Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Monitorövervakning lex Sarah-anmäls

Under flera års tid har en boende på ett av stadens LSS-boenden övervakats med en babymonitor när hen vilar eller sover för att personalen ska kunna uppmärksamma ljudlösa epilepsianfall. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den boende kan inte själv påkalla hjälp när hen är i sin lägenhet. Den boendes företrädare/anhörig kände sig inte trygg med personalens tillsyn varje kvart och köpte därför, i samråd med personalen, in en babymonitor med film- och ljudupptagning. Babymonitorn används endast när den boende inte är synlig för personalen. Den boende kan inte ge uttryck för hur skyddsåtgärden har påverkar hen.

– Det som har hänt är beklagligt. Övervakningen har skett i all välmening då personalen använde babymonitorn för att uppmärksamma ljudlösa anfall, säger Ingrid Nyman, avdelningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

I utredningen framkommer att verksamheten har bristande kunskaper kring skyddsåtgärder och vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer i dessa frågor. Verksamheten har inte heller beaktat den boendes rätt att lämna samtycke till skyddsåtgärden som kan ha inverkan på den personliga integriteten. Personalen borde också ha haft samråd med läkare kring övervakningen av epilepsianfallen.

– Verksamheten har påbörjat ett förbättringsarbete för att minska användningen av skyddsåtgärder och för att hantera de som är nödvändiga på ett korrekt vis. Det pågår också ett arbete med att implementera ett tydligt teambaserat arbetssätt inom hela verksamhetsområdet. Vi kommer även att genomföra en utbildningssatsning för personalen kring skyddsåtgärder, säger Ingrid Nyman.

För mer information

Ingrid Nyman, avdelningschef kvalitét och utveckling, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 74 79
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se

Maria Cederlund, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0732-31 59 06
E-post: maria.cederlund@helsingborg.se

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995