Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stadsrevisionen har avslutat granskningen av upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader

Stadsrevisionen har granskat upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader. Granskningen visar att området i huvudsak fungerar väl men att det finns förbättringsområden, till exempel när det gäller dokumentation av upphandlingar av byggentreprenader. De nämnder och bolag som granskats är idrotts- och föreningsnämnden, lokalnämnden och trafiknämnden samt Göteborgs Egnahems AB och Göteborg Energi AB.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om granskade nämnder och bolag har ändamålsenliga rutiner för upphandling och kostnadsstyrning av byggentreprenader. Med ändamålsenliga rutiner avses rutiner som bland annat överensstämmer med lagen om offentlig upphandling, Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling och de allmänna bestämmelserna för entreprenadkontrakt och totalentreprenadkontrakt samt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. För att besvara syftet inriktas granskningen på tre områden:

  1. nämndernas och bolagens rutiner för upphandling av byggentreprenader
  2. nämndernas och bolagens rutiner för att hantera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten)
  3. nämndernas och bolagens rutiner för hantering av kostnadsavvikelser.

Stadsrevisionen bedömer att nämnderna och bolagen bör stärka sin dokumentation av upphandlingar av byggentreprenader och även förtydliga vad som är en korrekt hantering av ÄTA-arbeten. Revisorerna bedömer att tre av verksamheterna har väl fungerande rutiner för att hantera kostnadsavvikelser och att övriga två håller på att utveckla sina rutiner. 

– Det är en viktig granskning som vi har genomfört och den visar tydligt att staden kan göra mer för att minska risken för stora kostnadsökningar i entreprenadprojekt, säger Bengt Bivall, Stadsrevisionens ordförande.

Vidare menar Stadsrevisionen att nämnderna och bolagen i de allra flesta fall har fungerande rutiner för att ta investeringsbeslut. Granskningen visar även att nämnderna och bolagen har använt rimliga kvalificeringskrav och utvärderingskriterier i de upphandlingar som granskats, men att dokumentationen kan förbättras gällande hur kvalificeringskraven har kontrollerats och/eller av hur utvärderingen av kvalitet har skett.

Granskningen visar också att nämnderna och bolagen behöver förtydliga sina rutiner för att hantera ÄTA-arbeten. Med tydligare regler kan den interna kontrollen över potentiellt kostnadsdrivande ÄTA-arbeten också stärkas. Vidare anser revisorerna att bolagen och nämnderna i de allra flesta fall har rutiner och arbetssätt som gör att avvikelser i entreprenadprojekt följs upp och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna bedömer att en nämnd behöver förtydliga delegationen vid godkännande av kostnadsavvikelser och att en annan nämnd behöver tillse att kostnadsavvikelser följs upp och rapporteras skyndsamt till nämnden. 

Stadsrevisionen lämnar sammantaget fyra rekommendationer med anledning av granskningen (s. 34–35 i rapporten). För de bolag som ingår i granskningen har granskningens resultat och rekommendationer även avrapporterats tidigare i år (januari 2021). 

Kort om Stadsrevisionen 

Den kommunala revisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I granskningen använder de förtroendevalda revisorerna sakkunniga biträden, det vill säga yrkesrevisorer.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Stadsrevisionen – Nina Wiklander

Stadsrevisionen – Nina Wiklander

Presskontakt Pressansvarig 031- 368 07 14
Stadsrevisionen – Bengt Bivall

Stadsrevisionen – Bengt Bivall

Ordförande 0708-31 17 94
Stadsrevisionen – Sven R. Andersson

Stadsrevisionen – Sven R. Andersson

Vice ordförande 0707-88 29 59

Relaterat material