhcleuen@rfmaqtjoenrnahalzcinxsnelm.gnrotuvebmaorpig.ylsebt
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • soqsfioke.xzkexrrsedtelmlluh@nmeorisraehhiqjsiamngndenwc.gaqotnlebokornwg.oyseqb
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anmknalz.boyilaqenkw@vsmasnvtrwka.iigorftezjboyvrgyl.sfre dw
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • cebccinmlihea.oilotmofpo@vscasghtrhxahfqisxbinelgerxn.dagouftevgbokorgop.sezend
 • 073-950 32 97
 • 031-366 52 83

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • kacrrikdn.rhkaherrdybykd@oiyrgzzrybvtejohahqrlbzanovdais.gnvotaoebliorthg.bwsedb
 • 0702-18 44 60

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • mawklijon.dfannvkapyrhsremri@orystxrramr.gpvotkbebsqornlg.ldsenw
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen
 • makfriaee.wlahkamadun@bbgrbhunyjdsbkkobglagg.gubotfpebbqorrag.cnseiz
 • 031-365 11 37

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Förskoleförvaltningen
 • nitpnans.lekinpgdbkiereyg.cwhanymnkc@fhyorboskquolbga.jdgowpterzboskrgji.stteuz
 • 031-366 70 84
 • 072-353 03 95

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Förskoleförvaltningen
 • sofafilya.hzgrljymfkerrn@fooorccskfloljya.qpgopgteejbotorgoh.sgmekt
 • 031-365 10 81
 • 072-856 75 07

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anionaxr.mxvagltnumnssnyondl@fiaasmktiwrghxhetga.gmrotpsebshorrdg.museau
 • 031- 368 11 48
 • 0702- 79 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • chneriizstfzinvpa.ittecfrfsxorids@jesbeck.cygobatehtbojdrgfc.sdwegf
 • 031-368 17 16
 • 070-761 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anacdevbrspm.sjtahamlbqmergkg@uttrtkafcoikbxkolsntwcorruetrg.gmiottjebmtoreog.liseqd
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • mijba.vtmacnnfbkrexvdsrnsofrn@tjpoxsnfyp.gbtotsuebcvoroeg.xsseed
 • 031-365 57 57
 • 070-266 38 92

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • mafvthcriabds.ecstcuenlfbawjckfw@puhoneyf.jegoxdtemmboplrgvp.spceoh
 • 0739-10 27 02
 • 031-365 59 54

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör och redaktör
 • Press, kundtidning, extern kommunikation, GreenhackGBG, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • ulzdrifekawe.nxqaelwzebkr@jfkrihetywslhvopiupotzchfhvaxhttgiennf.groottyeboaorung.vvsezm
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • nifvkegu.vctalfglsvbtrldombl@kanulsstudor.bsgozytedlboqprgkq.slbefn
 • 0706-63 63 43
 • 031-368 32 02

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • jemrnnlpy.evjohlhajqnspgsocun@mikupkltfuurmo.gjuotumebjtorlkg.gisebz zb
 • 0707-64 13 99
 • 031-368 36 43

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • asbka.whnodjhlyrstwqrohzm@vpkuniltlnurzb.ggjotjkebhnorngg.nbseiw
 • 0761-15 90 01
 • 031-368 32 04

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • liwhsaqp.kzclamhngnx@iqqofsxf.wkgolttedzbohfrgwn.sixeoj
 • 031-368 21 21
 • 072-856 73 07

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • stpminkla.bihauflllu.hnkeltmlqmtvipvstzk@klkomjo.gpkotzsebhaorlng.upseyn
 • 031-368 08 09
 • 0702-96 04 39

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • hexyleionesb.mdiohlelinwn@jutrisafqsikaokopzntjkorjqetqo.gecotjqebnoorajg.cmsenx
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulfhlaia-cvmarbzinjv.mmgobdzerzjg@oesodcciunalfqrenzsummrskl.gbjotdsebguorzpg.daserl
 • 031-367 90 04
 • 0707-99 99 23

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • pregesvts@csmipfljefo.mbgofltezpbolirgbn.smsecr
 • 031-368 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • joivankmnaih.gculaped@zcarclkicqvnadamlwndvgenef.gpeotysebgzorltg.hsseoe
 • 072-856 69 81
 • 031-701 50 21

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • nijonaub.wvciktvlarxndiierta@sixtalsdsdmrexxvizqsijconeqensi.gttotkiebftorocg.sosevu
 • 031-368 07 14
 • 0707-62 20 41

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria Meyer-Martins Telefon: 031-10 02... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • licrsaon.ntsyljmenql@sxwtaordspmhuoysemtt.wqgoxutevsboslrgcm.snvecy
 • 0739-10 25 86
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • jonpe@dhdebsmolwkrcaatteertinahb.sfrela
 • 0705-927566
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Presschef
 • cavurovllikdneeq.kjwargolsmysoxan@bqstnyadoqshhxushbetfu.gnaotguebfcorqig.nzsesq
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • aliriccae.mbveydrnuueresssljonmr@svbtabbdsfahuriseirt.tzgooiteuubovyrgvg.suqeue
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • rohfbeatrtis.aohndbzerjmsssronct@swctarzdsbfhusmsendt.dfgooctejpbowgrgck.swjetn
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • kraxiskttovcfffcerhw.fyoiljtiplzssyronvk@sdbtasadsdqhuyyseqot.abgovateafbonsrgio.sfrefz
 • 072-553 75 23
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • inydaga.rqxyduvh@rvstjladdzshsfuslsetfu.gngotmmebezorcsg.wdseoq
 • 0739-669534
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Koncern