Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn och unga prioriteras i rödgrön budget

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hässleholms kommun är nu klara med sitt budgetförslag för åren 2016-2019. Verksamheter för barn och unga prioriteras på olika sätt.

- Budgetförslaget präglas av ett tufft ekonomiskt läge som inte ger utrymme för några större satsningar. Inför nästa års budgetprocess vill vi i det rödgröna styret göra en ordentlig genomlysning av verksamheterna för att kunna ge kärnområdena – framför allt omsorgen - de resurser som behövs, säger Lena Wallentheim (S).

Barn och unga prioriteras på några olika områden i budgetförslaget: Fler gymnasieelever ska erbjudas feriearbete. Särskilt stöd i skolan får ett extra tillskott. Det ska göras investeringar för att skapa en grön och trygg livsmiljö med goda lek- och lärmiljöer för barn och unga. Socialförvaltningen förstärks dessutom med tre nya socialsekreterartjänster.

En viktig framtidssatsning för Hässleholms kommun är att göra utredningar och förberedelser för den framtida höghastighetsbanan. Hovdala slott ges också möjlighet att utveckla sin verksamhet, samtidigt som Österås idrottsplatsområde får en rejäl upprustning.


Budgetförslag 2016-2019

Resultat
Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 5,9 mnkr för år 2016, 17,9 mnkr för år 2017, 6,8 mnkr år 2018 samt 0,1 mnkr år 2019.

Skatt
Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,06 kr.

Förändringar och satsningar i driftbudgeten
En del förändringar och satsningar föreslås ske i driftbudgeten för 2016. Några exempel:

Kommunledningskontoret
1 mnkr avsätts för utredningar och förberedelser avseende den framtida höghastighetsbanan. 2,375 mnkr per år under fem år budgeteras för medfinansiering i en ny programperiod för Leader. Tillköp av kollektivtrafik till Stoby kommer att ske även under 2016. 700 tkr tillförs Europaforum Hässleholm som från och med 2015 kommer att förlängas till två veckor.

Arbetsmarknad och kompetensutveckling
Förvaltningen får ett tillskott på 400 tkr för att kunna erbjuda fler gymnasieungdomar feriearbete.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten får ett nytt ospecificerat tillskott på 250 tkr.

Tekniska nämnden
Nämnden får ett tillskott på 1 mnkr för nedgrävning av stolpburna elledningar samt 500 tkr för rivning av fastigheter.

Byggnadsnämnden
Nämnden får ett tillskott på 600 tkr för att anställa en strategisk översiktsplanerare, samt 300 tkr för att anställa en halvtids detaljplanehandläggare.

Fritidsnämnden
Nämnden tillförs 150 tkr för övertagandet av driften för Vinslövs friluftsbad.

Kulturnämnden
700 tkr satsas på utveckling av Hovdala och kulturverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden tillförs 2,3 mnkr för ökade kostnader för särskilt stöd.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 11 mnkr.

Socialnämnden
Budgeten utökas med 1,6 mnkr för tre tjänster som socialsekreterare.

I förslaget finns budgeterat för omstrukturerings- och effektiviseringsarbete med 2 mnkr 2016, ytterligare 3 mnkr 2017, ytterligare 5 mnkr 2018 samt ytterligare 2 mnkr 2019. Totalt för perioden blir det alltså 12 mnkr i minskad budgetram.

Investeringar
Investeringsutgifterna uppgår till cirka 246 mnkr år 2016 och totalt cirka 696 mnkr för fyraårsperioden 2016-2019. De största projekten under perioden är ny- och ombyggnad av fastigheter. Bland annat ska nya förskolor i Hässleholm och Sösdala färdigställas under 2018. Ombyggnad av kök och matsal på Hässleholms Tekniska Skola samt ombyggnad av Linnéskolan kommer att slutföras under 2016.

5 mnkr investeras årligen för att skapa en grön och trygg livsmiljö med goda lek- och lärmiljöer för barn och unga där det också finns bra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik.

Planen innehåller dels en satsning med 31,2 mnkr på Österås idrottsplatsområde med nya omklädningsrum, en sittplatsläktare och konstgräs på A-planen, dels en satsning på miljöinvesteringar i Qpoolen med ny ventilation och ny rening.

I förslaget ligger 32,5 mnkr för ombyggnad av Garnisonsmatsalen för daglig verksamhet och samförläggning av vissa administrativa lokaler för omsorgsförvaltningen och hjälpmedelscentralen.

En investering i fiberetablering ska ske under planperioden.

MBL-förhandling
Budgetförslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske tisdagen den 5 maj. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 13 maj.


För mer information kontakta:

Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Per-Åke Purk (V),0703-99 38 88
Dolores Öhman (MP),0709-81 82 71
Mats Sturesson (C),0709-81 89 17
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm