Gå direkt till innehåll
HSBs Jurister svarar på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna nr. 4. (Svar på inkomna frågor)

Blogginlägg -

HSBs Jurister svarar på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna nr. 4. (Svar på inkomna frågor)

Vi har renoverat vår lägenhet och hittat asbest. Vem svarar för saneringen av asbest? Kan vi ålägga föreningen att stå för kostnaden?

Enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening skyldighet att hålla lägenheten och huset i gott skick i den mån ansvaret inte enligt 12 § samma kapitel vilar på bostadsrättshavaren. Fördelningen av underhållsansvaret regleras närmre i föreningens stadgar. 

Föreningen har också enligt 8 kap. 6 § 2 st. miljöbalken en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Vad gäller asbest kan det enligt Arbetsmiljöverket konstateras att:

"När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer."

I detta fall har bostadsrättshavaren initierat en renovering. Det torde vara detta som frilagt asbesten. När asbesten frilagts utgör den en olägenhet för människors hälsa. 

I Stockholms tingsrätts dom av den 10 januari 2008 (T 10068-07) har en liknande fråga prövats. Domstolen kan då konstatera att:

"Eftersom [bostadsrättshavaren] orsakat behovet av sanering har han i förhållande till föreningen att svara för den uppkomna olägenheten. Skäl att ålägga föreningen betalningsskyldighet på grund av bestämmelser i bostadsrättslagen eller miljöbalken föreligger därför inte." 

Om bostadsrättshavaren orsakat behovet av saneringen ska bostadsrättshavaren därför också stå för kostnaden. Någon möjlighet att ålägga föreningen att stå för kostnaden enligt bostadsrättslagen eller miljöbalken finns inte. 

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 0738-44 07 99
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404