Gå direkt till innehåll
Rapport: Spår av koffein och läkemedel i alla Gotlands vattendrag och kustband

Pressmeddelande -

Rapport: Spår av koffein och läkemedel i alla Gotlands vattendrag och kustband

Vattenprover från Gotland och Fårö visar att både koffein och läkemedel finns i nästan samtliga naturliga vatten. Provtagning från elva vattendrag och fyra stränder påvisar låga koncentrationer som inte är skadliga för människor, men som samtidigt höjer ett varnande finger för att det sannolikt inte finns några vattendrag och kuster som är helt opåverkade av avloppsvatten på denna välkända turistö som ofta drabbas av vattenbrist.

Gotland drabbas regelbundet av vattenbrist, liksom en del andra svenska regioner. Tillgång till rent vatten och god vattenmiljö blir därmed extra viktigt i dessa sårbara områden. För Gotland är situationen dessutom unik i minst två avseenden: många enskilda avlopp och stor mängd turister.

– Andelen enskilda avlopp är mycket hög. Över 40 procent av hushållen jämfört med riket som ligger på 20 procent, och i Stockholm på endast 4 procent. Flera av dessa enskilda avlopp har dålig reningsförmåga och bidrar därmed till lokalt försämrad vattenkvalité. Gotland har dessutom en mycket hög andel turister på sommarhalvåret då vattenbristen är som störst, säger Erland Björklund, professor i analytisk kemi vid Högskolan Kristianstad.

Gotland har cirka 60 000 permanenta invånare, men antalet årliga gästnätter uppgår till över en miljon, med merparten (72 procent) under juni till augusti. Detta innebär sannolikt extra stor stress på vattenmiljön när befolkningen, och därmed utsläppen, ökar över hela ön samtidigt som vattendragens flöden är som lägst.

Resultaten från de kemiska analyserna visar att både koffein och abstinensläkemedlet karbamazepin förekommer nästan undantagslöst i samtliga vattenprover, från mindre åar till havsvattnet som omger Gotlands kustband. Proverna togs i september 2017 för att kartlägga läget i gotländska vatten utanför den huvudsakliga turistsäsongen. Viktigast var utvärderingen av koffein och karbamazepin eftersom dessa är goda indikatorer på avloppsvatten i miljön. Läkemedel utgör dock bara en liten bråkdel av flera tusen kemikalier som finns i svenskt avloppsvatten och därmed indikerar en mycket bredare föroreningsproblematik.

– Vi människor lämnar spår efter oss på alltmer avlägsna platser och hittills förhållandevis orörda miljöer. Koncentrationerna av oönskade ämnen som läkemedel i vattendragen på Gotland är i dag lyckligtvis relativt låga. Men antalet sommargäster kommer sannolikt att fortsätta öka de kommande åren, vilket kräver insatser i tid för att förhindra ökad belastning i framtiden, säger Erland Björklund.

Kontakt

Erland Björklund
Professor i analytisk kemi vid Högskolan Kristianstad
044-250 34 05
erland.bjorklund@hkr.se

Fakta

KOFFEIN är ett uppiggande ämne mot tillfällig trötthet och konsumeras i stora kvantiteter. Koffein är relativt enkelt att bryta ner i miljön och är därför en god markör på färska utsläpp av avloppsvatten.

KARBAMAZEPIN används i mer begränsad omfattning än koffein, bland annat mot alkoholabstinens och för behandling av epilepsi. Även om konsumtionen är lägre än för koffein så är karbamazepin svårt att bryta ner i naturen. Karbamazepin är därför en bra indikator på förekomst av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

VATTENSTATUS: Vattendragens koncentrationer av koffein varierade från 7 ng/L upp till 70 ng/L, med undantag av en liten å på Fårö med en högre koncentration på 520 ng/L. Koncentrationerna av koffein liknar de som uppmätts i tidigare nationella studier av ytvatten från andra delar av Sverige. Östersjöproverna tagna från strandkanten varierade i koncentration mellan 17 och 62 ng/L, vilket visar att koffein även förekommer frekvent i kustbandet. Vattendragens koncentrationer av karbamazepin var betydligt lägre än för koffein och varierade mellan 0,8 ng/L och 5,6 ng/L. I endast ett av proverna kunde karbamazepin inte detekteras. Koncentrationernas storlek liknar de bakgrundskoncentrationer som uppmätts i andra svenska studier, där merparten låg i intervallet 0,8–7,8 ng/L. Östersjöproverna tagna i kustbandet visade på koncentrationer i det begränsade intervallet 1,7–2,1 ng/L. En tidigare svensk undersökning av Östersjöns vatten uppvisade mycket likartade koncentrationer i intervallet 1,6–2,8 ng/L i de fria vattenmassorna längre ut i Östersjön.

VIKTIGT: De uppmätta koncentrationerna av koffein och karbamazepin är inte farliga för människor, men resultaten visar ändå entydigt att samtliga undersökta gotländska vattendrag i någon mån är påverkade av relativt färska utsläpp av avloppsvatten och att andelen opåverkade vattendrag på Gotland därmed sannolikt är mycket begränsade. Den höga andelen enskilda avlopp på Gotland ökar troligtvis stressen på vattendragen när sommarhusen befolkas och utsläppen tilltar. Reningsförmågan hos många enskilda avlopp är erkänt dålig och flödena i vattendragen är som lägst sommartid, med risk för förhöjda koncentrationer i recipienten på grund av minskad utspädning. Säsongsvisa mätningar saknas så miljösituationen i vattendragen sommartid är oklar, liksom eventuella årstidsvariationer i vattendragens koncentrationer. En utökad övervakning under ett eller två års tid med provtagning under alla fyra säsonger skulle ge en betydligt bättre bild av läkemedelsvariationen och därmed de koncentrationsvariationerna de vattenlevande organismerna utsätts för under året.

ÖSTERSJÖNS KONCENTRATION AV KARBAMAZEPIN som undersöktes i en tidigare svensk studie uppskattade att det i dag totalt ansamlats nästan 50 000 kg karbamazepin i Östersjön som en konsekvens av kontinuerliga utsläpp under flera årtionden i kombination med att karbamazepin är svårnedbrytbart. I en förenklad beräkning framkom det att totalt 42 000 kg karbamazepin finns i Östersjön baserat på den uppmätta medelkoncentration 2,0 ng/L i denna studie.

GOTHEMÅN är ett vattendrag som undersökts vid flera tillfällen tidigare, bland annat i Åminne vid åns mynning. I en nationell övervakning från 2014 uppmättes karbamazepin till 3,4 ng/L. På samma plats kvantifierades koncentrationen 1,8 ng/L. Med kännedom om årsmedelflödena kunde bidraget från Gothemån till Östersjön grovt uppskattas till 231 gram år 2014 och 267 gram. Detta kan jämföras med att reningsverket i Visby uppskattningsvis släpper ut 1 260 gram karbamazepin direkt till Östersjön årligen. Gothemåns bidrag är alltså ca 20 procent av det som släpps ut från Visby.

Förekomst av koffein och karbamazepin i Gotlands vattendrag och hav i provpunkterna A-P. Svarta siffror indikerar prover tagna i vattendrag. Blåa siffror indikerar prover tagna i Östersjön från stranden.

Erland Björklund samlar in vattenprov från Gothemån.

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden