Pressmeddelande -

Burlöv arrangerar arkitekttävling om bostäder för äldre

Burlövs kommun har beviljats projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet, för att genomföra en arkitekttävling inför kommande bebyggelse av bostäder för äldre i Kronetorpsområdet i Arlöv. Arkitekttävlingen blir en form av inbjuden tävling som avgörs i juni 2012. Kommunen genomför just nu en förstudie inför tävlingen där man undersöker vilka behov som förväntas uppstå bland äldre. Resultaten av behovsinventeringen och arkitekttävlingen kommer att ligga till grund för framtida planering av Kronetorpsområdet.

I Burlöv kommun beräknas antalet äldre över 65 år öka med drygt 400 personer inom tio år.  Inför denna demografiska utveckling behöver man utveckla serviceboenden, särskilda boendeformer såväl som det ordinarie boendet för att dessa ska kunna svara mot de behov och önskemål som kommer att uppstå bland kommande årens grupper av äldre. Även fritids- och kulturutbudet kommer att ses över. Man vill sudda ut känslan av isolering, som ofta blir följden av funktionsnedsättningar, och kunna erbjuda en trivsam, trygg och säker miljö för de äldre att leva i.

-          Det är viktigt att man skapar förutsättningar för äldre att leva ett aktivt liv och känna delaktighet, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet.  Tillgängliga bostäder stödjer självständigheten, det tjänar samhället på och inte minst individen.

Det är Kronetorpsområdet i Arlöv som ligger till grund för arkitekttävlingen. Området har ett centralt läge mellan Malmö och Lund och även en närhet till Öresundskusten och till ett rekreativt jordbrukslandskap. Ett nytt särskilt boende uppförs nu i kommunen. Ett trygghetsboende kommer att byggas i Åkarp så snart detaljplan föreligger. Burlöv vill ge den äldre delen av befolkningen möjlighet att bibehålla den identitet som de kände under sina yngre år genom arbete och fritid. De vill därför utveckla bostäder och boendemiljöer som uppmuntrar till kreativitet och socialt samspel.

 Syftet med tävlingen är att tillsammans med andra sakkunniga skapa ett samhälle som uppfyller alla åldersgruppers behov, med fokus på gruppen 40-65 åringar. Målet är att få nöjdare

invånare, bättre integration mellan olika grupper i samhället, förbättrad äldreomsorg och höjd boendeattraktivitet för äldre i kommunen. I förstudien ”Framtidens boende för äldre i Burlöv” som nu pågår, inventerar man kommande behov och önskemål som väntas uppstå bland äldre invånare. Då nästan 26 % av invånarna är födda utomlands kommer man ta hänsyn till deras önskemål. Visionen är att skapa en åldersintegrerad stadsdel där den äldre delen av befolkningen ska omslutas barn, ungdomar och andra vuxna.

 

Äldreboom

Vi står inför en kommande äldreboom. Sedan 1980-talet har andelen personer över 65 år legat stadigt på cirka1,5 miljoner, men beräknas inom sju år att överskrida två miljoner. I Burlövs kommun är 17,1%  över 65 år. En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov.

 

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. Läs mer på www.bobrapåäldredar.se

 

 

För mer information om projektet i Burlöv kontakta:

Carin Hillåker, kommunchef

040 – 53 91 16

 

Maud Jörwall, förvaltningschef socialförvaltningen

040 – 43 93 35

 

Mona Svensson, stadsarkitekt

040- 43 91 56

 

Gertrud Richter, samhällsplanerare

040 – 43 93 13

 

Alisa Burek, organisationsutvecklare, socialförvaltningen

040 – 43 93 29

 

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta

Tomas Lagerwall, programsamordnare

Tel 08 – 620 18 05

Tomas.lagerwall@hi.se

 

Annica Lindgren, informationssamordnare

Tel 08- 620 18 06

Annica.lindgren@hi.se

 

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • äldre
 • bo bra på äldre dar
 • hjälpmedelsinstitutet
 • arkitekttävling
 • äldreboende
 • bostadsfrågor
 • seniorboende
 • trygghetsboende
 • särskilda boenden

Regioner

 • Skåne

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakter

HI

Presskontakt

Relaterat innehåll