Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Från skolstad till kreativt och attraktivt kunskapssamhälle

Från skolstad till kreativt och attraktivt kunskapssamhälle

”I starka allianser med näringsliv och andra relevanta utvecklingsaktörer har Hässleholms kommun etablerat sig som ett av Öresundsregionens viktiga tillväxtcentra och är en tydlig nationell aktör inom flera profilområden bl.a. som hemstad och logistiskt nav för gröna transporter”.  

Så kan Hässleholms kommun beskrivas år 2020 om näringsliv, politik och tjänstemän får som de vill i det strategiska näringslivsprogram som diskuterades i KSAU under onsdagen.

Hässleholm har den senaste tioårsperioden skapat förutsättningar för att vara en sjudande storstadsnära kommun med en vilja att möta förändringar och kraft nog att välja ett eget spår. Förutsättningarna har ändrats och förstärkts. I det strategiska näringslivsprogrammet beskrivs det hur Hässleholm ska ”koppla upp” sig mot och ta del av den förväntade tillväxten i storstadsregionen Malmö-Köpenhamn.

Det strategiska näringslivsprogrammet ska öka Hässleholms konkurrenskraft och tydliggöra vårt ansvar för näringslivs- och tillväxtfrågor. Det förutsätter ett arbetssätt i kommunen som är proaktivt och förebyggande, berättar näringslivschef Charlotte Fogde-Andreasson, Hässleholms kommun

Det strategiska näringslivsprogrammet har utvecklats och förankrats i workshops och dialogmöten med över 100 företag, företrädare för bransch- och företagsorganisationer, kommunens förvaltningschefer, berörda tjänstemän, politisk ledning och andra relevanta utvecklingsaktörer.                     .

-          Hela den unika processen och strategin andas optimism. Det är en attitydförändring på gång som vi känner oss väldigt delaktiga i, berättar Tobias Nilsson, ordförande LRF kommungrupp Syd.

Som ett resultat av en nuläges- och omvärldsanalys samt möten med näringslivet har sex fokusområden identifierats och konkretiseras ner i övergripande insatser. Fokusområdena avgränsar inom vilka områden kommunen behöver agera inom för långsiktig utveckling och tillväxt.

Fokusområdena kan kort beskrivas som; satsa på förutsättningarna för det existerande näringslivet, satsa på kunskapsutveckling och entreprenörskaps-driven tillväxt baserad på innovationer, tillväxtorienterad fysisk planering och infrastruktur samt att Hässleholm ska agera tydligt och ta ansvar för utvecklingen i regionen och utveckla starka profilområden.

 -          Strategin är väl genomtänkt och oerhört viktig att anta. Jag vill betona vikten av att vi nu tillsammans, näringsliv och kommun, är delaktiga i genomförandet. Det innebär hårt jobb och kräver stort engagemang från många, berättar Conny Jönsson, representant i näringslivsrådet och delägare i en av Hässleholms största arbetsgivare, Levinsgruppen.

-          Inom varje fokusområde finns olika övergripande insatser som var och en kräver särskilda handlingsplaner. De är tydligt kopplade till hur en kommun som just Hässleholm med sina unika förutsättningar bör arbeta, berättar näringslivschef Charlotte Fogde Andreasson.

 

För mer information kontakta:
Näringslivschef Charlotte Fogde Andréasson
Tel 0451-26 72 25

Ämnen

Taggar

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat material