Skip to main content

Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler brott mot sekretessen

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2019 13:05 CEST

En medarbetare på ett av Helsingborgs stads LSS-boenden har i privata meddelanden på Messenger avslöjat information om en brukare till en personal på ett annat LSS-boende. En del av uppgifterna kan betraktas som kränkande. Efter att ha gjort en utredning av händelsen gör nu vård- och omsorgsförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Via en privat konversation på internet har en medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet nämnt en brukare vid namn och berättat om hens medicinska diagnos och utåtagerande beteende. Medarbetaren har tidigare arbetat på brukarens LSS-boende och har gett informationen till en personal på ett annat LSS-boende.

De båda medarbetarna har i sin konversation diskuterat om brukaren eventuellt skulle flytta till ett annat boende och jämfört hens beteende med andra brukare som nämndes med förnamn.

I samtal med medarbetaren på stadens LSS-boende har hen medgivit att den brutit mot sekretessen men att det inte ska ha gjorts i något ont syfte. Ett personalärende har startats med anledningen av händelsen.

– Alla våra medarbetare inom LSS får information om och skriver på en sekretessförbindelse när de anställs. För att undvika att något liknande händer igen kommer vi ta fram en rutin som ser till att personalen även regelbundet blir påminda om vilka regler som gäller kring sekretess och hantering av personuppgifter, säger verksamhetschef Marie Strömberg.

Den brukare som är berörd av händelsen är genom sin företrädare informerad om det inträffade och att en lex Sarah-anmälan ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg.

För mer information

Marie Strömberg, verksamhetschef för LSS-boende, vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg
Telefon: 0730-79 07 02
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se

Lisa Kron, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg
Telefon: 0708-31 43 74
E-post: lisa.kron2@helsingborg.se

Fotnot

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende. 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.