Gå direkt till innehåll
Tydlig positiv volymutveckling under perioden

Pressmeddelande -

Tydlig positiv volymutveckling under perioden

Green Cargos andra kvartal 2021 uppvisar en positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK, vilket kan jämföras med –77 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med knappt 9 procent och uppgick till 1 056 (973) MSEK. Volymer och resultat påverkades under det andra kvartalet föregående år negativt av pandemin. Det underliggande resultatet för andra kvartalet 2021 utvecklas positivt drivet av såväl ett generellt bra marknadsläge som av god kostnadskontroll.

Perioden april-juni 2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 056 (973) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 29 (–77) MSEK
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 64 (5) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 25 (-61) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 193 (110) MSEK

Liksom för årets första kvartal ser vi att det andra kvartalet har en fortsatt, positiv volymutveckling inom de flesta branschsegmenten vilket i kombination med en stabil kostnadsnivå påverkar moderbolagets resultat positivt. Vi ser även en positiv volymutveckling i vår norska verksamhet. Vidare fortgår vårt interna transformationsprogram med fokus på ökad säkerhet och punktlighet parallellt med ett tydligt lönsamhetsfokus för att vända förlust till vinst.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 29 (–77) MSEK. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras 59 MSEK av resultatökningen av erhållen miljökompensation för andra halvåret 2020 som avsåg ett särskilt branschstöd för att möta negativa pandemikopplade effekter på systemet för godstransporter på järnväg. 

Trafiksäkerhetsindex uppgick i perioden till 95,6 (95,4). Externa faktorer i infrastrukturen, exempelvis bränder i banvallar, trafikstopp på grund av åsknedslag samt rivna kontaktledningar, har dock negativt påverkat såväl kundnöjdheten, vilken uppgick till 3,47 (3,91) som punktligheten, vilken uppgick till 88,6 (92,6).

Kontaktperson:

Pär Nordlander, CFO, Green Cargo, par.nordlander@greencargo.com

Ämnen

Kategorier


Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020).

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Relaterat innehåll

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK (2021).