Gå direkt till innehåll
Fastighetsägares ansvar för inomhustemperatur i bostaden

Blogginlägg -

Fastighetsägares ansvar för inomhustemperatur i bostaden

Precis när vi trodde att våren var på ingång har det blivit vinter igen med snö och kallare temperaturer som följd. När det är kallt väder och utomhustemperaturen sjunker uppstår ofta frågor om hur kallt det får vara inne i lägenheten. Men vad finns egentligen för regler angående temperaturen inomhus? Hur många grader bör det vara? Vad kan den boende själv göra och vad har fastighetsägaren för ansvar? Här utreder vi svar på de vanligaste frågorna gällande inomhustemperatur och fastighetsägares ansvar.

Fastighetsägarens ansvar

I Miljöbalken anges att användning av byggnader inte får medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Även störningar som inte kan påvisas vara direkt hälsoskadliga men som påverkar människors psykiska välbefinnande omfattas, såsom exempelvis termiskt inomhusklimat. Termiskt inomhusklimat inbegriper de faktorer som har en inverkan på människans värmeutbyte med omgivningen såsom lufttemperatur, luftfuktighet och luftens hastighet, det vill säga om det är drag i bostaden. Bedömningen ska baseras på vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte utgå från persons reaktion i det enskilda fallet. Det ska dock tas hänsyn till personer med exempelvis reumatism som kan vara känsligare för kallare temperaturer.

Miljöbalken föreskriver även att fastighetsägaren ska genomföra kontroller för att motverka att det uppstår olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren måste därmed i ett förebyggande syfte systematiskt planera och kontrollera fastigheten för att undvika hälsoproblem för de boende. Denna kontroll benämns som egenkontroll och är ett ständigt pågående arbete för fastighetsägare såsom bostadsrättsföreningar. Egenkontrollen bör därmed inordnas i bostadsrättsföreningens verksamhet för att bli en naturlig del i det vardagliga arbetet. Fastighetsägares egenkontroll kan exempelvis bestå av att genomföra kontroller, underhåll och mätning av värmesystemet i fastigheten. Fastighetsägaren är således skyldig att skydda mot störningar såsom kyla, drag och fukt som kan medföra olägenhet för människors hälsa. Vad som kan anses utgöra en olägenhet kan variera för bostäder och lokaler av olika slag beroende på om de som bor eller vistas i lokalerna är särskilt känsliga för exponering av olägenheter såsom exempelvis ålder eller sjukdom.

Vad kan jag som boende göra för att undvika kall inomhustemperatur?

Inledningsvis bör den boende kontrollera om det finns något inne i lägenheten som kan åtgärdas för att påverka inomhustemperaturen. Det kan röra sig om att exempelvis kontrollera att möbler inte är placerade på ett sätt som förhindrar att värmen sprids från exempelvis element. Om en boende vidtagit åtgärder för att undvika kall inomhustemperatur fortsatt upplever att det är kallt i bostaden bör den boende kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Fastighetsägaren ska då genomföra kontroller av bostaden genom att exempelvis genomföra mätningar och övriga kontroller av inomhustemperaturen. Om Fastighetsägaren inte vidtar dessa åtgärder kan den boende vända sig till nämnden för miljö- och hälsoskydd i den kommun där bostaden finns. Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. I sin tillsyn granskar och bedömer nämnderna fastighetsägarens egenkontroll för att kontrollera att den är tillräcklig. Nämnderna utövar tillsyn genom att inspektera bostäder och lokaler och ställer krav på inomhusmiljön eller egenkontrollen om de anser att det finns brister som bör åtgärdas. Folkhälsomyndigheten är den nationella tillsynsvägledande myndigheten enligt miljöbalken för frågor om inomhusmiljön i bostäder och lokaler. Det betyder att folkhälsomyndigheterna vägleder kommunerna genom att bland annat ta fram allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

I folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus anges att temperaturen bör vara mellan 20 och 24 grader. Dessa riktlinjer kan dock variera beroende på årstid, under sommarens anges att den operativa varaktiga temperaturen inte bör överstiga 26 grader. Det kan även variera beroende på om det bor känsligare grupper i fastigheten. Folkhälsomyndigheten anger exempelvis att temperaturen inte långvarigt får understiga 18 grader och 20 grader för känsligare grupper vilket exempelvis rör lokaler såsom ålderdomshem och förskolor. Miljö-och hälsoskyddskontoret i kommunen kan besluta om en person tillhör en känslig grupp där temperaturen bör vara 2 grader högre än övriga grupper. Folkhälsomyndighetens föreskrifter är bindande regler som fastighetsägare måste följa. De allmänna råden gäller dock inte vid extrema väderförhållanden.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden