Gå direkt till innehåll
Brand i bostadsrättsföreningens hus – vad säger lagen?

Blogginlägg -

Brand i bostadsrättsföreningens hus – vad säger lagen?

Tänk dig att det börjar brinna i din lägenhet eller på vinden i bostadsrättsföreningens hus. Det första som ska göras är givetvis att tillkalla hjälp, men vad händer när branden är släckt? Vad ansvarar bostadsrättsföreningen för och vad har bostadsrättshavare för ansvar? Om branden är anlagd – vad händer med grannen som orsakat branden?

Underhålls- och reparationsansvar

Det kan finnas många olika orsaker till att en brand uppstår i ett flerfamiljshus. Det kan handla om rena olyckshändelser, den mänskliga faktorn, vårdslöshet eller att branden är anlagd. Många brandskador kan också undvikas genom löpande underhållsåtgärder.

Enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar är det bostadsrättshavaren som ansvarar för att lägenheten är i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren bland annat ansvarar för underhållet och reparationen av eldstäder och braskaminer. Bostadsrättshavaren har även ansvar för brandvarnare, säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer.

I normalstadgarna framgår det att bostadsrättsföreningen ansvarar för bland annat ledningar för gas och elektricitet om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet – i dagligt tal stamledningar. Därtill kommer underhålls- och reparationsansvar för rökgångar, med undantag för rökgångar i kakelugnar.

Ansvar för återställande efter brand

Efter en brand kan det vara överväldigande att hantera reparationer och återställande av skador. Utgångspunkten är att bostadsrättsföreningen ansvarar för återställandet av såväl lägenhet som allmänt utrymme efter en brandskada.

Om brand uppstår i en lägenhet ansvarar bostadsrättshavaren för reparationen om brandskadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse. Bostadsrättshavaren ansvarar även för reparation av brandskada om det skulle vara en gäst eller någon annan som hör till hushållet som genom vårdslöshet eller försummelse orsakat branden. Däremot ansvarar bostadsrättshavaren inte för den som levererar beställda varor i lägenheten eller som oombedd söker upp bostadsrättshavaren. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om hen brustit i omsorg och tillsyn.

Till vilket skick ska lägenheten återställas?

Om bostadsrättsföreningen ansvarar för återställande av en brandhärjad lägenhet ska de brandskadade funktionerna återställas och standarden bibehållas, se NJA 2011 s. 548. Av domen följer att bostadsrättsföreningen i teorin kan nöja sig med att ersätta skadade inventarier med likvärdiga men begagnade inventarier. I praktiken är det ofta svårt. Återställande sker således i regel till nyskick, vilket många gånger medför en förbättrad funktionalitet samt bättre material jämfört med innan branden. Standarden blir således högre än vad bostadsrättshavaren egentligen kan kräva. Standardhöjningen medför inte att bostadsrättshavaren är skyldig att utge ersättning för detta.


I och med bostadsrättsföreningens omfattande ansvar vid brandskador är det viktigt att bostadsrättsföreningen tecknar försäkring för sådana skador avseende alla utrymmen i huset.

Uppsägning på grund av mordbrand

Vid brand som anlagts av bostadsrättshavaren eller någon som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren bli föremål för uppsägning. Är det fråga om en särskilt allvarlig störning behövs ingen föregående rättelseanmodan. Enligt förarbetena är ett typexempel på en särskilt allvarlig störning när bostadsrättshavaren har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, såsom mordbrand.

Förebyggande av brandskada

Att vara medveten om brandrisker och hur man hanterar dem är avgörande för säkerhet och trygghet i bostadsrättsföreningen. Genom att ta ansvar för underhåll och förebyggande åtgärder kan såväl bostadsrättsföreningen som varje bostadsrättshavare minska risken för brand och skydda både sig själv och sina grannar. Kom ihåg att aldrig underskatta vikten av brandsäkerhet – det kan rädda liv och egendom.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Viktoria Wallin

Viktoria Wallin

Fastighetsjurist och gruppchef

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden