Gå direkt till innehåll
Få vårdutbildningar inkluderar perspektivet att leva med hiv

Pressmeddelande -

Få vårdutbildningar inkluderar perspektivet att leva med hiv

Uppdaterad kunskap om hiv bland personal inom hälso- och sjukvården är en förutsättning för ett gott bemötande och en mer patientsäker vård. I takt med att allt fler personer som lever med hiv blir äldre förväntas också kontakten mellan personer som lever med hiv och vård-och omsorgspersonal inom äldreomsorgen att öka.

Vårdutbildningar, såväl yrkesförberedande som på universitetsnivå, utgör knutpunkter där kunskap förmedlas. Utbildningsanordnare kan med läroplaner och andra verktyg styra innehåll och säkerställa att studenter förbereds på det framtida arbetslivet, både vad gäller bemötande och att ge adekvat vård till brukare och patienter.

För att skapa en bild av hur vårdutbildningar förbereder framtidens yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen att vårda och bemöta personer som lever med hiv har Hiv-Sverige intervjuat utbildningsansvariga, lärare och tidigare studenter på vårdutbildningar i Sverige.

Förutom att skapa en bättre förståelse för hur och i vilken grad hiv pratas om på landets vårdutbildningar är syftet med undersökningen att kunna förstå hur vi framgent kan kunskapshöja studenter, institutioner och personal inom vården.

Hur gick undersökningen till

Undersökningen har genomförts med en mixad metod där utbildningsansvariga, lärare och tidigare studenter intervjuats. För att kunna urskilja skillnader på utbildningsnivå (universitet - yrkesförberedande program) har undersökningen genomförts i grupper om båda dessa nivåer.

En kartläggning av potentiella respondenter utfördes i början av hösten 2023 och resulterade i en lista med kontaktuppgifter. För att skapa ett representativt urval samlades uppgifter in från vårdutbildningar i hela landet. Ett frågeformulär för mailutskick och telefonintervjuer utvecklades internt med hjälp av litteratur och kunskap insamlad under arbetet med att upprätta en kontaktlista.

Totalt kontaktades:

  • 5 universitet med sjuksköterskeutbildningar genom samtal till Studie- och Yrkesvägledare, administration på sjuksköterskeutbildningar och programansvariga.
  • 12 vårdlärare vid olika yrkesförberedande program
  • 7 lärare på så kallade vårdcollege
  • 13 före detta studenter på vårdutbildningar

Av de fem universiteten gav tre svar på vår förfrågan. Två universitet kunde inte svara på grund av att det inte fanns någon ansvarig.

För vårdlärare på yrkesförberedande program och lärare på vårdcollege har svarsfrekvensen varit lägre, endast två har kunnat eller velat ge svar.

Resultat

Universitet 1
Ansvarig för termin 1 och 5 meddelar att de tar upp information om virus och dess uppbyggnad under termin 1 i kursen “klinisk mikrobiologi”. Under termin 5 försöker de ha en digital föreläsning där hiv berörs. Ansvarig meddelar att de tyvärr inte kan dela med sig av de digitala föreläsningarna och hen kommer inte ihåg hur hiv berörs i läromedlen. Hen meddelar också att de tyvärr inte har någon uppdaterad litteratur gällande hiv men att de ska försöka se över detta till 2024.

Högskola 1
Ansvarig för termin 4 meddelar att de under etik och moral tar upp hiv. De har en interaktiv digital föreläsning med uppdaterad information om hiv. Hiv-Sverige fick erbjudandet om att vara delaktiga nästa gång de ska uppdatera informationsfilmen.

Universitet 3
Meddelar att de kort berör hiv under mikrobiologin, men medger att de kunnat ta upp mer om hiv och inte tänkt på det som en viktig faktor för de som lever med hiv. Instämmer i att det faktiskt är en sjukdom som gjort enorma framsteg medicinskt, men att det inte uppmärksammats hos allmänheten eller inom utbildningsväsendet.

Yrkesförberedande utbildning 1
Utbildningen tar upp olika blodsjukdomar, bland annat hiv och AIDS och lyfter även smittvägar, smittorisk och behandling, men det är i korta drag. Önskar själva att detta kunde kompletteras, och gärna då med föreläsningar eller case och metodmaterial för att på så sätt kunna erbjuda bättre kunskap om hiv till studenterna.

Yrkesförberedande utbildning 2
Visar delar av eller hela filmen Torka aldrig tårar utan handskar. Sexualitet är en del av utbildningens obligatoriska mål och inom detta lyfts sexuellt överförbara infektioner. Gällande hiv så har det kommit upp i relation till Covid och hur man kan skydda sig mot smittsamma sjukdomar. Hiv nämns även i relation till stickmaterial och dess hantering. Ansvarig meddelar också att det är svårt att fördjupa sig och att det är rädslan för hiv som gör att det tas upp i utbildningen.

Intervju med tidigare studenter
Examen har avlagts av samtliga studenter och då för mindre än 5 år sedan. Tillsammans representerar studenterna 6 lärosäten i Sverige. Samtliga tidigare studenter jobbar idag som sjuksköterskor runt om i Sverige.

En majoritet av informanterna hade någon typ av vetskap om hiv men få kände till den medicinska utvecklingen inom hiv, behandling och smittsamhet och det nya kunskapsläget, det vill säga Omätbart=Oöverförbart eller Undetectable=Untransmittable.

Trots att ett flera av intervjupersonerna redan vårdat patienter med hiv efter avslutad examen berättar en majoritet att det inte haft någon föreläsning eller moment om hiv under sin utbildning.

En sjuksköterska berättade att under sin tid på bb i en storstad i Sverige, födde en kvinna med hiv barn och många inom personalen hade behandlat kvinnan med stor rädsla och okunskap. Tillslut var det personer inom personalgruppen som reagerade och en sakkunnig person kallades in som berättade om behandlad hiv, förhållningssätt och bemötande.

Diskussion

Resultaten visar att hiv inkluderas i vårdutbildningar på universitets- och yrkesförberedande nivå i varierande grad. Från svaren av vårdutbildningarna i undersökningen går det utläsa att perspektivet på hiv till största del tenderar vara medicinskt, virologiskt eller ur ett smittskyddsperspektiv. Det framgår dock inte alltid om hiv är en del av läromedel eller är specificerat i läroplaner, eller på vilket sätt inkludering av hiv i utbildningar säkerställs.

Intervjuerna med sjuksköterskor pekar på att hiv inte förefaller vara en betydande eller stor del av vårdutbildningarna. En majoritet av studenter som avslutat sina studier kan inte minnas någon föreläsning eller moment om hiv efter avslutade studier. Med tanke på att få kände till det nya kunskapsläget om hiv är det sannolikt att det inte läggs någon vidare större vikt vid hiv på vårdutbildningarna, även om det inte är i form av föreläsningar eller specificerade moment under utbildningen.

Resultaten i denna undersökning speglar förhållandevis väl tidigare studier på området. Kontentan är att det saknas kunskap om smittsamhet vid behandlad hiv och kunskap om bemötande av personer som lever med hiv bland vård- och omsorgspersonal. Undantaget är yrkesverksamma på de infektionsmottagningar som rutinmässigt diagnosticerar nya fall och behandlar personer som lever med hiv. En möjlig förklaring kan vara att personer som lever med hiv nästan uteslutande fått vård på infektionsmottagningar, men först på senare år hänvisats till primärvården för till exempel folksjukdomar.

Resultaten ska dock tolkas med försiktighet, undersökningen innehåller ett litet urval av utbildningar i Sverige och bortfallet av respondenter är stort. Att urskilja skillnader mellan yrkesförberedande program och utbildning på universitetsnivå har på grund av ett stort bortfall inte varit möjlig.

Slutsats

Flertalet av de utbildningar som vi varit i kontakt med inkluderar inte ett perspektiv av att leva med hiv. Många saknar också litteratur, undervisningsmaterial eller föreläsningar där det medicinska läget har uppdaterats gällande hiv. Intervjuer med tidigare studenter vittnar om att det inte läggs något större fokus på hiv vid vårdutbildningar i Sverige. Bemötande, stigma och aspekten av att leva med och åldras med hiv har inte nämnts av någon av utbildningsanordnarna.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige