Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bokslut 2011 och förslag till kompletteringsbudget 2012

Fortsatt omfattande investeringar
- en del av överskotten från 2011 förs över till 2012

2011 års resultat uppgår till 44,3 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än budget. En del av driftöverskottet förs över till 2012.

2011 års resultat kan kort förklaras enligt nedan:

Årets budgeterade resultat                                        +36,2 mnkr
Avkastning på medel avsatta för pensioner              +25,0 mnkr
Reserv för ev. ökade avtalsförsäkringar som
ej utnyttjades                                                            +15,3 mnkr
Högre skatteintäkter än budgeterat                           +10,5 mnkr
Omläggning VA-ledning, Läreda industriområde      -21,5 mnkr
Nämndernas budgetunderskott                                 -23,1 mnkr

Nämndernas budgetavvikelse uppgick till -23,1 mnkr. För de största avvikelserna står omsorgsnämnden -13,8 mnkr, barn- och utbildningsnämnden -9,1 mnkr och socialnämnden -6,7.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 166,1 mnkr, vilket är 148,1 mnkr mindre än budgeterat. Avvikelsen beror bland annat på förseningar i projekten konstgräsplaner på Österås (12,4 mnkr), badhus Hässleholm (9,3 mnkr), ombyggnad för fordonsprogrammet (8,9 mnkr), förskoleavdelning i Vittsjö (8,7 mnkr), skateboardpark (4,8 mnkr), stadsutveckling (4,6 mnkr), samt förseningar av energieffektiviseringar (11,2 mnkr). Bland större investeringsprojekt under året kan nämnas följande:

Ombyggnad Västerskolan, etapp 1                           28,2 mnkr
Ombyggnad Hästveda skola                                     14,2 mnkr
En förskoleavdelning i Vittsjö                                  10,8 mnkr
Tillagningskök                                                          10,3 mnkr
Nybyggnad förskola, Röinge nya skola                     9,2 mnkr
Upprustning lokalt nätverk inom BUN                     6,3 mnkr
Hässleholm Nord                                                      6,0 mnkr

Upplåning
Under 2011 har låneskulden ökat med 235,2 mnkr och är nu 421 mnkr.

Satsningar i kompletteringsbudgeten för 2012
En del av driftöverskottet från 2011 förs över till 2012. Av de 6,8 mnkr som förvaltningarna/nämnderna begär att få överförda till 2012 på driften föreslår budgetberedningen att 4,2 mnkr förs över.

När det gäller överskotten från investeringsbudgeten 2011 är principen att pengar för påbörjade eller beställda investeringar som ännu inte har slutförts får tas med till 2012. Därutöver får fritidsnämnden omdisponera 0,3 mnkr av sitt driftöverskott 2011 till ny ismaskin i Tyrs Hov och kulturnämnden får överföra 0,1 mnkr för ombyggnad av entré och reception på stadsbiblioteket samt 0,4 mnkr för utsmyckning av Västerskolan och mötesplats Ljungdala.

96 mnkr av kommunens överskott på 148 mnkr 2011 förs över till investeringsbudgeten 2012. Därmed uppgår investeringsbudgeten till totalt 363 mnkr för 2012. Några exempel på större aktuella investeringar som överförs till 2012 är konstgräsplaner på Österås, badhus Hässleholm, ombyggnad för fordonsprogrammet, förskoleavdelning i Vittsjö, skateboardpark, stadsutveckling samt förseningar av energieffektiviseringar.

 

– 2011 präglades starkt av den globala finanskrisen som skapat oro och osäkerhet runt om i världen. Så även i Hässleholms kommun, där verksamhetsåret kännetecknats av återhållsamhet och krävt en ansvarsfull ekonomisk politik. Men även om vi befinner oss i en ekonomiskt orolig tid har vi en stark tro på framtiden och fortsätter att utveckla Hässleholms kommun genom flera strategiska satsningar, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

– Utmaningen är att i en ekonomiskt orolig tid ändå värna om de mjuka sektorerna; skola, social, omsorg, kultur och fritid. Eftersom skatteunderlagstillväxten är måttlig de närmaste åren är det svårt att öka budgetramarna, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

Den 28 februari hölls MBL-förhandlingar enligt § 11 och överenskommelse träffades med samtliga närvarande fackförbund förutom LR, Kommunal sektion 53 och Kommunal sektion 56.

Majoritetens förslag till kompletteringsbudget behandlas i kommunstyrelsen den 14 mars. Ärendet går därefter vidare till kommunfullmäktige.

 

För mer information kontakta:

Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Robin Gustavsson (KD), 0733-90 93 01
Winnie Aronsson (FP), 0768-97 18 27
Susanna Kennethsdotter (FV), 0731-51 05 59
Peter Groth (MP), 0709-32 10 15
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64
Tf kommunikationschef Lina Holmberg, 0451-26 72 38                    

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat material