Gå direkt till innehåll
Succesiv återhämtning i slutet av kvartalet

Pressmeddelande -

Succesiv återhämtning i slutet av kvartalet

Lägre volym och ökade driftskostnader är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt tredje kvartal 2020. Vi ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –37 MSEK, vilket kan jämföras med –27 MSEK under samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 2 procent och uppgick till 964 (984) MSEK.

Perioden juli-september 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 964 (984) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till –37 (-27) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –46 (-19) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 78 (97) MSEK

Omvärldsläget är med anledning av pandemin covid-19 fortfarande osäkert men effekterna av pandemin är tydliga och påverkar bolagets resultat negativt. Vi ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet och glädjande nog ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet påverkas främst av något lägre volymer till följd av pandemin. Dessutom ser vi ökade driftskostnader jämfört med föregående år, bland annat till följd av ökade elpriser och ökade kostnader för underhåll. Intäktsbortfallet relaterar i första hand till kundsegmentet Stål & Kemi. Segmenten Handel & Logistik samt Skog redovisar däremot en intäktstillväxt för kvartalet, vilket påverkar utfallet positivt. Bolaget har fortsatt korttidspermittering för administrativ personal, vilket även det positivt påverkat periodens resultat. Bolagets tre huvudsakliga prioriteringar; Säkerhet, Punktlighet och Lönsamhet ligger fast där tydliga steg i rätt riktning har tagits inom de två förstnämnda områdena, medan lönsamheten pressats ytterligare drivet av den pågående pandemin.

För perioden januari–september 2020 uppgick rörelseresultatet till –184 (–60) MSEK. Nettoomsättningen minskade med 2 procent under de första tre kvartalen och uppgick till 3 024 (3 084) MSEK. Från och med slutet av det första kvartalet har transportvolymerna och intäkterna påverkats negativt av pandemin covid-19. Intäktsbortfallet bedöms för de första tre kvartalen uppgå till 104 MSEK huvudsakligen relaterat till segmenten Stål & Kemi och Handel & Logistik, vilket har haft en betydande negativ inverkan på periodens rörelseresultat. Vidare förklaras resultatminskningen jämfört med motsvarande period föregående år av 86 MSEK i erhållen miljökompensation. I slutet av perioden ser vi en ökning av transportbehov hos vissa av Green Cargos kunder.

Ämnen

Taggar


Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Relaterat material

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2020).