Pressmeddelande -

Region Skåne väljer mRNA-screening av HPV

Diagnostikföretaget Hologic vinner upphandlingen av instrument och reagens för analys av sexuellt överförbara smittämnen till Region Skåne. Bland annat handlar det om mRNA-baserad screening för livmoderhalscancer, en teknik som ger exaktare provsvar och, på sikt, kan rädda liv.

Med över en halv miljon nya fall per år är livmoderhalscancer, eller cervixcancer, världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. I Sverige har antalet fall av livmoderhalscancer i det närmaste halverats sedan systemet med regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1960-talet.1 Men de senaste decennierna har den positiva kurvan planat ut för att på senare år börja peka svagt uppåt. Under större delen av 2000-talet har cirka 450 kvinnor per år fått diagnosen, men år 2015 (Socialstyrelsens senaste statistik) insjuknade 563 kvinnor, den högsta incidensen sedan 1980-talets början.2

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av infektion med humant papillomvirus, HPV.3 De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva och viruset kan finnas vilande i kroppen under lång tid utan att orsaka skada. Därför är det viktigt att hitta de aktiva infektionerna som påtagligt ökar risken för cancer.

Modern screening hittar högriskfallen
Tidigare i år presenterades Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer som, i likhet med Socialstyrelsens rekommendationer, föreskriver att undersökning ska ske med dels cytologi, där man söker efter sjukliga förändringar i celler, dels med HPV-test där man undersöker om kvinnan bär på HPV.4–5Äldre HPV-test kan med hög känslighet och precision påvisa förekomst av virus-DNA, men de ger ingen information om huruvida infektionen är aktiv eller vilande. Med Aptima HPV Assay, den moderna tekniken som nu upphandlats av Region Skåne, analyseras istället mRNA som kan skilja de riskabla HPV-infektionerna från de harmlösa.6

Negativt prediktivt värde avgörande
Vid det internationella expertmötet 31st International Papillomavirus Conference i Kapstaden presenterades preliminära data från en studie som syftar till att fastställa det 5–6-åriga negativa prediktiva värdet, NPV, av Aptima HPV. Den slutsats forskarna drar är att Aptima HPV har samma longitudinella NPV som Hybrid Capture 2, det DNA-test som utgör klinisk referensstandard.1 Detta värde är av helt central betydelse då det anger i vilken utsträckning man kan lita på att ett negativt testresultat verkligen innebär att det inte finns en förhöjd cancerrisk. Aptima HPV:s treåriga NPV är väl belagt sedan tidigare, men med allt längre screeningintervaller blir det viktigt att NPV är fortsatt tillförlitligt även efter fem till sex år.

De preliminära resultaten visar vidare att antalet kvinnor som kräver ytterligare uppföljning blir lägre med Aptima HPV, vilket minskar såväl onödig oro hos patienten som vårdkostnader.

En tidigare studie på över 5 000 kvinnor har visat att Aptima HPV Assay ger 24 procent färre falskt positiva svar jämfört med ett DNA-baserat HPV-test.8

Kort om Region Skånes upphandling
Ur Instrument och reagens för analys av fyra STI agens (diarie-/referensnummer 1604163): Upphandlingen omfattar ett system (helautomatiskt analys- och förbehandlingsinstrument) för storskalig detektion av nukleinsyra (DNA eller RNA) från Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (GC), Mycoplasma genitalium (MG) på Klinisk Mikrobiologi samt humant papillomvirus (HPV) på Klinisk Patologi från kliniskt provmaterial. Systemet skall även innehålla funktion för automatisk preparation av vätske-baserade cellprov.

Avtalet är på 7 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år.

Kort om HPV, livmoderhalscancer och screening
Livmoderhalscancer orsakas av långvarig infektion med vissa typer av humant papillomvirus, HPV. Infektionen kan ge upphov till cellförändringar, ett slags förstadium till cancer.

HPV-infektioner kan vara helt ofarliga och ofta läker de ut av sig själva. HPV är mycket vanligt förekommande hos yngre kvinnor, men som regel leder endast långvarig infektion till cancer. Därför undersöks kvinnor under 30 år inte med HPV-test utan endast med cytologi där man söker efter cellförändringar. Socialstyrelsens rekommendation ser ut som följer:

 • Cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 23–29 år
 • Cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är cirka 41 år
 • Cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–64 år

Enligt Socialstyrelsens beräkningar kommer det ovan beskrivna screeningprogrammet på årsbasis att leda till 60 färre diagnostiserade cancerfall och att 30 liv kan räddas. Socialstyrelsens rekommendationer gör i dagsläget ingen åtskillnad mellan DNA- respektive mRNA-baserade HPV-test.

För ytterligare detaljer, se även det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer som presenterades den 12 januari i år.

 1. Dillner J Cervical cancer screening in Sweden.. Eur J Cancer. 2000 Nov;36(17):2255-9.
 2. Statistikdatabas för cancer, Socialstyrelsen, läst 2017-07-05
 3. Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008, Populärvetenskaplig information
 4. Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer, Cancercentrum i samverkan
 5. Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test, Socialstyrelsen
 6. Burd EM. Human Papillomavirus and Cervical Cancer. Clin Microbiol Rev. 2003 Jan; 16(1): 1–17.
 7. Iftner T, et al. Determination of the 5-Year Longitudinal Negative Predictive Value of the Aptima Hpv Test In a Routine Screening Population in Germany. IPV 2017
 8. APTIMA HPV Assay [package insert, AW-11141-001 Rev 003 (EN)], San Diego, CA; Hologic Inc., 2015. Table #22.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • mrna
 • livmoderhalscancer
 • cervixcancer
 • aptima
 • screening
 • region skåne
 • upphandling

Regioner

 • Skåne

Kontakter

Johan Larsson

Presskontakt Nordisk marknadschef Diagnostics +46 72 501 49 00

Relaterat innehåll