Gå direkt till innehåll
Ansvar för dagvattenrelaterade skador

Blogginlägg -

Ansvar för dagvattenrelaterade skador

En av de mest förekommande utmaningarna för bostadsrättsföreningar är hanteringen av vattenskador. Och med dagvatten som en potentiell källa till skador på fastigheter, är det viktigt att förstå det juridiska ansvaret som är kopplat till sådana händelser. Hur ser egentligen ansvarsfördelningen för hantering av dagvattensystem ut? Här utreder vi svar på de vanligaste frågorna gällande dagvattenrelaterade skador.

Fastighetsägarens ansvar

Dagvatten, eller regnvatten som rinner från hårdgjorda ytor som tak, vägar och trottoarer, utgör en unik utmaning för fastighetsägare. När detta vatten inte hanteras korrekt kan det leda till översvämningar, erosion och skador på intilliggande fastigheter. Fastighetsägare har en skyldighet att hantera dagvatten på ett sätt som inte orsakar skador på andra fastigheter eller allmän egendom. Detta kan innebära att installera avrinningssystem, dagvattenmagasin eller andra åtgärder för att förhindra att vatten samlas och skapar skador.

Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar

Utöver fastighetsägarens ansvar kan även kommunala myndigheter ha regler och bestämmelser kring hantering av dagvatten. Kommunerna har det övergripande ansvaret för att marken inom kommunen används på ett lämpligt sätt enligt plan-och bygglagen. Det innebär således att kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för att dagvattenhanteringen fungerar. I kommunens upprättade detaljplaner ställs ofta krav på fastighetsägare att vidta åtgärder för att undvika dagvattenrelaterade skador. Detta kan inkludera krav på att fastighetsägare måste följa specifika riktlinjer eller tillstånd för att hantera dagvatten på sina egna markområden. En sådan åtgärd kan innefatta krav på anläggande av fördröjningsmagasin. Om en fastighetsägare inte uppfyller sina skyldigheter gällande dagvattenhantering och det resulterar i skador på en annan fastighet, kan de hållas ansvariga för de orsakade skadorna. Uppstår en dagvattenrelaterad skada bör fastighetsägaren därmed inledningsvis undersöka hur skadan har uppkommit. Om skadan uppkommit på grund av att en annan aktör brustit i sitt ansvar kan skadeståndsanspråk riktas mot den aktören i stället. Det kan exempelvis ske när grannfastighetens vattenledningar gått sönder och orsakat översvämningsskador eller andra skador på er fastighet. Om omkringliggande fastigheter inte hanterar dagvatten på ett lämpligt sätt kan man även be kommunens byggnadsnämnd att utöva tillsyn.

Framtida utmaningar och lösningar

Med klimatförändringar och ökande intensitet av nederbörd förväntas problemen med dagvatten att öka i omfattning och allvar. Hanteringen av dagvatten och dess potentiella konsekvenser för fastigheter kräver en noggrann förståelse av de juridiska ramverken och ansvarsfördelningarna. Genom att följa lokala regler och investera i lämpliga åtgärder för dagvattenshantering kan fastighetsägare bidra till att skydda sina egendomar och minska risken för skador på intilliggande fastigheter.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Behöver er bostadsrättsförening hjälp med att reda ut ansvarsfördelningen eller att upprätta en rutin för att förebygga dagvattenrelaterade vattenskador? Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Juristerna

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden