Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Allerum - Hjälmshult, ändring av Helsingborgs översiktsplan

Igår beslutade stadsbyggnadsnämnden att ändringen av översiktsplanen Allerum-Hjälmshult ställs ut 10 april – 15 juni. Sommaren 2011 presenterades ett samrådförslag och under samrådstiden inkom en mängd olika yttranden. Nu har dessa besvarats, planförslaget har kompletterats och redigerats. Planen ställs ut från den 10 april i idrottshallen i Allerum, i stadsbyggnadshuset och på helsingborg.se/oversiktsplaner.

De inkomna yttrandena, som överlag var negativa mot utbyggnad i byarna, har besvarats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har tydliggjorts gällande rekommendationer och konsekvenser, framförallt frågor som berör trafik och buller, skol- och fritidssituationen samt kulturmiljön. Förslaget innebär fortfarande ca 300 nya bostäder i tio olika områden i Allerum och Hjälmshult.

Stadsbyggnadsnämnden arbetar för en utbyggnad av Allerum - Hjälmshult för att Helsingborgs stad ska kunna uppnå sitt mål kring bostadsutbyggnaden och bevara balansen mellan landsbygd och stad. I Helsingborgs stads översiktsplan ÖP 2010 framgår att bebyggelse på landsbygden främst ska koncentreras till befintliga samhällen med kollektivtrafik. Genom att utveckla byar med god kollektivtrafik och annan befintlig service, såsom Allerum - Hjälmshult, kan andra delar av landsbygden och dess jordbruksmark lämnas oexploaterad.

Andra fördelar med att öka befolkningen i Allerum - Hjälmshult är att staden kan investera i va-system för spillvatten, dricksvatten och dagvatten samt nya lokaler för förskola och skola. Det blir även aktuellt med en utveckling av näridrottsplats på skolgården, fler lekplatser och nya cykelvägar för såväl pendling som rekreation. En ökad befolkning innebär även att kollektivtrafiken kan utökas med tätare avgångstider.

Den som vill kan lämna skriftliga synpunkter på planförslaget under utställningstiden, som varar från den 10 april till 15 juni 2012. Efter den 15 juni upprättar staden ett utlåtande där vi bemöter inkomna synpunkter och samtidigt beskriver eventuella revideringar.

För information kontakta:
Stina Pettersson, översiktsplanarkitekt
Tel: 042-10 36 55
E-post: stina.pettersson@helsingborg.se

Sofia Öreberg, avdelningschef
Tel: 042-10 52 16
E-post: sofia.oreberg@helsingborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Relaterat material