Gå direkt till innehåll
Ny översiktsplan för Helsingborg tillgänglig för granskning

Pressmeddelande -

Ny översiktsplan för Helsingborg tillgänglig för granskning

Översiktsplanen stakar ut riktningen för kommunens framtida utveckling av mark och vatten fram till år 2050 då vi räknar med att vara 190 000 invånare. Översiktsplanen beskriver hur vi kan klara av behoven av bostäder, arbetsplatser, service och handel, hållbara resor och transporter, grönska, kultur och fritid samt klimatanpassning, framför allt regn och stigande havsnivåer. Översiktsplanen omfattar hela Helsingborg men har ett tydligt fokus på landsbygden och tätorterna i kommunen. Översiktsplan 2021 är tillgänglig för granskning till och med 5 juli.

Efter ett beslut i Stadsbyggnadsnämndens aprilsammanträde är förslaget på Helsingborgs stads nya översiktsplan, ÖP 2021, med tillhörande konsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, nu tillgänglig för granskning fram till och med 5 juli 2021.

Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att skapa en riktning för hur kommunens mark ska användas i framtiden. I granskningsförslaget är innehållet anpassat utifrån en minskad takt i befolkningsökningen, klimatförändringar och ett ändrat fokus från flerfamiljehus till enfamiljshus för att möta våra barnfamiljers behov. Fler bostäder och ett breddat bostadsutbud är en förutsättning för bostadsförsörjningen och det ställer i sin tur krav på service och handel samt en god infrastruktur.

– Det har varit lång process att ta fram förslaget till den nya översiktsplanen. Granskningshandlingarna är bland annat omarbetade utifrån de synpunkter som kom in under samrådet i början av 2020. I det nya förslaget har vi bland annat tagit bort flera utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter och arbetat in nya planeringsunderlag, till exempel en skyfallskartering. I översiktsplanen finns även medskick utifrån barns perspektiv kring fysisk planering av deras närmiljö, säger Kristina Bell på stadsbyggnadsförvaltningen.

Alla handlingar som rör översiktsplanen är tillgängliga på helsingborg.se/op2021 och genom läsexemplar på biblioteken i Laröd, Ödåkra, Påarp, Rydebäck och Stadsbiblioteket i Helsingborg under deras respektive öppettider. Läsexemplar och det tidigare samrådsförslaget finns även i Stadsbyggnadshuset på Järnvägsgatan 22, Helsingborg.

Invånare kan lämna synpunkter genom det digitala kartverktyget som finns på helsingborg.se/op2021. Det går även att skicka in synpunkter via post och e-post till stadsbyggnadsförvaltningen. Alla synpunkter måste lämnas in skriftligt och den sista dagen att lämna synpunkter är måndagen den 5 juli.

För mer information kontakta:
Kristina Bell, Översiktsplanearkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042 10 21 90, e-post: Kristina.Bell@helsingborg.se

Lena Gerdtsson, Enhetschef, Stadsplanering, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042 10 22 29, e-post: Lena.Gerdtsson@helsingborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.