Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Starkt resultat i Hässleholms kommuns preliminära bokslut för 2021

Kommunens preliminära resultat för 2021 uppgår till +221,8 mnkr, mot budgeterade -11,0 mnkr. Det innebär ett budgetöverskott på 232,8 mnkr.

Det stora överskottet beror framför allt på nettoreavinster avseende placering av pensionsmedel på 104,2 mnkr, orealiserade vinster avseende placering av pensionsmedel på 57,1 mnkr och högre skatteintäkter på 67,7 mnkr. Kommunens nämnder redovisar ett negativt resultat mot budget på -10,2 mnkr.

Det samlade resultatet 2019-2021 är 435,5 mnkr (2019: 80,3 mnkr, 2020: 133,4 mnkr, 2021: 221,8 mnkr) och beror till stor del på en god utveckling på börsen.

- Resultatet 2021 är ”all time high”, och det känns fantastiskt. Resultatet för de senaste tre år, alltså mandatperioden, är också mycket starkt. Överskottet ger ett bra utgångsläge som är nödvändigt för att vi ska klara de stora investeringar vi har framför oss i skolor, äldreboende och nytt badhus. Samtidigt måste vi ha fortsatt återhållsamhet och ta ett stort ansvar för att undvika skattehöjningar om aktiemarknaden går sämre. Det är därför positivt att nämndernas budgetföljsamhet har blivit betydligt bättre de senaste två åren, jämfört med hur det sett ut många år dessförinnan. Det visar på en klar förbättring i att hushålla med pengarna, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Nämndernas budgetavvikelser 2021 (i mnkr):

Nämnd/förvaltning Budget Utfall Avvikelse
Tekniska nämnden 114,8 121,4 -6,6
Kommunledningsförvaltningen 212,6 208,7 3,9
Kommunrevisionen 1,9 1,8 0,1
Arbetsmarknadsnämnden 141,6 151,9 -10,3
Kultur- och fritidsnämnden 113,2 115,5 -2,3
Barn- och utbildningsnämnden 1 422,8 1 429,8 -6,9
Socialnämnden 178,0 187,1 -9,1
Omsorgsnämnden 1 122,3 1 106,7 15,6
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 28,0 22,5 5,5
3 335,3 3 345,5 -10,2

2021 års investeringsverksamhet uppgick till 447,1 mnkr, vilket är 254,5 mnkr lägre än budgeterat. Det innebär en genomförandegrad på 63,7 procent. De största enskilda investeringarna under året var Grönängsskoleprojektet (80,3 mnkr), utbyggnad av fiber (75,1 mnkr) och ombyggnad av ventilation och renovering på HTS (48,5 mnkr).

Bokslutsarbetet pågår för fullt och en samlad årsredovisning för kommunkoncernen presenteras för kommunstyrelsen den 30 mars för vidare behandling och beslut i kommunfullmäktige den 25 april.

För mer information kontakta:
Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande
0451-26 83 46, 0709-81 83 46

Eva-Lotta Svensson, ekonomichef
Tel 0451-26 80 64, eva-lotta.svensson@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm