Gå direkt till innehåll
Förslag till ny bostadsrättslag

Blogginlägg -

Förslag till ny bostadsrättslag

Idag den 26 april 2017 överlämnar utredaren Michael Koch utredningen Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden med flera olika förslag till hur konsumentskyddet kan stärkas på bostadsrättsmarknaden. Jag har för HSB deltagit som expert i utredningen och utredningen i sig har vi sett fram emot då det finns många delar i bostadsrättslagen som av olika skäl behöver ses över och anpassas till dagens förhållanden.

HSB har i utredningen tillsammans med övriga bostadsorganisationer föreslagit ett nytt regelverk för hur en bostadsrättsförenings finansiella situation på ett enklare och mer transparant sätt kan presenteras för boende, styrelsen och andra intressenter. Utgångspunkten i vårt förslag är att vi vill få ett framåtriktat perspektiv så att bostadsrättsföreningen får ett sparande som ska täcka framtida behov av renoveringar och underhåll för att hålla fastigheten i ett gott skick över tid. I den delen har utredaren valt att lägga fram ett förslag som enligt vår uppfattning tyvärr konserverar dagens ordning med avskrivningar och som inte stärker konsumenternas ställning, som vi anser att vårt förslag skulle göra, läs gärna mer om vårt förslag här

Utredningen har dock varit bredare och berört även andra delar av bostadsrättslagen, varav många av de förslag som utredningen lägger fram är bra och stärker konsumentskyddet samt tydliggör frågor som tidigare varit oklara.

Att köpa ny bostadsrättslägenhet blir tryggare

Reglerna kring ekonomiska planer och intygsgivarna skärps och tydliggöras i syfte att bland annat den ekonomiska planen ska vara ett bra underlag för en förvärvare av en nyproducerad bostadsrätt. Bland annat ska det finnas en underhållsplan och det ska anges hur föreningens fastighet har förvärvats. Detta ger särskilt ett ökat skydd vid ombildningar. Det föreslås vidare att intygsgivarna ska ha en ansvarsförsäkring.

En resning i avtalsfloran

Att förvärva en nyproducerad bostadsrätt är en process som tar lång tid från intresseanmälan till inflyttning och det förekommer flera olika avtal som kan vara svårt för en blivande förvärvare att förstå syftet och vilket ansvar som följer med dem. Utredningen föreslår att ett förhandsavtal ska skrivas under av parterna och att en bostadsrättsförening ska ge skriftlig information om det sker väsentliga förändringar från vad som är avtalat. Det ska inte heller längre vara tillåtet att teckna så kallade boknings- eller reservationsavtal.

Medlemskapet i bostadsrättsföreningen knyts till tillträdesdagen

Idag är det otydligt när ansvaret förflyttas från en säljare till en köpare av en bostadsrätt. HSB har länge när vi beviljat medlemskap i de besluten angett att medlemskapet för en köpare gäller från tillträdesdagen. Med medlemskapet följer alla de rättigheter och skyldigheter som finns för bostadsrättshavare. Bland annat vem som ansvarar för underhåll i lägenheten, vem som ska betala årsavgiften, vem som får närvara och rösta på föreningsstämman med mera.

Utredningen föreslår att medlemskapet beviljas från överlåtelseavtalets tillträdesdag, eller om tillträdesdagen har passerats, ett visst angivet senare datum. Om tillträdesdagen har flyttats är det enligt förslaget säljaren som ska underrätta föreningen om det. Sådan underrättelse ska ha kommit föreningen tillhanda innan den avtalade tillträdesdagen.

Förtydligat vad som ingår i upplåtelsen

I upplåtelseavtalen ska det anges om mark är upplåten med bostadsrätt samt om det finns andra utrymmen som är upplåtna med bostadsrätt. Detta är ett bra förtydligande och kommer att förenkla många praktiska frågor som idag finns ute i föreningarna när det är otydligt på vilken grund ett utrymme nyttjas och vem som därmed har ansvar för det.

Reglerna för att få förändra en bostadsrätt

2003 års ändringar i bostadsrättslagen gavs ökade möjligheter för en bostadsrättshavare att göra förändringar i en lägenhet och föreningens möjligheter att neka är begränsade. Detta har lett till problem på olika sätt vid ombyggnationer och kan medföra skada för föreningen. Och det har framförts önskemål från framför allt bostadsrättsföreningar om att det är svårt att hantera situationer där ombyggnationer skett som medför skada på fastigheten och föreningen.

Utredningen föreslår därför ett reglerna ska förtydligas för att det ska bli enklare för både styrelse och bostadsrättshavare men också att ge ett ökad skydd för fastigheten så att det inte sker ombyggnationer och förändringar som orsakar skada för föreningen eller annan medlem. Exempelvis att brandskydd eller bärande konstruktioner tar skada vid förändringar.

Bostadsrättsföreningarna ges därför i linje med detta ökade möjligheter att säga nej till önskemål från bostadsrättshavare att förändra en bostadsrättslägenhet. För bostadsrättshavarna stärks ställningen i förslaget genom att de kan vända sig till hyresnämnden och få styrelsens beslut överprövat om de fått ett avslag på en önskad förändring av sin bostadsrättslägenhet.

Om en åtgärd trots allt är utförd utan lov från föreningen eller hyresnämnden kan en bostadsrättsförening enligt förslaget få avhjälpa eventuella brister på bostadsrättshavarens bekostnad. En olovlig åtgärd kan också leda till att nyttjanderätten förverkas, det vill säga bostadsrättshavare som utfört åtgärder utan tillstånd som skadar föreningen inte åtgärdar dem.

Vår framtid är här - nu

Sammantaget är det mer än välkommet att vi har en översyn av regelverket för bostadsrätter då nuvarande regelverk i många delar behöver anpassas och ses över utifrån dagens behov. Som redogjorts för ovan har utredningen i många delar rätat ut frågetecken men också varit tvungen att lämna vissa delar åt framtiden att hantera. Min och HSBs ambition är att ständigt förbättra villkoren för våra medlemmar och för bostadsrätten som upplåtelseform – och vi ser det som att vår framtid är här - nu.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sofie Kjellin

Sofie Kjellin

vd HSB Finansstöd 0708-125 722

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden