Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stadsrevisionen har avslutat granskningen av krisberedskap i Göteborgs Stad

Stadsrevisionen har granskat krisberedskap i Göteborgs Stad. Granskningen visar att området fungerar väl, men att det finns förbättringsområden, till exempel när det gäller att upprätta handlingsplaner för de risker som identifieras. Granskningen omfattar grundskolenämnden, Got Event AB, Familjebostäder i Göteborg AB och Göteborg Energi AB.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden och styrelserna har en ändamålsenlig krisberedskap samt om de har förutsättningar för en ändamålsenlig krishantering. Med ändamålsenlig krisberedskap och krishantering avses att nämnd och styrelser vidtagit för den egna organisationen lämpliga åtgärder utifrån kraven i stadens styrande dokument på området krisberedskap. 

Stadsrevisionen bedömer att verksamheterna till övervägande del har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med stadens instruktioner och att krisledningsplaner finns upprättade. Däremot saknas, förutom för Got Event, de handlings- och åtgärdsplaner som ska tas fram utifrån de risk- och sårbarhetsanalyser som har gjorts. Ytterligare en brist i hanteringen av dessa viktiga dokument är att grundskolenämnden och styrelsen för Göteborg Energi AB inte har informerats om det arbete som bedrivits. Stadsrevisionens bedömning är att dessa två verksamheter behöver stärka sin återrapportering för att kunna anses ha en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Stadsrevisionen bedömer att de granskade verksamheterna i huvudsak har ändamålsenliga krisledningsorganisationer. Grundskolenämndens bemanning av den så kallade inriktnings- och samordningskontakten bedöms däremot inte vara ändamålsenlig.

Vidare är det stadsrevisionens bedömning att samtliga granskade verksamheter har ändamålsenliga rutiner för att utbilda och öva sina krislednings-organisationer även om vi noterat vissa brister. Avsteg från de upprättade utbildningsplanerna har på grund av covid-19 pandemin skett av flera granskade verksamheter. Detta har enligt verksamheterna kompenserats av att de har kommunicerat ”skarpt” i de system som annars hade övats.

Granskningen visar slutligen att grundskolenämnden och Göteborg Energi brister i uppföljningen och rapporteringen av sitt krisberedskapsarbete. Stadsrevisionens bedömning är att båda verksamheterna saknar en systematisk uppföljning och rapportering av krisberedskapsarbetet.

Stadsrevisionen lämnar tre rekommendationer med anledning av granskningen (sidorna 30–31 i rapporten).

Kort om Stadsrevisionen

Den kommunala revisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommun-fullmäktige. I granskningen använder de förtroendevalda revisorerna så kallade sakkunniga biträden, det vill säga yrkesrevisorer.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Stadsrevisionen – Bengt Bivall

Stadsrevisionen – Bengt Bivall

Ordförande 0708-31 17 94
Stadsrevisionen – Sven R. Andersson

Stadsrevisionen – Sven R. Andersson

Vice ordförande 0707-88 29 59

Stadsrevisionen – Peter Håkansson

Presskontakt Samordnare för fördjupad granskning 0707-31 32 47

Relaterat material