Skip to main content

Nya bostäder kan byggas i Angered

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2020 09:00 CEST

Cirka 220 nya lägenheter kan byggas vid Titteridammsvägen, Angered. Ett program för stadens bostadsförsörjning fram till 2026 är på gång. Det var ett par av ärendena vid fastighetsnämndens möte 15 juni.

220 nya lägenheter byggs i Angered


220 nya bostäder, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter kan byggas vid Titteridammsvägen i Angered. Det var innehållet i den markanvisning som fastighetsnämnden vid sitt möte 15 juni beslutade tilldela företagen Balder och Tornet.
Därmed fullföljs en tidigare markreservation som de båda byggaktörerna fick hösten 2017. De hade då blivit utvalda, efter en jämförelse, bland ett antal aktörer som tecknat avtal om lägenheter för kommunala behov i befintligt bestånd.
Företagen har uppfyllt sina åtaganden enligt reservationen och byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked. Det aktuella området ligger cirka 400 meter från Angered centrum. Projektet skapar ett viktigt bostadstillskott inom utpekad tyngdpunkt och kraftsamlingsområde och den direkta närheten till kollektivtrafik och service är positivt ur ett miljöperspektiv.
Markområdet består idag av, till en del kuperad, naturmark varav merparten är trädbevuxen. Platsen delas av i två delar genom Titteridammsvägen och gränsar till befintlig bebyggelse med både småhus och flerbostadshus.
De nya bostäderna medför behov av fler förskoleplatser. Avsikten är att befintlig förskola, Länkharvsgatan 3, som ligger i direkt anslutning till markanvisningen ersätts och utökas för att möjliggöra en förskola med 6 avdelningar. Dessutom pågår ett arbete för att identifiera ytterligare platser för förskola samt plats för utökning av F-3 skola i centrala Angered.
Titteridammsvägen föreslås ligga kvar i nuvarande läge men utformas som en gata med trottoarer och cykelbana med åtkomst till ny bebyggelse direkt från gatan utan parallella angöringsgator. Preliminär fördelning av bostäderna är att Fastighets AB Balder bygger två tredjedelar och Tornet Bostadsproduktion AB resterande tredjedel. Enligt markanvisningen kan fördelningen mellan företagen förändras, men förhållandet hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter ska behållas.

För mer information: Åsa Hüffmeier, utvecklingsledare, Strategisk avdelning
E-post: asa.huffmeier@fastighet.goteborg.se
Telefon: 031-368 10 66

Nytt program för bostadsförsörjning


Göteborgs Stad håller på att utarbeta ett nytt program för bostadsförsörjning, för åren 2020-2026. I förslaget, som ska vidare på remiss, anges målet att det årligen ska färdigställas närmare 5 000 nya bostäder. Staden ska även möjliggöra byggandet av fler småhus och stadsradhus. Förslaget presenterades för fastighetsnämnden vid sammanträdet 15 juni.
I förslaget till program beskrivs att stadens arbete med bostadsförsörjningen ska utgå från rätten till bostad.
Det övergripande målet för stadens bostadsförsörjning är att trygga tillgången till goda bostäder för alla göteborgare och arbetet ska ske genom fyra strategier.
Genom dessa ska staden ha en aktiv markpolitik och god planberedskap. Staden ska samverka med marknadens aktörer för att skapa variation i utbudet och därmed svara upp mot olika behov och efterfrågan i hela staden. Vidare ska staden verka för att befintliga bostäder och miljöer nyttjas på bra sätt och att Göteborg har en väl fungerande bostadsmarknad. I strategierna finns också att främja rimliga boendekostnader i nyproduktionen och att underlätta för mångfald av aktörer och bra konkurrensförhållanden.

Utöver strategierna för den generella bostadsförsörjningen har staden ett särskilt ansvar för vissa grupper i samhället. Staden ska bland annat säkerställa tillgången till bostäder för hemlösa hushåll, tillgodose behoven av bostäder för personer med funktionsnedsättning och särskilda bostäder för äldre.
Behovet av bostäder i Göteborg är främst ett resultat av en kraftig befolkningsökning samtidigt som bostadsbyggandet inte ökat i samma takt.
Den framtida förändringen av antalet hushåll i Göteborg beräknas innebära ett behov av att det byggs i genomsnitt cirka 3 300 bostäder per år fram till och med 2030. Samtidigt har det tidigare byggts för få bostäder i förhållande till befolkningsökningen. Fastighetskontoret bedömer därför att det fram till 2030 behöver byggas mellan 4 000 och 5 000 bostäder per år i Göteborg att kunna möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.
Sveriges kommuner ska enligt lag under varje mandatperiod upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen. De ska antas av kommunfullmäktige. Det nu aktuella förslaget har varit ute på remissrunda hos kommunens förvaltningar och bolag, och ska nu på ny remiss till bland andra Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Fastighetsägarna GFR, Hyresgästföreningen Västra Sverige
och Byggföretagen Region Väst.
För mer information:

Lukas Jonsson, utvecklingsledare, Analys och utredning
Telefon: 031-368 12 01
E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se