Gå direkt till innehåll
Interna policys om andrahandsupplåtelse

Blogginlägg -

Interna policys om andrahandsupplåtelse

En del bostadsrättsföreningar har interna policys kring andrahandsupplåtelser, exempelvis om hur lång tid en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand och till vilka lägenheten i så fall får upplåtas till. Frågan är dock hur en sådan intern policy egentligen står sig mot lag och praxis?

Gäller inte framför lagstiftningen

Dessa typer av policys gäller inte framför gällande lagstiftning om andrahandsupplåtelse och är således inget som hyresnämnden eller domstol tar i beaktning. Lagstiftningen är tvingande och gäller oberoende av vilken policy föreningen har för andrahandsupplåtelser. Hur länge en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand framgår inte direkt av lagtexten, men i 7 kap. 10 § bostadsrättslagen framgår att "tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid." Att tillståndet ska begränsas till viss tid ska inte förväxlas med att ha en intern policy om tidsbegränsning av andrahandsupplåtelse.

Det är en rekommendation att styrelsen i en bostadsrättsförening godkänner tillstånd på 6 månader eller högst 12 månader åt gången, bland annat för att styrelsen då kan ompröva bostadsrättshavarens skäl för andrahandsupplåtelse. Styrelsen bör aldrig ge tillstånd till andrahandsupplåtelser som löper tillsvidare. Du kan läsa mer här om giltiga skäl för andrahandsupplåtelse.

Hyresnämndens syn på interna policys

Det finns flertalet avgöranden från hyresnämnderna där bostadsrättsföreningar nekat bostadsrättshavare tillstånd till andrahandsupplåtelse med anledning av en policy som tidsbegränsar hur länge en bostadsrättshavare för hyra ut sin lägenhet. I ett avgörande från hyresnämnden i Malmö (1) framförde en bostadsrättsförening att de hade som policy att ge tillstånd för andrahandsupplåtelse i högst ett år. Bostadsrättshavaren å sin sida gjorde gällande skälet ”inför pension”. Hyresnämnden bedömde att bostadsrättshavaren hade giltigt skäl för andrahandsupplåtelsen och beaktade inte bostadsrättsföreningens interna policy.

I ett annat avgörande från hyresnämnden i Malmö (2) anförde en bostadsrättsförening att deras policy var att inte godkänna andrahandsupplåtelse till andra än nära familj och anhöriga. Bostadsrättshavaren anförde å sin sida skälet ”studier på annan ort”. Hyresnämnden bedömde att bostadsrättshavaren hade giltigt skäl för andrahandsupplåtelsen. Hyresnämnden framhöll att bostadsrättsföreningens interna policy inte påverkade bedömningen.

I ett avgörande från hyresnämnden i Stockholm (3) gav hyresnämnden tillstånd till andrahandsupplåtelse trots att bostadsrättsföreningen hade som policy att inte bevilja andrahandsupplåtelse längre än tre år. Hyresnämnden ansåg att bostadsrättshavaren hade ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelsen och att bostadsrättsföreningen inte anfört tillräckliga skäl för att det skulle föreligga befogad anledning att vägra samtycke. Hyresnämnden beaktade såldes inte bostadsrättsföreningens interna policy.

Kontakta oss!

Vi har omfattande erfarenhet av andrahandsupplåtelser och berättar gärna mer om du har några funderingar. Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning i frågor som rör boendet.

Är ni en bostadsrättsförening som behöver hjälp med olovlig andrahandsupplåtelse, rådgivning kring en tillståndsansökan eller annat kan vi vara er föreningen behjälplig. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

__________________________________________________

1. Hyresnämnden i Malmö, 2016-06-07, ärende nr 1073–16

2. Hyresnämnden i Malmö, 2017-10-10, ärende nr 2986–17

3. Hyresnämnden i Stockholm, 2017-11-06, ärende nr 14173–17

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden