Gå direkt till innehåll
Inbjudan till teckning av aktier i PExA AB (publ)

Nyhet -

Inbjudan till teckning av aktier i PExA AB (publ)

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

PExA har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds.Mot bakgrund av att styrelsen identifierat ytterligare strategiska marknadsmöjligheter inom analysarbete och indikationen avstötningsreaktion (BOS) vid lungtransplantation samt att bolaget även utvecklar en engångskomponent för försäljning har styrelsen i PExA beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 17 MSEK före emissionskostnader.

Det kapital PExA tillförs genom nyemissionen är främst avsett att finansiera en fortsatt utbyggnad av marknaden, forskning och utveckling i syfte att få fram breddade analysmetoder, utveckling av ett antal viktiga engångskomponenter och att fortsatt medverka till att initiera studier som syftar till att verifiera metodens direkta kliniska användbarhet. Genom fortsatt forskning och utveckling avser PExA att bli en internationellt ledande aktör inom området för insamling och analys av potentiella biomarkörer för lungsjukdomar.

”Vi har inledningsvis talat om ett instrument för forskarvärlden. Visionen har dock alltid varit att i ett andra steg utveckla produkter för användning i klinik och vi har på senaste tiden tagit viktiga steg mot vår långsiktiga vision. Vi vill nu göra strategiska investeringar som vi bedömer kommer att leda till en snabbare väg till kliniska applikationer, där en betydligt mer omfattande marknad väntar för PExA.”

- VD Erik Ekbo

Gå till erbjudandet här:

http://gantrack5.com/t/v/2_NTIyNTcyMjIxMzc=/

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14-28 november 2019.

Teckningskurs: 2,10 SEK per B-aktie.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 072 575 B-aktier, motsvarande cirka 17 MSEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8 november 2019 var registrerade som aktieägare i PExA AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november 2019.

Antal aktier innan nyemission: 9 225 800 aktier (varav 432 900 A-aktier).

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 19,4 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning (top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76 procent av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 14-26 november 2019.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2019.

Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet B-aktier med 8 072 575 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 47 procent av kapital och cirka 38 procent av röster för befintliga aktieägare som inte tecknar B-aktier i nyemissionen.

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Klementina Österberg

Klementina Österberg

Presskontakt VD, GU Ventures AB +46 (0)31-786 51 53