Gå direkt till innehåll
Fortsatta utmaningar med lägre transportintäkter

Pressmeddelande -

Fortsatta utmaningar med lägre transportintäkter

Lägre transportintäkter samt kostnader kopplade till företagets transformeringsprogram är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt första halvår 2019. Rörelseresultatet uppgick till –33 MSEK, inklusive en miljökompensation om 91 MSEK, vilket kan jämföras med –72 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med två procent under halvåret och uppgick till 2 100 (2 148) MSEK.

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 049 MSEK (1 091).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 51 MSEK (–24).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (–42).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 130 MSEK (213).
  • I nettoomsättning samt rörelseresultat ingår erhållen miljökompensation om 91 MSEK.

Första halvåret i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 2 100 MSEK (2 148).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –33 MSEK (–72).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –55 MSEK (–111).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 217 MSEK (381).
  • I nettoomsättning samt rörelseresultat ingår erhållen miljökompensation om 91 MSEK.

Green Cargo gör ett fortsatt svagt resultat främst orsakat av lägre transportintäkter på grund av minskade volymer orsakade av reducerad tågplan i kombination med planerade banarbeten och trafikstörningar under andra kvartalet. Resultatet påverkas också negativt av fortsatta kostnader för externa tjänster kopplade till den transformering bolaget påbörjat. Aktuella kostnader är av temporär karaktär och bidrar till att realisera identifierade effektiviseringar. Den transformering som Green Cargo med kraft har påbörjat adresserar både kommersiella och operativa områden och innefattar en mängd lönsamhetsstärkande åtgärder. 

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 51 (–24) MSEK, inklusive miljökompensation om 91 (0) MSEK. För halvåret uppgick rörelseresultatet till –33 (–72) MSEK inklusive miljökompensation. Miljökompensation är ett av staten beslutat styrmedel under 2018 och 2019 för att stärka godsjärnvägens konkurrenskraft och främja en överflyttning av gods från väg till järnväg.

Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Trots ett svagt första halvår visar transformeringen – där fokus ligger på säkerhet, ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet – positiva trender och signaler; inga större allvarliga olyckor har inträffat och antalet mindre allvarliga urspårningar och påkörningar har minskat under kvartalet samtidigt som punktligheten ökat något under perioden.

Utfallet för Trafiksäkerhetsindex inom moderbolagets transportverksamhet uppgick i andra kvartalet till 96,6 (94,2) vilket är en tydlig förbättring mot föregående år och bättre än årsmålet 95,6. Det ackumulerade utfallet under första halvåret uppgick till 95,5 (93,3) vilket är bättre än samma period föregående år och i nivå med årsmålet 95,6.

Punktlighet till kund inom utlovad timme uppgick i kvartalet till 92,3 (91,3) procent, vilket är en förbättring från föregående kvartal och i nivå med samma period föregående år. Hög punktlighet under april påverkar utfallet positivt men det motverkas av fortsatta interna utmaningar kring resursplanering av lok, förare och vagnsstyrning, underhållsarbete i systemet samt infrastrukturstörningar till följd av riven kontaktledning samt urspårning i norra Sverige. Det ackumulerade utfallet under första halvåret uppgick till 90,0 (88,5) procent vilket är bättre än samma period föregående år men under årsmålet 95 procent.

Sammantaget har bolaget tecknat nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 130 MSEK under perioden, att jämföra med 213 MSEK under samma kvartal förra året. Avtalen tecknades främst inom branschen Stål & Kemi samt Handel & Logistik. Att utfallet är lägre beror främst på en svagt vikande efterfrågan gällande nya volymer.

Kontaktperson:

Ted Söderholm, VD, Green Cargo, tel: 010-455 71 50

Ämnen

Kategorier


Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com

Kontakter

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).