Gå direkt till innehåll
Cereno Scientific tar in  ca 77 Mkr genom  optionsprogram

Pressmeddelande -

Cereno Scientific tar in ca 77 Mkr genom optionsprogram

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

..............................................................

Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno” eller "Bolaget") meddelade igår utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades under det andra kvartalet 2023 i Bolagets företrädesemission av units. Totalt nyttjades 47 926 608 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 99,6 procent av totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 47 926 608 aktier serie B i Bolaget till en teckningskurs om 1,60 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Cereno cirka 76,7 MSEK före emissionskostnader.


”Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden av teckningsoptionsprogrammet av serie TO3. Det visar på ett fortsatt stort förtroende som aktieägarna har för Cereno för såväl vår vision som vår kompetens att utveckla innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar."

Cereno som företag och vår utvecklingsportfölj med våra tre innovativa läkemedelskandidater, CS1, CS014 och CS585, är väl positionerat för tillväxt. Kapitalet som vi nu tillförs innebär att vi kan slutföra Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidat CS1, initiera Expanded Access-programmet (”Compassionate Use”) med CS1 för patienter med PAH som slutfört vår kliniska Fas II-studie samt förberedelserna av en pivotal Fas III-studie med CS1. Dessutom kommer den kliniska Fas I-studien med CS014 initieras och den prekliniska utvecklingen av CS585 genomföras,” sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024. Teckningskursen per aktie av serie B vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 1,60 SEK.

Totalt nyttjades 47 926 608 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 47 926 608 aktier av serie B i Bolaget, innebärandes att cirka 99,6 procent av totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjades för teckning av nya aktier av serie B i Cereno.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier av serie B beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier av serie B i Cereno med 47 926 608 aktier, från 233 052 986 aktier till totalt 280 979 594 aktier av serie B, och totala antalet aktier i Cereno ökar från 233 775 234 aktier till 281 701 842 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 792 660,80 SEK, från 23 377 523,40 SEK till 28 170 184,20 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO3 uppgår utspädningen till cirka 17,0 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 och till cirka 16,6 procent baserat på antal röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cereno i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information avseende Cereno, kontakta:
Henrik Westdahl, Director IR & Communications
Tel: +46 70-817 59 96
E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73-374 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning hos människor. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B).

Mer information finns på www.cerenoscientific.se.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

Kontakter

Sten R. Sörensen

Sten R. Sörensen

VD Cereno Scientific AB +46 733 74 03 74

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige