Gå direkt till innehåll
Vår utveckling för att nå visionen om järnvägslogistik i världsklass

Blogginlägg -

Vår utveckling för att nå visionen om järnvägslogistik i världsklass

För oss på Green Cargo omfattar hållbarhet en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. Vi är en hållbar logistikpartner och ett samarbete med oss ska ge våra kunder en trygg vetskap om att deras transporter utförs på ett säkert sätt och med minimal miljöpåverkan. Det är viktigt för oss att utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder. Ett steg i detta var att samla ett 20-tal av våra kunder i det forum som vi genomförde för drygt sex månader sedan – Customer Advisory Board.

Lyckat event med nya insikter

För oss gav dagen många nya insikter genom de dialoger vi hade. De som medverkade deltog med stort engagemang och gav kloka inspel till vår utveckling för att nå visionen om järnvägslogistik i världsklass. Tillsammans hade vi ett antal diskussionspunkter om nya möjliga koncept och tekniska lösningar, vi fick återkoppling och synpunkter på den järnvägslogistik vi bedriver och vi förstod än mer hur kundbehovet ser ut idag och varför. Allt som sades under dagen dokumenterades och utifrån detta har vi dragit viktiga slutsatser. De nyckelinsikter vi tog med oss, utan inbördes prioriterad ordning, var:

  • Ange alltid ETA* vid bokning och NETA** vid störningar eller avvikelser. Förbättra och utveckla informationen om var transporten befinner sig.
  • Redovisa ledig kapacitet i planerade tågavgångar.
  • Digitalisera väsentliga informationsflöden. Från order till faktura, öka spårbarhet och uppföljning, samla data för förbättrad underhållsplanering.
  • Vagnutveckling i samverkan med berörda parter för tillförlitligare och mer tillgänglig fordonsflotta.
  • Förbättra och utveckla befintliga logistiklösningar, hantera volymvariationer effektivare samt skapa möjlighet att snabbt starta nya transportbehov för ökad flexibilitet.
  • Säkerställ kvaliteten genom korrekta ledtider för att kund ska kunna optimera och planera sin logistikkedja.

För oss var eventet mycket lyckat och det gav oss många kloka inspel. Insikterna tjänar som inspirationskälla och målbild och de ger oss viktig information kring var och hur investeringar behöver genomföras. Men vad har vi då gjort?

Tillförlitliga transporter

TÖA är en applikation som mäter och övervakar passagen över en specifik kontrollpunkt och stämmer av den mot förutbestämda tider. Med vetskap om förseningsavvikelse kan vi skicka ett sms, till den eller de kunder som berörs, om att transporten är sen. Denna applikation har funnits ett tag och behöver förbättras, automatiseras samt anpassas till fler transportupplägg. Detta är en del i att kunna utveckla en väl fungerade applikation för att fastställa ETA framöver.

Tillförlitliga transporter kräver ett robust järnvägssystem. Inom ramen för det branschgemensamma arbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid, är vi inom Green Cargo aktiva inom flera av de åtta så kallade effektområdena. Vi vet att vi både behöver arbeta systematiskt med att minska den delen av opunktligheten som vi själva åsamkar, men också kroka arm med Trafikverket och övriga tågoperatörer för att komma till rätta med helheten.

Innovativa lösningar för lok, vagn och fordonsunderhåll

I samråd med kunder har vi olika vagnutvecklingsprojekt på gång.

  • Under december kommer vi att ha tio nya rundvirkesvagnar på plats. Vagnarna är så kallade containervagnar med ny lastutrustning anpassat för timmer.
  • Under första halvan av 2019 kommer ett 30-tal nya rundvirkesvagnar som är anpassade för att ta mer volym per tågmeter. Jämfört med dagens vagn kan vi öka volymkapaciteten för kunden med upp till 40 procent per vagnmeter.
  • Från och med 2020 kommer vi även ha ett 40-tal nya vagnar som är utrustade med skivbromsar. Till skillnad mot den bromsfunktion som normalt finns på våra vagnar idag orsakar inte skivbromsen samma slitage på hjulskivan vilket i sin tur leder till att vi förlänger livslängden på hjulen. Skivbromsen gör också att vi minskar förbifartsbuller och kan dessutom köra snabbare.

Vi är även engagerade i ett projekt som ser över möjligheten att införa automatkoppel som även har automatisk anslutning av tryckluft på godsvagnar. Idag är det en manuell hantering som med denna teknik skulle kunna effektiviseras.

Flera olika typer av detektorer har installerats av Trafikverket. Omkring 200 av dessa finns i dag utplacerade längs det svenska järnvägssystemet. Detektorernas primära syfte är att skydda spåranläggningen från att skadas på grund av defekta fordon. Trafikverket har också utrustat banan med RFID-avläsare som kan identifiera fordonsindividen genom att läsa av fordonens RFID‑brickor. Green Cargo får automatiskt information från dessa detektorer och använder registrerade värden tillsammans med vår programvara för proaktivt underhåll. Genom att sätta egna larmvärden samt analysera de värden som systemet ger, kan vi i ett tidigt läge identifiera hjulskador som utvecklats över tid, till exempel utmattningsskador på hjulens löpytor samt ojämnt slitna löpytor (orunda hjul). Detta ger oss ökat utrymme för välplanerade underhållsåtgärder och minimerar risken för produktionsstörningar.

Framtida lösning för ökad transparens

I vår portfölj med projekt som vi kommer att initiera framöver finns en applikation för tydligare bokningsöversikt.Applikationen ska effektivt kunna synliggöra ledig kapacitet i våra tåg, löpande för de kommande två veckorna. Applikationen ökar transparensen och ska kunna användas av våra kunder för att snabbt kunna boka in transporter. En första pilot är framtagen men vi behöver sätta en tydligare process, bättre förvaltning och ytterligare utveckla lösningen innan den kan sjösättas.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla kunder och andra samarbetspartners för det gångna året och önska er alla en skön och fridfull jul och ett gott nytt år!

Richard Kirchner, Marknadsdirektör på Green Cargo

*Estimated Time of Arrival
**New Estimated Time of Arrival

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 97 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,5 miljarder SEK (2022).