Gå direkt till innehåll
Från vänster: Klementina Österberg, Johan Lilliecreutz, Lena Miranda och Johan Ödmark
Från vänster: Klementina Österberg, Johan Lilliecreutz, Lena Miranda och Johan Ödmark

Pressmeddelande -

Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb!

Regeringen har fått ett förslag på fyra åtgärdspaket omfattande ca 4 miljarder kronor riktade till innova­tionsföretag under en period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år. Åtgärdspaketen kan möjliggöra att innovationsföretag över hela landet kan få relevant stöd i rådande läge och att viktiga innovationer och patent därmed kan räddas. Förslagen har tagits fram och överlämnats gemensamt av föreningen för de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP.


Förslagen är:

1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.

2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.

3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 miljarder kronor och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.

4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxt­verket och oss själva, holdingbolag, inkubatorer och science parks, samt andra aktörer i innovationsstödsystemet, för att omgående kunna kanalisera ut kapitalet över hela landet till innovationsföretagen, vilka har ett skriande behov av krisstöd.

Dessa innovationsföretags patentportföljer innehåller merparten av svensk forskning de senaste årtiondena. Det kommer ta årtionden att komma fram med nya forskningsupptäckter och affärskoncept med samma kaliber. Går dessa innovationsföretag i konkurs, kommer Sverige inte på överskådlig tid kunna återhämta förlorade patent byggt på många års forskning.

Detta för också med sig att många års investeringsmedel i dessa inno­va­tionsföretag går förlorade, vilket kommer synas i stora ekonomiska förluster i alla investerares kassor och alla ägares balans- och resultaträkningar. Förutom att alla investeringar kommer gå förlorade för företag och investerare, är de förluster som Sverige kommer att göra genomgripande och oöverskådliga.

  • Våra innovationsföretag befinner sig i ett mycket utsatt läge”, berättar Johan Lilliecreutz, ordförande i föreningen FUHS och tillika vd för LiU Holding AB. ”Deras möjlighet och förmåga att klara av nuvarande kris är helt avgörande för Sveriges framtida position som kunskapsnation. Vi som nation måste nu med alla till buds stående medel framtidssäkra de investeringar vi gjort i våra innovationsföretag – annars försvinner innovationerna från vårt land. Det presenterade åtgärdspaket, som riktar sig till innovations­företag, tar ett rejält helhetsgrepp och innehåller konkreta förslag som snabbt kan omsättas i handling.


Det tillgängliga riskvilliga kapitalet i landet har mer eller mindre försvunnit på tre veckor. Pågående finansierings­rundor ställs in i såväl noterade som onoterade innovationsföretag och nynoteringar på börserna skjuts på fram­tiden.

Nu gäller det att rädda de innovationsföretag, som har kapitalbrist, när investerare inte investerar. Sen när väl före­tagen sagt upp personal, kommer investerare ännu mindre vilja investera i dem, eftersom ett attraktivt team inte finns på plats för att driva företaget. Investerare kan komma att lysa med sin frånvaro en avsevärd tid framöver.

  • Vi har gjort det förr, vi ska göra det igen - att sätta svenska innovationer på en global marknad!", säger Lena Miranda, ordförande för branschorganisationen SISP, medlem i Regeringens innovationsråd och tillika vd för Linköping Science Park. ”För att klara det behöver vi agera nu! Vi behöver agera för att rädda svenska innovationsföretag. De är företagen som ska säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft och sysselsätt­ning för morgondagens arbetskraft.


Med det rådande krisläget är det avgörande att nyttja redan väletablerade myndigheter, offentliga aktörer och investerare som har relevanta kärnkompetenser i den nationella infrastrukturen – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innova­tions­företag, såväl nystartade som växande.

Hela åtgärdspaketet hittar du här.


För mer information kontakta:

Klementina Österberg, Verksamhetsstöd, FUHS, klementina@ventures.gu.se, 070 - 440 11 90

Johan Ödmark, Vd, SISP, johan.odmark@sisp.se, 070 - 781 19 70

Johan Lilliecreutz, Ordförande, FUHS, johan.lilliecreutz@liu.se, 070 - 891 93 00

Lena Miranda, Ordförande, SISP, lena.miranda@mjardevi.se, 070 - 529 56 45


OM FUHS & SISP:

Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS, är en förening där de svenska universitetsanknutna holdingbolagen är medlemmar. Universitetsholdingbolagen, idag 18 stycken, ägs till 100% av svenska staten och förvaltas av respektive lärosäte. Dessa holdingbolag är en av ytterst få aktiva investerare och företagsbyggare i tidiga skeden och är avgörande för att Sverige ska lyckas omvandla sin investering i forskning och högre utbildning till nya företag, arbetstillfällen och tillväxt. De 18 holdingbolags­portföljerna har innehav idag i ca 500 innovationsföretag och projekt, vilka omsätter sammanlagt ca 5 miljarder kronor i 2018. FUHS är en ideell förening och har sitt säte i Solna. Läs mer på: https://fuhs.se/

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verk­samheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures AB kommersialiserar nya innovativa affärsidéer med koppling till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största lärosäten. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 190 nya affärsidéer och är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsdrivna inkubatorer. Portföljen består idag av ett 70-tal objekt, varav nio är noterade. Vid senaste mätningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya innovationer, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag samt alumnibolagen. 

Presskontakt

Melisha Linnell

Melisha Linnell

Presskontakt Kommunikatör /administratör GU Ventures administration/kommunikition
Klementina Österberg

Klementina Österberg

Presskontakt VD, GU Ventures AB +46 (0)31-786 51 53

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige