Gå direkt till innehåll
Hallands Väderö. Foto: Agnes Ytreberg/ Havs- och vattenmyndigheten.
Hallands Väderö. Foto: Agnes Ytreberg/ Havs- och vattenmyndigheten.

Pressmeddelande -

Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms

Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

HaV bedömer att de flesta marina däggdjur, sjöfåglar och marina fiskar inte uppnår god miljöstatus. Belastningen på havsmiljön bedöms sammantaget vara för stor.

— God miljöstatus är ett tillstånd där haven är friska och produktiva, vilket är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av havets resurser, där är vi inte idag, förklarar Anna Ledin, generaldirektör på HaV.

Helhetsbilden av hur havet mår har stärkts bland annat genom utvecklade metoder.

— Vi har fått ny kunskap och haft ett tätare samarbete i bedömningsarbetet med grannländerna inom havsregionerna Östersjön och Nordsjön. Det har gett oss en tydligare bild över status i havsmiljön, säger Anna Ledin.

Trycket på haven ökar

Bedömningen visar att haven skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om tillståndet var bättre. När haven inte mår bra kan de inte leverera så mycket ekosystemtjänster som de skulle kunna om de var friska. Yrkesfiske, marin turism och rekreation är de näringar som mest påverkas av en försämrad havsmiljö, men de orsakar också stor påverkan i sin tur. Därtill accelererar klimatförändringarna vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för friska hav.

— Samtidigt ökar trycket på haven från växande verksamheter som energiproduktion, turism, transporter och exploatering i kustområdena, säger Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning.

Chans till återhämtning

Som helhet visar HaV:s bedömning att tillståndet för havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. De ljusglimtar som finns, syns främst om man tittar på längre tidstrender. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur uppnår inte god miljöstatus. Många fiskbestånd utsätts för ett för stort nyttjande. Men nio fiskpopulationer i Västerhavet, som varit mycket ovanliga, exempelvis hälleflundra och marulk, visar positiva trender.

— Det finns chans att dessa arter återhämtar sig i framtiden, förutsatt att användningen minskar till hållbara nivåer vilket är ännu mer viktigt med ökade klimatförändringar. För Östersjöns fiskbestånd ser det inte så ljust ut, säger Mats Svensson.

God miljöstatus uppnås inte heller när det gäller farliga ämnen i havsmiljön. Men över en längre tidsperiod har halter av flera farliga ämnen, till exempel flamskyddsmedel och DDT, minskat väsentligt.

Buller bedöms för första gången

För första gången har HaV gjort en bedömning av undervattensbuller, både det som är kontinuerligt, det vill säga ljud som kommer som kommer från fartygstrafik och det som är impulsivt, exempelvis ljud från sprängningar och undervattensarbeten. Buller stör till exempel de känsliga tumlarna. Knappt hälften av de bedömda havsbassängerna når god miljöstatus enligt den definition som föreslås för det impulsiva undervattensbullret. Bara de nordligaste havsbassängerna i Östersjön når god miljöstatus enligt förslaget till definition för kontinuerligt buller.

Mycket jobb kvar att göra

Bedömningen av havsmiljöns tillstånd är en viktig utgångspunkt för havsförvaltningsarbetet. Om god miljöstatus inte nås eller för att upprätthålla god miljöstatus tas också miljökvalitetsnormer med indikatorer fram. Miljökvalitetsnormerna ligger till grund för bedömningen av vilka åtgärder som behöver ingå i åtgärdsprogrammet.

— Nu har vi gjort detta för tredje gången, vi har blivit säkrare i vår bedömning och vi har fått en bättre helhetsbild. Nu kommer det viktiga arbetet med att fatta beslut om miljökvalitetsnormer in, och därefter åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det är där det blir verkstad, avslutar Mats Svensson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74
Mia Dahlström

Mia Dahlström

chef, havsmiljöenheten Telefon: 010-698 61 08
Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden