Gå direkt till innehåll
Prioriterade områden visar förbättring men fortsatt höga kostnader påverkar resultatet

Pressmeddelande -

Prioriterade områden visar förbättring men fortsatt höga kostnader påverkar resultatet

Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 ligger i nivå med samma period föregående år och uppgick till 1 051 (1 057) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -84 (-48) MSEK. Resultatet påverkas av högre kostnader, främst när det gäller olycks- och skaderelaterade kostnader samt kostnader för externa tjänster inom vårt åtgärdsprogram Förändringsresan.

Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Efter första kvartalet ligger bolaget fortfarande under målsättningen men visar förbättring gentemot föregående år inom Trafiksäkerhet 94,4 (92,3) och Punktlighet 88 (86) procent. Den transformering som Green Cargo påbörjat adresserar både kommersiella och operativa områden. Tydligare processtyrning i hela bolaget bidrar till ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet. Den inledande fasen innebär ökade externa kostnader för nödvändiga förbättringsåtgärder som stödjer vår framtida utveckling samt på sikt bidrar till en bättre lönsamhet.

Första kvartalet 2019 i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 051 MSEK (1 057)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -84 MSEK (-48)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -93 MSEK (-69)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 100 MSEK (168)

Utfallet för Trafiksäkerhetsindex uppgick för första kvartalet till 94,4 (92,3), vilket är bättre än samma period föregående år men under årsmålet 95,5. Under perioden har inga större allvarliga olyckor inträffat men antalet mindre urspårningar och påkörningar ligger högt i antal vilket årstiden med snö, is och kyla bidragit till. Dessutom har vi haft ett par mindre allvarliga olyckor med personskada som följd, som under andra omständigheter kunde ha lett till betydligt värre konsekvenser. Dessa händelser är var och en för sig en stark påminnelse om riskerna i vår verksamhet och att säkerheten aldrig får åsidosättas.

Sammantaget har bolaget tecknat nya affärer till ett värde av 100 (168) MSEK under perioden. Att utfallet är lägre, jämfört med samma period förra året, beror främst på en svagt vikande efterfrågan gällande nya volymer på järnväg.

Punktligheten till kund* uppgick till 88 (86) procent för perioden, vilket är under årsmålet om 95 procent. Även här påverkas resultatet delvis av besvärliga vinterförhållanden men också på grund av interna utmaningar. För att öka vår punktlighet arbetar vi systematiskt med den delen av punktlighetsproblematiken som vi själva står för, ett arbete vi nu också växlar upp internt.

*inom utlovad timme

Kontaktperson:

Ted Söderholm, VD, Green Cargo, tel: 010-455 71 50

Ämnen

Kategorier


Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).