Gå direkt till innehåll
SeaTwirl genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 47 MSEK

Pressmeddelande -

SeaTwirl genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 47 MSEK

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

..............................................................

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) (”SeaTwirl” eller ”Bolaget”) har den 29 oktober 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 juli 2021, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

  • SeaTwirls styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 19 juli 2021, om en Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 som vid full teckning initialt kan tillföra SeaTwirl cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.
  • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 23 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 21,3 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 56,8 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 5 november 2021. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.
  • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock som lägst kvotvärdet i Bolagets aktie och högst 90 SEK per aktie.
  • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.
  • Motivet för Företrädesemissionen är att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital.


Bakgrund och motiv

SeaTwirl genomför Företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Bakgrunden till att Bolaget nu satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker beror dels på den snabba utvecklingen i branschen, dels på den forskningsrapport som publicerades under våren 2021 av Oxford Brookes University och dels på att framtidens stora volymer enligt Bolaget kommer att vara i detta segment. Bolaget har även därför tagit beslutet att se till att S2 inte enbart blir en produkt som visar skalbarhet och funktion utan även passa på att få med så mycket anpassning som möjligt för kommande vindkraftsparker. För att Bolaget ska bli redo att accelerera och gå mot kommersialisering av sin teknik för vindkraftsparker, kommer Bolaget under hösten påbörja projektet SX och parallellt fortsätta utvecklingen av S2 vilken fortsättningsvis kommer gå under arbetsnamnet S2x.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 47 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. SeaTwirl har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Erbjudandet om cirka 26,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 56,8 procent av Erbjudandet. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Nettoemissionslikviden vid fullteckning från Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 43,5 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier kommer SeaTwirl att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 23 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen samt teckningsoptionerna av serie TO2 avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

  • Fortsatt utveckling och framtagning av tillverkningsunderlag för SeaTwirl SX och S2x, 80 procent.
  • Tillförsel av kapital för vidare optimering och validering av S2x, vindkraftssegmentet, kundmöten och mässor, 20 procent.

Kapitalet som tillförs från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO2 är avsett för att möjliggöra en accelererad kommersialisering av SeaTwirls teknik för flytande vindkraftverk till vindkraftsparker och fortsätta färdigställandet av S2x. Därtill tillförs Bolaget med nödvändigt rörelsekapital.

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.


About GU Ventures AB

GU Ventures builds businesses out of groundbreaking ideas that help shape a better tomorrow and is top-ranked by UBI Global Index as one of the world's 20 leading university-run incubators. We finance and develop new innovative business ideas with connections to the University of Gothenburg, which is one of northern Europe's largest universities. Our mission is commercialize the innovations, which leads to the utilization of research and skills, renewal of the business community, job creation and sustainable growth. Our passionate team of company builders, financial experts, IP and legal talent are dedicated supporters of our companies and ensure their successes. Since our starting point in 1995, GU Ventures has developed over 200 new business ideas of which 130 are in business today and of which 14 are listed. Our portfolio consists of 70 holdings and some projects. In the latest survey, 87% of companies match the global sustainability goals set by the UN. GU Ventures is wholly owned by the Swedish state and managed by the University of Gothenburg. Feel free to read more at: www.guventures.com.

Presskontakt

Peter Laurits

Peter Laurits

VD, SeaTwirl +46 70 148 0198

Relaterat material

Relaterade nyheter

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige