Gå direkt till innehåll
Gryaab prisas för miljöviktigt arbete

Pressmeddelande -

Gryaab prisas för miljöviktigt arbete

Gryaab, Renova och Kretslopp och vatten tilldelas ett pris för sitt viktiga arbete med lakvattenrening från två deponier i Göteborg. Det är branschorganisationen Svenskt vatten som för första gången delar ut Revaq-priset för uppströmsarbete.

Lakvatten är regnvatten som blandats med avfall och som ofta innehåller miljöfarliga ämnen.

- Arbetet med att få till rening av lakvatten är något vi jobbat länge med och det känns såklart roligt att det uppmärksammas, säger Cecilia Press, miljöingenjör på Gryaab.

Uppströmsarbete kallas de insatser som görs för att få bort farliga ämnen ur vatten innan det når  reningsverket. Det slam som bildas i reningsprocessen på Ryaverket blir till biogas och näringsrik gödning. För att få använda slam på jordbruksmark måste det lakvatten som leds till verket först för-renas. Tack vare hårt arbete finns nu rening av lakvatten på Tagene deponi och och på den nedlagda deponin Brudaremossen. Där renas lakvattnet från olja, tungmetaller, partiklar och miljöfarliga ämnen som exempelvis PFOS.

- I och med införandet av lakvattenreningen kommer föroreningarna i vårt slam att minska, vilket i sin tur minskar spridningen av miljögifter i samhället i stort, säger Cecilia Press, miljöingenjör på Gryaab.

Motiveringen för 2021 års Revaq-pris lyder: ”För en ambitiös och ur förtroendesynpunkt avgörande uppströmsinsats.

Uppströmsinsatsen har pågått sedan år 2015 och krävt ett omfattande, systematiskt och strukturerat arbetssätt. Uppströmsinsatsen har krävt ett stort mått av samarbete och samsyn gällande de inblandade verksamheternas betydelse för ett hållbart kretslopp. Uppströmsinsatsen har inneburit stora investeringar i en reningsanläggning och även drivit fram tekniska lösningar i framkant för nutida och framtida reduktion av svårnedbrytbara organiska föreningar.

Med anledning av detta tilldelas Gryaab, Göteborg Kretslopp och Vatten och Renova, 2021 års Revaq-pris för rening av lakvatten till tolerabel nivå vid deponierna i Brudaremossen och Tagene.”

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg