Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad trygghet, bättre dialog samt snabbare handläggning efterfrågas av företagen i Svenskt Näringslivs enkätundersökning

Svenskt Näringsliv gör årligen en enkätundersökning kring hur näringslivet upplever företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Det är många områden inom kommunen som påverkar hur företagen upplever kommunens verksamhet, vilket enkäten visar.

Hässleholm har i Svenskt Näringslivs enkätundersökning fallit med 0,1 sedan föregående års undersökning. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet ”inte helt godtagbart”, precis under godtagbart som majoriteten av de skånska kommuner ligger på. Detta innebär att Hässleholms kommun placerar sig sist av de skånska kommunerna. I Hässleholms kommun har 178 företag svarat på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46% av de tillfrågade. Hässleholms kommun har totalt ca 6 000 företag. Av de företag som har svarat har ca 72% av företagen i något ärende eller på annat sätt varit i kontakt med kommunen det senaste året.

Syftet med undersökningen är att visa hur företagen upplever förutsättningarna och villkoren att verka och driva företag i Sveriges olika kommuner. Undersökningen mäter hur företagen upplever kommunens företagsklimat inom 15 olika områden. Resultaten av enkäten släpptes i veckan medan en nationell kommunranking, som bygger på fler källor än enkäten, väntas till hösten. Även i år ligger Hässleholms kommun över riksgenomsnittet vad gäller kommunens förutsättningar att erbjuda god infrastruktur och bra förbindelser via järnväg, vägar och närhet till flygplatser och betyget har även ökat för mobilnät och bredband.

I enkätundersökningen har företagen rankat vilka åtgärder kommunen bör prioritera för att öka företagsklimatet i kommunen. Den viktigaste åtgärder som företagen anser kommunen ska prioritera är - Minskad brottslighet och ökad trygghet där över 56 % av de svarande säger att detta är den mest prioriterade åtgärden för kommunen att jobba vidare med för förbättrat företagsklimat.

-Nästan en tredjedel av de svarande företagen upplever att brottslighet/ otrygghet påverkar dem negativt i Hässleholms kommun. Vi tar frågan på största allvar och kommunen jobbar tillsammans med polis, fastighetsägare med flera för att tillsammans öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen, säger Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande (M). Vårt näringsliv är viktigt och i förslag till nytt näringslivsprogram, som kommer att behandlas den 7 juni i kommunfullmäktige, innehåller specifika insatser för att ytterligare stärka och utveckla företagsservicen i kommunen.

45 procent av de svarande har nämnt att en bättre dialog mellan kommunen och företagen också är en viktig åtgärd för att öka företagsklimatet i kommunen.

-Vad gäller bättre dialog mellan företag och kommunen har vi under våren återupptagit våra företagsbesök, efter restriktionerna kring Covid-19 har lättats upp. Det är av största betydelse att vi från kommunen lära känna de företagare som verkar här och deras verksamhet för att få en inblick i vilka utmaningar och möjligheter de ser framför sig. Under besöken får vi viktiga inspel och synpunkter på kommunens verksamhet som kan innebära förbättringar och förenklingar i företagens vardag och dessa inspel tar vi vidare internt, säger Hanna Nilsson, förste vice ordförande (SD)

- -Kommunen jobbar också kontinuerligt med att öka tillgängligheten och dialogen med företag för att tidigt kunna ge råd och vägledning inom kommunens olika myndighetsområden för att förenkla och underlätta. Vi förstår genom svaren att här finns mer att göra och att vi behöver bli bättre på att informera om de möjligheter som redan idag finns men också utvärdera vad vi kan göra bättre. Det är också av stor betydelse att vi pratar väl om vår plats och jobbar med attraktivitet och vårt platsvarumärke, vilket även företagen nämner under våra företagsbesök, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

-Svenskt Näringslivs mätning är viktig, och en av flera undersökningar vi följer årligen och tar till oss av. Dock är dialogen med enskilda företag, i form av de företagsbesök som vi gör från kommunen, grunden för att förenkla, förbättra samt förstärka våra insatser för företagandets villkor och förutsättningar i Hässleholms kommun. I vårt förslag till näringslivsprogram har vi pekat ut ett antal insatser som vi kommer att arbeta med under kommande år för att stärka näringslivets tillväxt- och utvecklingsförutsättningar, säger Stefan Larsson, Tillväxtchef.

Vill ni fördjupa er i Hässleholms kommuns siffror hittar ni länk till undersökningen här, Foretagsklimat.se

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), 0709-81 83 46

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Hanna Nilsson (SD), 0722-26 79 07

Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande Lena Wallentheim (S), 0709-81 83 71

Tillväxtchef Stefan Larsson, 0709-71 72 25


Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Sandra Holm

Näringslivsutvecklare 0451-26 83 53

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm