Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler misstänkt kränkande behandling

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder en händelse där en boende på ett LSS-boende misstänks ha utsatts för kränkande behandling i samband med ett utåtagerande beteende. Förvaltningen ser allvarligt på detta och anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen inträffade under en promenad då en boende uppvisade ett utåtagerande beteende varpå en medarbetare misstänks ha agerat felaktigt. Medarbetaren ska ha sparkat undan benen på den boende så att hen föll omkull och ska dessutom ha uttryckt sig med hård ton och hotat att slänga den boende i ett vattendrag.

– Något sånt här ska inte få inträffa. Alla som jobbar med människor med denna typ av funktionsnedsättning ska veta hur man ska agera när personer blir utåtagerande, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Den boende har till följd av sin funktionsnedsättning inte möjlighet att själv redogöra för händelsen, men har enligt anmälan uttryckt smärta vid fallet. Arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits.

Enhetschefen på LSS-boendet har informerat den boendes anhöriga och god man om händelsen. Även övrig personal har informerats och fått en genomgång om befintliga rutiner och arbetssätt vid utåtagerande beteende. Verksamhetschef Marie Strömberg har gett enhetschefen på boendet i uppdrag att bilda ett team bestående av arbetsterapeut, stödpedagog, medarbetare och enhetschef.

– Syfte med teamet är att kvalitetssäkra arbetet kring den boende. Därefter kommer vi att se på vilka generella förändringar som behöver göras för att något liknande inte ska kunna inträffa igen, säger Marie Strömberg.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande hela händelsen och kommer att komplettera IVO-anmälan när utredningen är slutförd.


För mer information
Marie Strömberg, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0730-79 07 02
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se

Heléne Bengtsson, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-32 89 64
E-post: helene.bengtsson@helsingborg.se


Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995