Gå direkt till innehåll
Negativt resultat men positiva trender

Pressmeddelande -

Negativt resultat men positiva trender

En fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är de främsta orsakerna till Green Cargos svaga resultat i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –52 (4) MSEK under perioden. För perioden januari–december uppgick rörelseresultatet till –111 (–122) MSEK. Nettoomsättningen har under året minskat med knappt tre procent och uppgick till 4 096 (4 208) MSEK. Den negativa trenden för trafiksäkerhetsindex och punktlighet har vänt och visar positiva framsteg.

Fjärde kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 013 (1 054) MSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –52 (4) MSEK.
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 23 (95) MSEK, varav 22 (0) MSEK är hänförliga till norsk miljökompensation.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –55 (–18) MSEK.
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 226 (352) MSEK.

Perioden januari – december 2019

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 4 096 (4 208) MSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –111 (–122) MSEK.
  • Rörelseresultatet har påverkats av svensk miljökompensation om 92 (95) MSEK, varav 91 MSEK avser 2018 samt 1 MSEK avser första halvåret 2019, samt norsk miljökompensation om 22 (0) MSEK.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –129 (–179) MSEK.
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 553 (880) MSEK.

Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet – i den ordningen. Det transformationsprogram som initierades senhösten 2018 är nu väl etablerat i företaget och den negativa utvecklingen för såväl trafiksäkerhetsindex som punktlighet har vänt och visar tydliga positiva framsteg. Även lönsamhetsmarginalens negativa utveckling har bromsats under första halvåret 2019 och visar en svagt positiv uppgång under andra delen av året, även om vi fortfarande redovisar ett negativt resultat.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till –52 (4) MSEK inklusive miljökompensation om 23 (95) MSEK, varav 22 (0) MSEK är hänförliga till norsk miljökompensation. För helåret uppgick rörelseresultatet till –111 (–122) MSEK vilket har påverkats av svensk miljökompensation om 92 (95) MSEK, varav 91 MSEK avser 2018 samt 1 MSEK avser första halvåret 2019, samt norsk miljökompensation om 22 (0) MSEK. Utfallet för såväl det fjärde kvartalet som för helåret förklaras främst av fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter samt höga transformationskostnader. Transportvolymerna är elva procent lägre jämfört med fjärde kvartalet förra året och ackumulerat är nedgången sju procent lägre än 2018.

Vårt finansiella resultat understryker att vi kommer att ha fortsatta utmaningar. Genom ökad kontroll och stabilitet internt kommer vi på sikt att uppnå ytterligare förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet vilket kommer både oss, våra kunder och branschen till gagn.

Kontaktperson:

Ted Söderholm, VD, Green Cargo, tel: 010-455 71 50

Pär Nordlander, CFO, Green Cargo, tel: 010-455 60 16

Ämnen

Kategorier


Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).