Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öppet brev: kommunstyrelsen och kulturnämnden ger musikalsatsningen sitt fulla stöd

Med anledning av den skrivelse som kommit kommunen till handa tar vi bestämt avstånd från försöken att bojkotta kommunens satsning på att utveckla scenkonsten i Hässleholms kommun. Vi vill också reda ut de rykten och spekulationer som omger höstens stora musikalsatsning, Allt eller inget, i Hässleholm Kulturhus.

I måndags, 5 mars, inkom en handling till kommunen där en handfull lokala aktörer direkt uppmanar kollegor och publik att bojkotta höstens musikalsatsning ”Allt eller inget”. Vi ser mycket allvarligt på försöket att hindra den här sortens projekt från att genomföras och tar gemensamt avstånd från skrivelsen. Sättet att motarbeta kommunens intention i att utveckla och berika kulturlivet är inte acceptabelt. Att uppmaningen dessutom skapar oro och rädsla bland de involverade är mycket beklagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kulturnämndens presidium vill på det här viset markera att vi har fullt förtroende för GoodShow som vår samarbetspartner. Vi ger vårt fulla stöd i satsningen att utveckla musikallivet i Hässleholms kommun.

Bakgrund
Beträffande samarbetet med Goodshow tog kommunstyrelsen 2008 beslutet att satsa på ett antal stora scenkonstproduktioner i Hässleholm Kulturhus fram till och med 2014. Initiativet kom från kulturnämnden men ärendet togs till kommunstyrelsen eftersom kulturnämnden inte på egen hand kunde ta kostnaden för en sådan omfattande satsning. Hässleholms kommun gav i uppdrag åt GoodShow Production AB att komma med förslag på möjliga kulturprojekt med syfte att skapa en långsiktig verksamhet med hög kvalitet. Beslutet var och är en framåtsträvande satsning med målet att locka en bred publik till Hässleholm och att marknadsföra kommunen som etableringspositiv och nytänkande. Sammantaget stärker detta Hässleholms utveckling mot att bli ett besöks- och upplevelsecentrum för såväl invånare i kommunen som besökare från regionen och södra Sverige.

Cabaret 2009
I samband med uppsättningen av Cabaret beviljade kommunstyrelsen ett anslag på 500 000 kronor som ett led i att marknadsföra Hässleholms kommun. 25 föreställningar spelades i Hässleholm Kulturhus och över 7500 personer såg föreställningen.

Planerad uppsättning hösten 2011
Den planerade produktionen kunde av ekonomiska skäl inte genomföras och lokalerna i kulturhuset avbokades i början av mars. Röda salongen bokades till viss del upp av andra evenemang och det är svårt att ge någon exakt siffra på eventuella uteblivna hyresintäkter för kulturnämnden. Hässleholms Teaterförening kunde inte boka in större turnerande föreställningar hösten 2011 eftersom Röda salongen var preliminärbokad. Trots detta blev 2011 ett bra år för föreningen med en rekordstor publiktillströmning och många genomförda föreställningar i kulturhuset.

Allt eller inget, 2012
Som ett led i att utveckla staden och kommunen med kulturekonomin som motor beviljade kommunstyrelsen i augusti 2011 ett anslag till GoodShow och musikalen ”Allt eller inget”. Bidraget ligger utanför kulturnämndens budget och påverkar inte övriga bidrag som kulturnämnden beviljar. Det är viktigt att poängtera att tilläggsanslaget inte tar pengar från övriga sökande.

Av de 600 000 betalar Goodshow tillbaka 450 000 kronor i form av hyra för Röda salongen. Vad det gäller den satta hyresnivån får inte GoodShow någon oskälig rabatt eftersom det i sammanhanget inte är rätt att klassa GoodShow som ett vinstdrivande företag. Den aktuella prislappen för för GoodShow har förhandlats fram eftersom det i dagsläget saknas det nivåer för prissättning av lokalerna när det handlar om bokningar över längre tid. Detta kommer kulturförvaltningen kommer titta närmare på framöver.

Hesslekören drabbades olyckligt nog av att Röda salongen var dubbelbokad. Enligt beslut i kommunstyrelsen från 2008 ska Röda salongen vara preliminärt bokad under helgerna i november-december fram till och med år 2014. Vi har brustit i vår interna kommunikation och det är tråkigt att Hesslekören kommit i kläm. Dock är inte Röda salongen helt uppbokad under hela spelperioden av ”Allt eller inget”. Det finns möjlighet att boka in andra evenemang de dagar då ”Allt eller inget” inte spelas. Här handlar det om att dialogen och planeringen måste bli bättre – internt och med de olika arrangörerna.

Kort om Goodshow
Produktionsbolaget GoodShow Production AB består av sex personer. Flera av dem arbetar, har bott i eller har familj som bor i Hässleholms kommun. För att finansiera höstens musikal har de fått bidrag från bland andra Leader Hässleholm och Perstorp som stödjer landsbygdsutveckling. Vid eventuell vinst ska motsvarande summa betalas tillbaka till Leader. Det vill säga, går ”Allt eller inget” med 50 000 kronor i vinst dras motsvarande summa från bidraget.

Vi känner det största förtroende för Goodshow som vår samarbetspartner och det är inte acceptabelt att de, eller några andra aktörer som vill bidra till att utveckla kulturlivet, ska utsättas för smutskastning av det här slaget. En viktig del i projektbeskrivningen är att uppsättningen erbjuder kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom att elever och lokala talanger får praktik och utbildning med musikalen som plattform. Samverkan mellan professionella artister och ideella talanger bidrar till att utveckla det lokala kulturlivet. Våra lokala artister behöver ett sådant här forum – att få möjlighet att stå på en scen i en satsning av den här storleken är en fantastisk möjlighet.

Att samverkan mellan kulturföreningar och olika aktörer sammanlagt drar en större publik är känt. Ett lysande exempel på detta är de satsningar på musikteater som gjorts i Kristianstad. Teaterföreningen och musikalerna slog under 2011 publikrekord på grund av det stora antalet musikteateruppsättningar. Konkurrens skapar större efterfrågan och kommunens och GoodShows satsning blir ett lyft för hela kulturlivet i Hässleholms kommun.

 

Urban Widmark (M) Kommunstyrelsens ordförande

Lars-Göran Wiberg (C) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Tommy Nilsson (S) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Margreth Segerstein (M) Kulturnämndens ordförande

Ann-Kristine Johnsson (C) Kulturnämndens 1:e vice ordförande

Helena Malje (S) Kulturnämndens 2:e vice ordförande

 För mer information kontakta:
Urban Widmark (M ) kommunstyrelsens ordförande
0451-26 83 78, 0709-81 83 78

Lars-Göran Wiberg (C) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
0451-26 84 07, 0709-81 84 07

Tommy Nilsson (S) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 0451-26 83 68, 0709-81 83 68

Margreth Segerstein (M), kulturnämndens ordförande
0705-38 03 83

Ann-Kristine Johnsson (C) kulturnämndens 1:e vice ordförande
0708-58 17 91

Helena Malje (S) kulturnämndens 2:e vice ordförande
0701-46 18 99

Lina Holmberg, tf kommunikationschef
0451-26 72 38, 0709-71 72 38

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat material